De Europese Commissie heeft in december 2008, bij de goedkeuring van de fusie van Friesland Foods en Campina, voorwaarden gesteld ten aanzien van boerderijmelk om te voorkomen dat FrieslandCampina een te dominante positie inneemt in de afname van Nederlandse boerderijmelk.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • FrieslandCampina is verplicht tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen aan zuivelbedrijven in Nederland die melk verwerken tot dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas.
  • Om leden-melkveehouders van FrieslandCampina te stimuleren over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk is een vertrekregeling van toepassing, die voorziet in een vertrekpremie.
  • De voorwaarden betreffen 1,2 miljard kilo reguliere melk van Nederlandse origine (jaarleverantie), dus geen Duitse of Belgische ledenmelk en evenmin biologische of biologisch-dynamische melk.

Beschikbaar stellen boerderijmelk aan derden

FrieslandCampina heeft de verplichting om tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ten aanzien van het aan Arla Foods verkochte dagverse zuivelbedrijf in Nijkerk en kaasbedrijf Deltamilk in Bleskensgraaf. Alle beschikbare 1,2 miljard kilogram boerderijmelk is inmiddels toebedeeld aan deze bedrijven. Er is dan ook geen boerderijmelk meer beschikbaar voor overige partijen. Deze bedrijven moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland (rvo.nl) geregistreerd staan als (industriële) verwerker van boerderijmelk in Nederland.

Vertrekregeling leden-melkveehouders

Leden-melkveehouders die hun lidmaatschap van FrieslandCampina beëindigen en die hun gangbare melk gaan leveren aan een andere afnemer van boerderijmelk in Nederland, ontvangen een premie van 5,00 euro per 100 kilo melk. Het geleverde melkvolume in het voorafgaande kalenderjaar is daarbij bepalend voor de omvang van het premiebedrag. Uitbetaling vindt plaats binnen twee maanden nadat een melkveehouder daadwerkelijk aan een andere koper is gaan leveren. Wanneer een melkveehouder binnen drie jaar zijn bedrijf beëindigt of terugkeert naar FrieslandCampina, wordt de vertrekpremie naar evenredigheid teruggevorderd. Dit is ook het geval als niet langer gangbare melk wordt geleverd.

Uitgifteplafond bereikt

In december 2013 is het uitgifteplafond van 1,2 miljard kilo melk bereikt (zie persbericht 4 december 2013: Uitgifteplafond beschikbaarstelling Dutch Milk Foundation bereikt). Leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland kunnen het lidmaatschap op elk moment blijven beëindigen onder de normale procedure met gebruikmaking van de vertrekregeling indien zij vertrekken naar DeltaMilk of Arla Foods. De volumes die zij meenemen gaan af van de voor DeltaMilk of Arla Foods beschikbare volumes.

Vertrek naar andere partijen

Voor leden-melkveehouders die naar andere partijen dan Deltamilk of Arla willen vertrekken en de vertrekpremie aanvragen na 1 september geldt dat hun aanvraag niet direct wordt gehonoreerd. Een vertrek onder toekenning van de premie is dan pas mogelijk na elk vol jaar. De volgende termijnen gelden:

  • aanvragen ingediend tot en met 31 augustus 2014: overgang na minimaal drie kalendermaanden volgens de normale procedure onder de vertrekregeling;
  • aanvragen ingediend na 31 augustus 2015 en tot en met 31 augustus 2016: overgang per 1 maart 2017 of later;
  • aanvragen ingediend na 31 augustus 2016 en tot en met 31 augustus 2017: overgang per 1 maart 2018 of later.

Dutch Milk Foundation

De onafhankelijke stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan enkele fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet aan producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen.

De uitvoering en controle van het beschikbaar stellen van boerderijmelk aan derden en de vertrekregeling voor leden-melkveehouders is de verantwoordelijkheid van de Dutch Milk Foundation (DMF). Voor de operationele uitvoering maakt DMF gebruik van faciliteiten en expertise van ZuivelNL, de Ketenorganisatie van de Zuivelsector. DMF kent een eigen bestuur, dat is benoemd door de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op de uitvoering van de door de Europese Commissie opgelegde maatregelen wordt toezicht gehouden door de Monitoring Trustee, een door de Europese Commissie aangewezen organisatie.

Informatie en aanmelding

Alle informatie is voor melkveehouders en geïnteresseerde afnemers van boerderijmelk verkrijgbaar bij de Dutch Milk Foundation in Den Haag (Nederland).

Leden-melkveehouders kunnen daarnaast terecht op melkweb, de eigen ledenwebsite van FrieslandCampina en ook bij het telefoonteam en de eigen adviseur van de afdeling Coöperatieve Zaken van FrieslandCampina.

Dutch Milk Foundation
Postbus 93453
2509 AL  Den Haag
t 070 – 219 16 91
www.stichtingdmf.nl
info@stichtingdmf.nl

Bezoekadres:
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

Stand van zaken opgelegde maatregelen Europese Commissie in verband met fusie

Persberichten:

Onderstaand de paragrafen over stand van zaken opgelegde maatregelen in laatste jaarverslag en half-jaarverslag

28 augustus 2015

Halfjaarbericht 2015 FrieslandCampina – Maatregelen Europese Commissie in verband met fusie

De onafhankelijke Stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan de fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen tegen de FrieslandCampina-garantieprijs.

De bedrijfsonderdelen die bij de fusie afgestoten moesten worden en nu onderdeel uitmaken van Arla Foods en Deltamilk, maken gebruik van deze mogelijkheid en van de voor hen gereserveerde volumes. Van de beschikbare 1,2 miljard kilo melk is 0,9 miljard door DMF voor deze marktpartijen gereserveerd. Voor levering van de resterende circa 0,3 miljard kilo melk is een contract afgesloten met A-ware dat is ingegaan op 1 maart 2015.

De Stichting zorgt eveneens voor de uitvoering van de opgelegde vertrekregeling voor Nederlandse ledenmelkveehouders van FrieslandCampina. In de periode 1 januari – 30 juni 2015 heeft de DMF vijf mutaties doorgevoerd. In totaal ging het hierbij om 5,0 miljoen kilo melk. De melk die beschikbaar is bij de Stichting wordt verminderd met het volume aan melk van Nederlandse leden-melkveehouders die FrieslandCampina verlaten met gebruikmaking van de vertrekregeling. Vanaf de inwerkingtreding van de vertrekregeling in 2009 hebben 98 melkveehouders hiervan gebruik gemaakt. In totaal gaat het hierbij om 73 miljoen kilo melk.

12 maart 2015

Jaarverslag 2014 – Opgelegde maatregelen Europese Commissie in verband met fusie

De onafhankelijke stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan de fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen. De korting van 1 procent op de garantieprijs is per 1 juli 2014 vervallen.

De bedrijfsonderdelen die bij de fusie verkocht moesten worden en nu onderdeel uitmaken van Arla Foods en Deltamilk, maken gebruik van deze mogelijkheid. Van de beschikbare 1,2 miljard kilo melk is 0,9 miljard door de DMF voor deze marktpartijen gereserveerd. Het in december 2013 door FrieslandCampina en A-ware afgesloten contract betreffende de levering van boerderijmelk gaat in op 1 maart 2015. Dit contract voorziet in de afname van het resterende deel van de 1,2 miljard kilo boerderijmelk. De stichting zorgt eveneens voor de uitvoering van de opgelegde vertrekregeling voor Nederlandse ledenmelkveehouders van FrieslandCampina. In de periode 1 januari – 31 december 2014 heeft de Dutch Milk Foundation negen (evenveel als in 2013) aanvragen goedgekeurd van melkveehouders die het lidmaatschap van FrieslandCampina wilden beeindigen met gebruikmaking van de vertrekregeling van 5,00 euro per 100 kilo melk.

In totaal ging het hierbij om 5,6 miljoen kilo melk. De melk die beschikbaar is bij de DMF, wordt verminderd met het volume aan melk van Nederlandse leden-melkveehouders die FrieslandCampina verlaten met gebruikmaking van de vertrekregeling.

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland die naar Deltamilk of Arla Foods willen vertrekken, kunnen het lidmaatschap op elk moment beeindigen met gebruikmaking van de vertrekregeling. De melkvolumes die zij meenemen, gaan af van de voor Deltamilk of Arla Foods beschikbare volumes. Voor leden-melkveehouders die naar andere partijen willen vertrekken en de vertrekpremie aanvragen na 1 september, geldt dat hun aanvraag niet direct wordt gehonoreerd. Een vertrek onder toekenning van de premie is dan pas mogelijk na elk vol jaar. Aanvragen ingediend na 31 augustus 2014 en tot en met 31 augustus 2015, kunnen overgaan per 1 maart 2016 of later. Dit is een jaarlijks terugkerende cyclus.

Vanaf de inwerkingtreding van de vertrekregeling in 2009 hebben 93 leden-melkveehouders hiervan gebruik gemaakt. In totaal gaat het hierbij om 68 miljoen kilo melk.