Best practice bepalingen van de code die door FrieslandCampina niet worden toegepast

De vennootschap volgt de code volledig, door hetzij de principes en best practice bepalingen toe te passen, dan wel uit te leggen waarom van de code wordt afgeweken. Onderstaande bepalingen worden niet toegepast om redenen als in het voorgaande dan wel hieronder uiteengezet:

  • II.1.1 Benoeming lid executive board voor een periode van maximaal vier jaar: zie motivering onder ‘executive board- Benoeming’.
  • II.1.9-11 en IV Responstijd naar aandeelhouders, informeren raad van commissarissen in geval van overnamebod; bepalingen betreffende de (algemene vergadering van) aandeelhouders en informatieverschaffing/logistiek algemene vergadering: niet van toepassing in verband met het feit dat de vennootschap niet beursgenoteerd is en dat alle aandelen in haar kapitaal gehouden worden door de coöperatie.
  • II 2.12-15 Publicatie remuneratierapport, belangrijkste elementen arbeidsvoorwaarden of vertrekvergoeding lid executive board: de vennootschap maakt gebruik van de wettelijke uitzondering als bedoeld in art. 2:383b BW voor zogenaamde ‘besloten naamloze vennootschappen’.
  • III.2.1 Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk: zie motivering onder ‘Raad van commissarissen – Samenstelling, onafhankelijkheid en benoeming’.
  • III.3.5 Een commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen: zie motivering onder ‘raad van commissarissen – Samenstelling, onafhankelijkheid en benoeming’.
  • III.5 De remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie zijn om praktische redenen samengevoegd tot de remuneratie- en benoemingscommissie.