Bijzondere melk

De van koeien afkomstige melk die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk op grond van artikel 9.1 van de Statuten.

Biologisch-dynamische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische en aanvullende biologische dynamische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het Bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Biologische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Contante prijs

De contante prijs bestaat uit de garantieprijs, de prestatietoeslag, de weidegangtoeslag en de toeslag bijzondere melkstromen.

Coöperatieve regelingen

De coöperatieve regelingen betreffen een inhouding van 0,87 euro per 100 kilo melk voor met name de financiering van de kwantumtoeslag, een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk voor de gedeeltelijke financiering van weidegangtoeslag en de financiering van de deelweidegangtoeslag en een inhouding van 0,25 euro per 100 kilo melk voor de financiering van de Foqus planet toeslag. De inhouding en uitkering van de weidegangregeling vindt eenmaal per jaar in december plaats. De Foqus planet-inhouding en toeslag over het gehele kalenderjaar 2015 vindt plaats in april 2016.

Deelweidetoeslag

Toeslag van 0,46 euro per 100 kilo melk die kan worden verkregen als gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar minimaal 25 procent van het rundvee dat op een melkveehouderij aanwezig is wordt geweid.

Eiwitwaarde

Prijs die geldt voor een kilo eiwit. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de vetprijs en de lactoseprijs) het melkgeld te berekenen. Met ingang van 2014 wordt de melk uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Garantieprijs

De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Het gaat om de gemiddelde jaarprijzen, inclusief nabetaling en reservering op naam. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 50 miljard kilo melk. Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden. De prijs is in euro’s voor 100 kilo melk bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw.

Kwantumtoeslag

De kwantumtoeslag is een gestaffelde toeslag op basis van de geleverde hoeveelheid melk in een kalenderjaar. In de loop van het jaar wordt een voorschot uitbetaald op basis van de jaarleverantie van het voorafgaand jaar. De definitieve afrekening vindt plaats met het melkgeld van de maand december of als de melkleverantie gestaakt wordt.

Lactosewaarde

Prijs die geldt voor een kilo lactose. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de vetprijs) het melkgeld te berekenen. Met ingang van 2014 wordt de melk uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Ledenobligaties-vast (reservering op naam)

De hoogte van de reservering op naam is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Met ingang van het boekjaar 2014 reserveert FrieslandCampina 20 procent van het resultaat op naam in de vorm van ledenobligaties-vast. Dit bedrag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitgekeerd naar rato van de waarde van de geleverde melk.

Melkgeld

Het melkgeld dat de leden-melkveehouders maandelijks per 100 kilo melk ontvangen is de garantieprijs berekend op de bedrijfseigen eiwit-, vet- en lactosegehalten vermeerderd met de kwantumtoeslag en verminderd met inhoudingen van de vaste kosten en de coöperatieve regelingen. De kortingen en bonussen van de kwaliteitstoeslag en eventuele boetes gebaseerd op het Praktijkreglement worden maandelijks verrekend. De bedragen zijn exclusief btw.

Melkprijs

De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam).

Prestatietoeslag

De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Met ingang van het boekjaar 2014 betaalt FrieslandCampina 35 procent van het resultaat contant uit aan de leden in de vorm van een prestatietoeslag. In september wordt een interim uitkering betaald op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daar opvolgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Prestatieprijs

Het bedrag in euro per 100 kilo melk dat is opgebouwd uit de melkprijs, de rente op ledencertificaten, ledenobligaties-vast en Ledenobligaties-vrij en de toevoeging aan de algemene reserve van de vennootschap.

Seizoensheffing

Van maart tot en met juni geldt de seizoensheffing van 2,30 euro per 100 kilo melk. In de maanden januari, februari, juli en december is er geen seizoensheffing en ook geen seizoenstoeslag.

Saldering

Het jaarlijkse effect van de seizoensregeling op het melkgeld wordt voor het gehele kalenderjaar met de melkgeldnota over de maand december in januari van het volgende jaar afgerekend. De inhouding en uitkering van de weidegangregeling vindt eenmaal per jaar in januari plaats via de melkgeldnota over de maand december. De Foqus Planet-inhouding en toeslagregeling over het gehele kalenderjaar 2015 vindt plaats in april 2016 via de melkgeldnota over de maand maart.

Seizoenstoeslag

Van augustus tot en met november geldt een seizoenstoeslag van 2,45 euro per 100 kilo melk. In de maanden januari, februari, juli en december is er geen seizoensheffing en ook geen seizoenstoeslag. Het jaarlijkse effect van de seizoensregeling op het melkgeld wordt voor het gehele kalenderjaar met de melkgeldnota over de maand december in januari van het volgende jaar afgerekend.

Toeslag bijzondere melkstromen

In 2016 wordt een toeslag van 1,00 euro per 100 kilo melk betaald op de levering van boederijmelk voor het merk Landliebe in Duitsland. De toeslag voor biologisch-dynamische melk bedraagt 4,10 euro per 100 kilo melk.

Vaste kosten

Kosten die voor elk melkveebedrijf hetzelfde zijn, zoals vergoeding voor kwaliteitsonderzoek en -advies, Foqus Planet, melkrekening en administratie. De vaste kosten voor 2016 bedragen 960 euro per jaar ofwel 80 euro per melkgeldnota.

Vetwaarde

Prijs die geldt voor een kilo vet. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de lactoseprijs) het melkgeld te berekenen. Met ingang van 2014 wordt de melk uitbetaald op basis van het eiwit-, vet- en lactosegehalte. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt 1,00 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De weidegangtoeslag wordt voor 0,50 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere prijzen voor weidemelk. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk.