Toelichting melkprijssystematiek

De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam). De melk wordt uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Garantieprijs

De garantieprijs is het bedrag per 100 kilo melk dat FrieslandCampina maandelijks uitbetaalt aan de leden-melkveehouders. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief toeslagen, heffingen, nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven. Een eventuele correctie op de inschatting van de melkprijzen kan in volgende maanden in de garantieprijs worden doorgevoerd. Een eventuele jaarcorrectie voor de garantieprijs kan tegelijkertijd met de jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag worden verrekend. De garantieprijs geldt per 100 kilo melk, bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose.

Prestatietoeslag

De prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, wordt 35 procent aan de leden-melkveehouders uitbetaald als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk (kilogrammen eiwit, vet en lactose). De prestatietoeslag wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk.

Interim uitkering

In september wordt een interim uitkering betaald op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daarop volgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt in 2018 1,50 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De weidegangtoeslag wordt voor 1,00 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere verkoopprijzen voor weidemelkproducten. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk via een coöperatieve regeling.

Deelweidegangtoeslag

De deelweidegangtoeslag bedraagt in 2018 0,46 euro per 100 kilo melk. Onder deelweidegang wordt verstaan het gedurende ten minste 120 dagen per jaar toepassen van het weiden van minimaal 25 procent van het rundvee dat op een melkveebedrijf aanwezig is.

Toeslag bijzondere melkstromen

In 2018 wordt een toeslag van 1,00 euro per 100 kilo melk betaald op de levering van boerderijmelk voor het merk Landliebe in Duitsland. De gemiddelde toeslag voor biologisch-dynamische melk bedraagt 4,10 euro per 100 kilo melk.

Uitgifte ledenobligatie-vast

Elk jaar worden uit het resultaat van de onderneming ledenobligaties-vast uitgegeven aan de leden (reservering op naam). De hoogte van de uitkering van ledenobligaties-vast is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen wordt in de boekjaren 2017-2019 tien procent aan de leden-melkveehouders uitgegeven in de vorm van ledenobligaties-vast. De uitgifte ledenobligaties-vast wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk. Daarbij wordt geen rekening gehouden met coöperatieve regelingen.

Melkgeld

Het melkgeld dat de leden-melkveehouders per 100 kilo melk ontvangen is de garantieprijs berekend met de bedrijfseigen eiwit-, vet- en lactosegehalten verminderd met de inhouding van de vaste kosten en de coöperatieve regelingen en indien van toepassing vermeerderd met de weidegangtoeslag, deelweidegangtoeslag, Foqus planet toeslag en toeslag bijzondere melkstromen. De kortingen van de kwaliteitstoeslag en eventuele boetes gebaseerd op het Praktijkreglement worden maandelijks verrekend. De bedragen zijn exclusief btw.