Bijzondere melk

De van koeien afkomstige melk die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk op grond van artikel 9.1 van de Statuten.

Biologisch-dynamische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische en aanvullende biologische dynamische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het Bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Biologische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Contante prijs

De contante prijs bestaat uit de garantieprijs, de prestatietoeslag, de weidegangtoeslag en de toeslag bijzondere melkstromen.

Coöperatieve regelingen

De coöperatieve regelingen betreffen een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk voor de gedeeltelijke financiering van weidegangtoeslag en de financiering van de deelweidegangtoeslag en een inhouding van 0,25 euro per 100 kilo melk voor de financiering van de Foqus planet-toeslag. De inhouding en uitkering van de weidegangregeling vindt eenmaal per jaar in december plaats. De Foqus planet-inhouding en toeslag vindt over het gehele kalenderjaar 2017 plaats in april 2018.

Deelweidetoeslag

Toeslag van 0,46 euro per 100 kilo melk die kan worden verkregen als gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar minimaal 25 procent van het rundvee dat op een melkveehouderij aanwezig is wordt geweid.

Eiwitwaarde

Prijs die geldt voor een kilo eiwit. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de vetprijs en de lactoseprijs) het melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Garantieprijs

De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Het gaat om de gemiddelde jaarprijzen, inclusief nabetaling en reservering op naam. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 54 miljard kilo melk. Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden. De prijs is in euro’s voor 100 kilo melk bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw.

Lactosewaarde

Prijs die geldt voor een kilo lactose. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de vetprijs) het melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Ledenobligaties-vast (reservering op naam)

De hoogte van de reservering op naam is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Voor de boekjaren 2017-2019 keert FrieslandCampina 10 procent uit van de nettowinst, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, in de vorm van ledenobligaties-vast. Dit bedrag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitgekeerd naar rato van de waarde van de geleverde melk.

Melkgeld

Melkgeld is de aan een lid betaalde garantieprijs voor de geleverde melk die in enige maand wordt uitgekeerd met verrekening van de inhoudingen en toeslagen zoals vaste kosten, kortingen van de kwaliteitstoeslag, eventuele boetes gebaseerd op het praktijkreglement, weidegang en deelweidegang toeslagen en inhoudingen, Foqus planet toeslagen en inhoudingen en toeslag bijzondere melkstromen. De bedragen zijn exclusief btw.

Melkprijs

De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam).

Prestatietoeslag

De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Voor de boekjaren 2017-2019 betaalt FrieslandCampina 35 procent van de nettowinst, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, contant uit aan de leden in de vorm van een prestatietoeslag. In september kan een interim uitkering betaald worden op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daar opvolgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Prestatieprijs

Het bedrag in euro per 100 kilo melk dat is opgebouwd uit de melkprijs, de rente op ledencertificaten, ledenobligaties-vast en Ledenobligaties-vrij en de toevoeging aan de algemene reserve van de vennootschap.

Toeslag bijzondere melkstromen

In 2017 wordt een toeslag van 1,00 euro per 100 kilo melk betaald op de levering van boederijmelk voor het merk Landliebe in Duitsland. De gemiddelde toeslag voor biologisch-dynamische melk bedraagt 4,10 euro per 100 kilo melk.

Vaste kosten

Kosten die voor elk melkveebedrijf hetzelfde zijn, zoals vergoeding voor kwaliteitsonderzoek en -advies, Foqus Planet, melkrekening en administratie. De vaste kosten voor 2017 bedragen 1.200 euro per jaar met een maximum van 1 euro per 100 kilo melk, ofwel 100 euro per melkgeldnota.

Vetwaarde

Prijs die geldt voor een kilo vet. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de lactoseprijs) het melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt 1,50 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De weidegangtoeslag wordt voor 1,00 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere prijzen voor weidemelk. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk.