Bijzondere melk

De van koeien afkomstige melk die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk op grond van artikel 9.1 van de Statuten.

Biologisch-dynamische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische en aanvullende biologische dynamische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het Bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Biologische melk

De melk die is geproduceerd conform de biologische productiemethoden zoals geldend in het land waar deze melk geproduceerd is en die door het bestuur is gekwalificeerd als bijzondere melk.

Biologische garantieprijs

De biologische garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde biologische melkprijs voor het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, van CZ Rouveen en Eko Holland in Nederland, van Arla-Foods amba in Denemarken en van Ami in Duitsland. Het gaat om de gemiddelde jaarprijzen, inclusief nabetaling en reservering op naam, waarbij FrieslandCampina bij valutaverschillen valuta omrekent op basis van de gemiddelde maandkoersen. Deze prijzen voor biologische boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de biologische garantieprijs weegt FrieslandCampina deze biologische melkprijzen met de hoeveelheid biologische boerderijmelk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In totaal gaat het om zo’n 2,2 miljard kilo melk. Maandelijks bestaat de biologische garantieprijs uit de verwachte biologische garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden. De prijs is in euro’s voor 100 kilo melk bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw.

Biologisch melkgeld

Biologische melkgeld is de aan een lid betaalde biologische garantieprijs voor de geleverde biologische of biologisch-dynamische melk die in enige maand wordt uitgekeerd met verrekening van de inhoudingen en toeslagen zoals vaste kosten, kortingen van de kwaliteitstoeslag, eventuele boetes gebaseerd op het praktijkreglement, weidegang toeslagen en inhoudingen, Foqus planet toeslagen en inhoudingen en toeslag bijzondere melkstromen. De bedragen zijn exclusief btw.

Biologische melkprijs

De biologische melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt bestaat uit de biologische garantieprijs, de prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam).

Biologische seizoensregeling

Dit zijn de seizoensheffingen en –toeslagen voor biologische melk:

  jan feb mrt apr mei Jun jul aug sept okt nov dec
Toeslag per 100 kilogram melk 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 3,00
Heffing per 100 kilogram melk 1,00 2,00 4,00 5,00 4,00

Contante prijs

De contante prijs bestaat uit de garantieprijs, de prestatietoeslag, de weidegangtoeslag en de toeslag bijzondere melkstromen.

Coöperatieve regelingen

De coöperatieve regelingen betreffen een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk voor met name de gedeeltelijke financiering van weidegangtoeslag en de financiering van de deelweidegangtoeslag en een inhouding van 0,25 euro per 100 kilo melk voor de financiering van de Foqus planet-toeslag. De inhouding en uitkering van de weidegangregeling vindt eenmaal per jaar in december plaats. De Foqus planet-inhouding en toeslag vindt over het gehele kalenderjaar 2016 plaats in april 2017.

Eiwitwaarde

Prijs die geldt voor een kilo eiwit. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de vetprijs en de lactoseprijs) het melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Lactosewaarde

Prijs die geldt voor een kilo lactose. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de vetprijs) het melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Ledenobligaties-vast (reservering op naam)

De hoogte van de reservering op naam is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Voor de boekjaren 2017-2020 keert FrieslandCampina tien procent uit van de nettowinst, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, in de vorm van ledenobligaties-vast. Dit bedrag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitgekeerd naar rato van de waarde van de geleverde melk. De absolute waarde van de toevoeging voor de reservering op naam is voor biologische melk identiek aan de systematiek voor gangbare melk.

Prestatietoeslag

De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van resultaat van FrieslandCampina en het reserveringsbeleid. Voor de boekjaren 2017-2020 betaalt FrieslandCampina 35 procent van de nettowinst, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, contant uit aan de leden in de vorm van een prestatietoeslag. In september wordt een interim uitkering betaald op basis van de resultaten van de onderneming en de geleverde melkhoeveelheid. De interim uitkering bedraagt 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaatst in april van het daar opvolgende jaar, op basis van de jaarresultaten van de onderneming en de totale hoeveelheid geleverde melk.

Prestatieprijs

Het bedrag in euro per 100 kilo melk dat is opgebouwd uit de melkprijs, de rente op ledencertificaten, ledenobligaties-vast en ledenobligaties-vrij en de toevoeging aan de algemene reserve van de vennootschap.

Saldering

Het jaarlijkse effect van de seizoensregeling op het melkgeld wordt voor het gehele kalenderjaar met de melkgeldnota over de maand december in januari van het volgende jaar afgerekend. De inhouding en uitkering van de weidegangregeling vindt eenmaal per jaar in januari plaats via de melkgeldnota over de maand december. De Foqus planet-inhouding en toeslag vindt over het gehele kalenderjaar 2016 plaats in april 2017 via de melkgeldnota over de maand maart.

Vaste kosten

Vaste kosten zijn kosten die voor elk melkveebedrijf hetzelfde zijn, zoals vergoeding voor kwaliteitsonderzoek en -advies, Foqus planet, melkrekening en administratie. De vaste kosten voor 2017 bedragen 1.200 euro per jaar met een maximum van 1 euro per 100 kilo melk, ofwel 100 euro per melkgeldnota.

Vetwaarde

Prijs die geldt voor een kilo vet. Deze prijs wordt gebruikt om (samen met de eiwitprijs en de lactoseprijs) het bruto melkgeld te berekenen. De eiwit-, vet- en lactoseprijs wordt vermeld in euro per 100 kilo en in de verhouding 10:5:1.

Weidegangtoeslag

De weidegangtoeslag bedraagt 1,50 euro per 100 kilo melk. De toeslag wordt uitgekeerd wanneer de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Leden-melkveehouders die biologische melk leveren, weiden hun melkvee volgens de voorwaarden van het reglement weidegang. De weidegangtoeslag wordt voor 1,00 euro per 100 kilo melk gefinancierd uit de onderneming waarbij de premie deels wordt terugverdiend in de markt door hogere prijzen voor weidemelk. De andere 0,50 euro per 100 kilo melk is gebaseerd op de herverdeling van melkgeld onder de leden-melkveehouders door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilo melk.