De executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is verantwoordelijk voor het beleid en de operationele gang van zaken binnen de onderneming en daarmee de realisatie van de doelstellingen, de strategie route2020, de ontwikkeling van de resultaten en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De executive board is verder verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap.

De executive board richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. De executive board legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de executive board worden voor onbepaalde tijd benoemd door de raad van commissarissen.