Koninklijke FrieslandCampina N.V. is een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Amersfoort, met zijn central office aan het Stationsplein 4. De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd met ingang van 26 januari 2018 en zijn te vinden op de website.

Bij deze laatste statutenwijziging zijn de bepalingen inzake de benoemings- en herbenoemingstermijnen van commissarissen aangepast en  wetswijzigingen in de statuten geïmplementeerd. De vennootschap is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11057544. Per 31 december 2017 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 1 miljard euro, verdeeld in 10.000.000 (tien miljoen) aandelen met een nominale waarde van 100 euro. De aandelen luiden op naam. Per dezelfde datum waren 3.702.777 aandelen geplaatst, die allemaal zijn volgestort en worden gehouden door de coöperatie. Voor bepalingen betreffende uitgifte van aandelen, voorkeursrecht, verkrijging van eigen aandelen en kapitaalvermindering wordt kortheidshalve verwezen naar de statuten van de vennootschap.