De ledenraad van FrieslandCampina wordt gevormd door 210 districtsbestuurders (maximaal tien uit elk van de 21 districten). De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie.

Verantwoordelijkheden ledenraad

Deze raad keurt, voor zover nodig, de besluiten van het bestuur goed. Ook heeft de ledenraad een belangrijke rol in het uitoefenen van de zeggenschap over de onderneming.

Ieder lid van de ledenraad heeft in de ledenraadsvergadering een stemgewicht dat is gebaseerd op de hoeveelheid melk in zijn district. Aan de leden van een districtsraad die deel uitmaken van de ledenraad, komt in de ledenraad één stem toe voor elke tien miljoen kilo melk die over het laatst verstreken boekjaar van de coöperatie door dat district aan de onderneming is geleverd.