FrieslandCampina melkprijs: toelichting melkprijssystematiek 2016

In 3 minuten uitgelegd, bekijk de film
Ontdek meer over: Garantieprijs
Ons verhaal

Garantieprijs

Garantieprijs

De garantieprijs is het bedrag per 100 kilo melk dat FrieslandCampina gegarandeerd maandelijks uitbetaalt aan de leden-melkveehouders. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Meer informatie over de garantieprijs
/
FrieslandCampina melkprijs

De melkprijssystematiek van FrieslandCampina is de manier waarop FrieslandCampina de melkprijs bepaald. De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de toeslag bijzondere melkstromen, de weidegangtoeslag, de prestatietoeslag (samen de contante prijs) en de uitgifte van ledenobligaties. De melk wordt uitbetaald op basis van de waarde van de geleverde kilogrammen eiwit, vet en lactose in de verhouding 10:5:1. De FrieslandCampina-prestatieprijs bestaat uit de melkprijs plus de rente op de ledenobligaties en de toevoeging aan de algemene reserve van de vennootschap.

De hoogte van de algemene reservering en de prestatietoeslag zijn afhankelijk van de winst van FrieslandCampina. Voor de jaren 2014–2016 wordt van de winst, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de vergoeding op ledenobligaties en de winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen, 45 procent toegevoegd aan het eigen vermogen van de vennootschap. Van de winst kan 35 procent aan de leden-melkveehouders worden uitbetaald als prestatietoeslag en wordt 20 procent aan de leden-melkveehouders uitgekeerd in de vorm van ledenobligaties-vast. De uitgifte ledenobligaties-vast wordt berekend op basis van de waarde van de in het boekjaar geleverde melk.

Garantieprijs

De garantieprijs is het bedrag per 100 kilo melk dat FrieslandCampina gegarandeerd maandelijks uitbetaald aan de leden-melkveehouders. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Maandelijks wordt de garantieprijs geschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven. Een eventuele correctie op de inschatting van de melkprijzen kan in een volgende maand worden doorgevoerd. Een eventuele jaarcorrectie voor de garantieprijs kan tegelijkertijd met de jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag worden verrekend. De garantieprijs geldt per 100 kilo melk, bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose.

Prestatietoeslag

De prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, wordt 35 procent aan de leden-melkveehouders uitbetaald als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk (kilogrammen eiwit, vet en lactose). De prestatietoeslag wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk.

Interim uitkering

In september wordt een interim uitkering betaald op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daar opvolgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt 1,00 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De weidegangtoeslag wordt voor 0,50 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere verkoopprijzen voor weidemelkproducten. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk via een coöperatieve regeling.

Deelweidegangtoeslag

De deelweidegangtoeslag bedraagt 0,46 euro per 100 kilo melk. Onder deelweidegang wordt verstaan het gedurende ten minste 120 dagen per jaar toepassen van het weiden van minimaal 25 procent van het rundvee dat op een melkveebedrijf aanwezig is.

Toeslag bijzondere melkstromen

In 2016 wordt een toeslag van 1,00 euro per 100 kilo melk betaald op de levering van boerderijmelk voor het merk Landliebe in Duitsland. De toeslag voor biologisch-dynamische melk bedraagt 4,10 euro per 100 kilo melk.

Uitgifte ledenobligatie-vast

Elk jaar worden uit het resultaat van de onderneming ledenobligaties-vast uitgegeven aan de leden (reservering op naam). De hoogte van de uitkering van ledenobligaties-vast is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen wordt twintig procent aan de leden-melkveehouders uitgegeven in de vorm van ledenobligaties-vast. De uitgifte ledenobligaties-vast wordt berekend op basis van de waarde van de in het voorgaande boekjaar geleverde melk. Daarbij wordt geen rekening gehouden met coöperatieve regelingen, zoals de seizoensregeling en de kwantumtoeslag.

Melkgeld

Maandelijks ontvangen de leden-melkveehouders melkgeld voor de geleverde melk. Het melkgeld dat de leden-melkveehouders per 100 kilo melk ontvangen is de garantieprijs berekend op de bedrijfseigen eiwit-, vet- en lactosegehalten vermeerderd met de kwantumtoeslag en verminderd met inhoudingen  van de vaste kosten en de coöperatieve regelingen.

Saldering seizoensregeling

Het jaarlijkse effect van de seizoensregeling op het melkgeld wordt voor het gehele kalenderjaar met de melkgeldnota over de maand december van het betreffende kalenderjaar afgerekend. Van maart tot en met juni geldt de seizoensheffing van 2,30 euro per 100 kilo melk. In de maanden augustus tot en met november geldt een seizoenstoeslag van 2,45 euro per 100 kilo melk. In de maanden januari, februari, juli en december is er geen seizoensheffing en ook geen seizoenstoeslag.