De raad van commissarissen kent een remuneratie- en benoemingscommissie en een auditcommissie. De taak van deze commissies is om besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden; ze hebben geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid. De reglementen van de commissies zijn te vinden op de website van de vennootschap. Beide commissies rapporteren regelmatig aan de raad van commissarissen over hun beraadslagingen en bevindingen.

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door de financieel expert en een ander extern lid van de raad van commissarissen en twee van de leden van de raad van commissarissen die ook bestuurder van de coöperatie zijn.

De auditcommissie heeft voorbereidende taken met betrekking tot:

 • integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap;
 • financiering van de vennootschap;
 • toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de vennootschap, waaronder risico’s op het gebied van cybersecurity;
 • belastingbeleid van de vennootschap;
 • relatie met interne auditor en de externe accountant (waaronder de onafhankelijkheid van de externe accountant) en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen;
 • aanbeveling van kandidaten voor de benoeming als interne auditor;
 • jaarlijkse evaluatie van de interne auditfunctie;
 • advisering over de voordracht van benoeming of herbenoeming dan wel ontslag van de externe accountant en voorbereiden van de selectie van de externe accountant;
 • voorstellen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening door de externe accountant;
 • jaarlijkse bespreking van het concept auditplan met de externe accountant;
 • naleving van wet- en

De voorzitter van de auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant als deze onregelmatigheden zou constateren in de financiële verslaggeving van de vennootschap.

Samenstelling auditcommissie

 • Ben van der Veer, voorzitter
 • René Hooft Graafland
 • Sandra Addink-Berendsen
 • Angelique Huijben-Pijnenburg

Remuneratie- en benoemingscommissie

De remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit de commissaris met het ‘sociale profiel’, die tevens het voorzitterschap van de commissie vervult, en voorzitter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De

remuneratie- en benoemingscommissie heeft onder meer de volgende taken:

 • voorstellen voor het bezoldigingsbeleid van de executive board en het executive leadership team en de bezoldiging van de individuele leden van de executive board;
 • opmaken van het remuneratierapport;
 • selecteren en voorstellen doen voor benoeming van de leden (inclusief opstellen van criteria en procedure voor benoeming) van de executive board en de externe commissarissen;
 • periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, de commissies van de raad van commissarissen en de executive board en het doen van voorstellen voor een profiel;
 • adviseren van de raad van commissarissen over voorstellen van de executive board ten aanzien van de benoeming van leden van het executive leadership team;
 • periodieke beoordeling van het functioneren van de executive board en de raad van commissarissen en hun individuele leden, alsmede de commissies van de raad;
 • opstellen van een plan voor opvolging van leden van de executive board en de raad van commissarissen;
 • toezicht op het door de executive board gevoerde beleid inzake opvolging, de gehanteerde selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van het hoger management.

Samenstelling remuneratie- en benoemingscommissie

 • Wout Dekker, voorzitter
 • Frans Keurentjes
 • Erwin Wunnekink