Best practice bepalingen van de code die door FrieslandCampina niet worden toegepast

De vennootschap volgt de code volledig, door hetzij de principes en bestpracticebepalingen toe te passen, dan wel uit te leggen waarom van de code wordt afgeweken. Onderstaande bepalingen worden niet toegepast om  redenen als in het voorgaande, hetzij hieronder uiteengezet:

2.1, 2.1.7-2.1.9 Onafhankelijkheid raad van commissarissen: zie motivering onder ‘Raad van commissarissen – Samenstelling, onafhankelijkheid en benoeming’.
2.2.2 Benoemings- en herbenoemingstermijnen commissarissen: afwijking ten aanzien van de interne leden: zie motivering onder ‘Raad van commissarissen – Samenstelling, onafhankelijkheid en benoeming’.
2.3.2 Instellen commissies: de remuneratie- commissie en de selectie- en benoemings- commissie zijn om praktische redenen samengevoegd tot de remuneratie- en benoemingscommissie.
2.3.4 Samenstelling commissies: de samenstelling van de remuneratie- en benoemingscommissie en de samenstelling van de auditcommissie wijken af van de best- practicebepaling dat meer dan de helft van de leden van de commissies onafhankelijk moet zijn: zie motivering onder ‘Commissies van de raad van commissarissen’.
2.8.1-2.8.3 Overnamesituaties: de bestpractice- bepalingen inzake overnamesituaties zijn niet van toepassing in verband met het feit dat de vennootschap niet beursgenoteerd is en dat alle aandelen in haar kapitaal worden gehouden door de coöperatie.
3.4 en 3.4.2 Publicatie remuneratierapport, belangrijkste elementen arbeidsvoorwaarden of vertrekvergoeding lid executive board: de vennootschap maakt gebruik van de wettelijke uitzondering als bedoeld in artikel 2:383b Burgerlijk Wetboek voor zogenaamde besloten naamloze vennootschappen.
4.1-4.4.8 Algemene vergadering: de bestpractice- bepalingen betreffende de algemene vergadering, informatieverschaffing en voorlichting, uitbrengen van stemmen en certificering van aandelen zijn niet van toepassing in verband met het feit dat de vennootschap niet beursgenoteerd is en dat alle aandelen in haar kapitaal worden gehouden door de coöperatie.