Toelichting biologische melkprijssystematiek

Biologische melkprijs

De biologische melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de biologische leden betaalt, bestaat uit de biologische garantieprijs, de jaarlijkse contante nabetaling, de weidegangtoeslag, ondernemingsbijdrage Foqus planet, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam). De biologische melk wordt uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Biologische garantieprijs

De biologische garantieprijs is het bedrag per 100 kilo melk dat FrieslandCampina uitbetaalt aan de biologische leden-melkveehouders. De biologische garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor biologische boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Oostenrijk. FrieslandCampina schat de biologische garantieprijs maandelijks in aan de hand van hoe melkprijzen van referentiebedrijven zich ontwikkelen. Een eventuele correctie op de inschatting van de biologische melkprijzen kan in volgende maanden in de biologische garantieprijzen worden doorgevoerd. Een eventuele jaarcorrectie voor de biologische garantieprijs kan tegelijkertijd met de jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag worden verrekend. De garantieprijs geldt per 100 kilogram biologische boerderijmelk, bij 3,57 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,53 procent lactose.

Contante nabetaling

De contante nabetaling is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, wordt 35 procent aan de leden-melkveehouders uitbetaald als contante nabetaling. De contante nabetaling wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk (kilogrammen eiwit, vet en lactose). De contante nabetaling wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk.

Interim uitkering

In september kan een interim uitkering worden betaald op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daaropvolgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt in 2018 1,50 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De weidegangtoeslag wordt voor 1,00 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming, waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere verkoopprijzen voor weidemelkproducten. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk via een coöperatieve regeling.

Toeslag biologisch dynamische melk

Melkveehouders die biologisch dynamische melk leveren, ontvangen een BD-toeslag bovenop de biologische garantieprijs. In 2018 bedraagt de gemiddelde toeslag voor biologisch-dynamische melk 4,10 euro per 100 kilo melk. De BD-toeslag wordt gedifferentieerd over het jaar betaald volgens onderstaande tabel.

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
BD-toeslag per 100 kilogram melk 6,00 5,50 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,50 6,00

Uitgifte ledenobligatie-vast

De hoogte van de uitgifte van ledenobligaties-vast is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen wordt in de jaren 2020-2022 tien procent aan de leden-melkveehouders uitgegeven in de vorm van ledenobligaties-vast. De uitgifte ledenobligaties-vast wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk. Daarbij wordt geen rekening gehouden met coöperatieve regelingen.

Biologisch melkgeld

Het biologische melkgeld dat de leden-melkveehouders per 100 kilogram melk ontvangen is de biologische garantieprijs berekend met de bedrijfseigen eiwit-, vet- en lactosegehalten verminderd met de inhouding van de vaste kosten en de coöperatieve regelingen en indien van toepassing vermeerderd met de weidegangtoeslag, ondernemingsbijdrage Foqus planet, deelweidegangtoeslag, Foqus planet toeslag en toeslag bijzondere melkstromen. De kortingen van de kwaliteitstoeslag en eventuele boetes gebaseerd op het praktijkreglement worden maandelijks verrekend. De bedragen zijn exclusief btw.

Saldering seizoensregeling

Het jaarlijkse effect van de seizoensregeling op het melkgeld wordt voor het gehele kalenderjaar met de melkgeldnota over de maand december van het betreffende kalenderjaar afgerekend.

De biologische garantieprijssystematiek heeft een eigen regeling voor seizoensheffingen en –toeslagen. Om de verdeling van de melkaanvoer over het jaar te optimaliseren, is er een heffing in het voorjaar en vroege zomer en een toeslag in de nazomer en winter. Voor 2018 is onderstaande seizoensregeling van toepassing.

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
Toeslag per 100 kilogram melk 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 3,00
Heffing per 100 kilogram melk 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00