De corporategovernancebeginselen die Koninklijke FrieslandCampina N.V. hanteert,  zijn  neergelegd in de statuten en reglementen van de verschillende organen van de vennootschap. Deze staan op de website van FrieslandCampina. Hoewel de code niet op de vennootschap van toepassing is, aangezien  krachtens de wet alleen beursgenoteerde vennootschappen aan de code onderworpen zijn, past de vennootschap de principes en bestpracticebepalingen van de code toe waar dit verenigbaar is met zijn zeggenschapsstructuur en het karakter van de coöperatie. De bepalingen die niet worden toegepast, worden in dit overzicht genoemd. Tevens wordt gemotiveerd waarom en  in hoeverre de betreffende bepalingen niet worden toegepast. 

Basisprincipes

Koninklijke FrieslandCampina N.V.  (de ‘vennootschap’) past de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘code’) vrijwillig toe. Naar aanleiding van de herziening van de code in december 2016 en de wijziging van governance zijn de reglementen van de vennootschap per 1 januari 2018 herzien. De wijze waarop de beginselen van de code worden toegepast, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Ook wordt aangegeven en gemotiveerd op welke punten de vennootschap de code niet toepast. Voor de governancestructuur gedurende 2017 wordt verwezen naar het jaarverslag 2018.

Aandeelhoudersstructuur

Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (de ‘coöperatie’), waarvan de leden betrokken zijn bij het melkveehouderijbedrijf. Het geografische werkgebied van de coöperatie is verdeeld in 21 districten, die elk  een districtsraad hebben. De leden van de coöperatie benoemen de besturen van de 21 districten: de districtsraden. Zij vormen gezamenlijk de uit 210 leden bestaande ledenraad van de coöperatie. De ledenraad benoemt de negen bestuursleden van de coöperatie op bindende voordracht van het voorzittersoverleg van de coöperatie. De coöperatie is de enige aandeelhouder van de vennootschap. Het bestuur van de coöperatie oefent de aandeelhoudersrechten van de coöperatie uit en fungeert zodanig als de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

Boardstructuur

Sinds 1 januari 2018 is de aansturing van de onderneming aangepast en is de executive board verkleind. Tevens is er een executive leadership team (ELT) aangesteld. De executive board bestaat uit de chief executive officer (CEO) en de chief financial officer (CFO). Het executive leadership team bestaat uit de twee leden van de executive board, de presidents van de business groups en de president van FrieslandCampina China (wat geen business group is). Verder maakt een aantal corporate functies (Human Resources, Research & Development en Corporate Supply Chain) deel uit van het executive leadership team De samenstelling en taken van de executive board zijn op deze pagina te vinden.

Chief executive officer Hein Schumacher
Chief financial officer Jaska de Bakker
President FrieslandCampina Consumer Dairy (BG) Roel van Neerbos
President FrieslandCampina Specialised Nutrition (BG) Berndt Kodden
President FrieslandCampina Ingredients (BG) Kathy Fortmann
President FrieslandCampina Basic Dairy (BG) Hans Meeuwis
President FrieslandCampina in China Rahul Colaco
Global Director R&D Margrethe Jonkman
Corporate Director Supply Chain Roman Scieszka
Corporate Director HR Geraldine Fraser

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit negen leden van het bestuur van de coöperatie en daarnaast vier ‘externe’ leden. Samenstelling van de raad van commissarissen en taken raad van commissarissen.

Commissies van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft twee commissies ingesteld, te weten de auditcommissie, bestaande uit vier commissarissen en de remuneratie- en benoemingscommissie, bestaande uit drie commissarissen.

Verslag van de raad van commissarissen

Het verslag van de raad van commissarissen beschrijft onder meer de activiteiten van de raad van commissarissen en de commissies in het verslagjaar. Dit verslag is te vinden op de pagina Corporate Governance documenten.