De raad van commissarissen kent een remuneratie- en benoemingscommissie en een auditcommissie. De taak van deze commissies is om besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden; ze hebben geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid. De reglementen van de commissies zijn te vinden op de website van de vennootschap. Beide commissies rapporteren regelmatig aan de raad van commissarissen over hun beraadslagingen en bevindingen.

Remuneratie– en benoemingscommissie

De remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit de commissaris met het ‘sociale profiel’ die tevens het voorzitterschap van de commissie vervult, de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen.
De remuneratie- en benoemingscommissie heeft onder meer de volgende taken:

 • voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor de executive board en de bezoldiging van de individuele leden;
 • opmaken van het remuneratierapport;
 • selectie en benoeming van de leden (inclusief opstellen van criteria en procedure voor benoeming) van de executive board en de externe commissarissen;
 • periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, de commissies van de raad van commissarissen en de executive board;
 • periodieke beoordeling van het functioneren van de executive board en de raad van commissarissen en hun individuele leden, alsmede de commissies van de raad;
 • voorbereiding van de besluitvorming over het bezoldigingsbeleid van de executive board; en
 • toezicht op het door de executive board gevoerde bezoldigingsbeleid, de gehanteerde selectiecriteria en de benoemingsprocedures voor leden van het hoger management.

Samenstelling remuneratie- en benoemingscommissie

 • Peter Elverding, voorzitter
 • Frans Keurentjes
 • Jan Keijsers

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door de financieel expert en een ander extern lid van de raad van commissarissen en twee van de leden van de raad van commissarissen die tevens bestuurder van de coöperatie zijn.

De auditcommissie heeft voorbereidende taken met betrekking tot:

 • juistheid en volledigheid van de financiële verslaggeving;
 • naleving van aanbevelingen van de afdeling Corporate Internal Audit en de externe accountant;
 • betrouwbaarheid en continuïteit van ICT-systemen;
 • interne administratieve organisatie;
 • werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • belastingbeleid;
 • financiering, en toepassing van informatie- en communicatietechnologie;
 • rol en het functioneren van de interne accountant; en
 • benoeming van en relatie met de externe accountant (waaronder zijn onafhankelijkheid, bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden).

De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant in geval deze onregelmatigheden zou constateren in de financiële verslaggeving van de vennootschap.

Samenstelling auditcommissie

 • Ben van der Veer, voorzitter
 • René Hooft Graafland
 • Sandra Addink
 • Angelique Huijben