De Europese Commissie heeft in december 2008, bij de goedkeuring van de fusie van Friesland Foods en Campina, voorwaarden gesteld ten aanzien van boerderijmelk om te voorkomen dat FrieslandCampina een te dominante positie inneemt in de afname van Nederlandse boerderijmelk.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • FrieslandCampina is verplicht tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen aan zuivelbedrijven in Nederland die melk verwerken tot dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas.
  • Om leden-melkveehouders van FrieslandCampina te stimuleren over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk is een vertrekregeling van toepassing, die voorziet in een vertrekpremie.
  • De voorwaarden betreffen 1,2 miljard kilo reguliere melk van Nederlandse origine (jaarleverantie), dus geen Duitse of Belgische ledenmelk en evenmin biologische of biologisch-dynamische melk.

Beschikbaar stellen boerderijmelk aan derden

FrieslandCampina heeft de verplichting om tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ten aanzien van het aan Arla Foods verkochte dagverse zuivelbedrijf in Nijkerk en kaasbedrijf Deltamilk in Bleskensgraaf. Alle beschikbare 1,2 miljard kilogram boerderijmelk is inmiddels toebedeeld aan deze bedrijven. Er is dan ook geen boerderijmelk meer beschikbaar voor overige partijen. Deze bedrijven moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland (rvo.nl) geregistreerd staan als (industriële) verwerker van boerderijmelk in Nederland.

FrieslandCampina heeft de verplichting om tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ten aanzien van het aan Arla Foods verkochte dagverse zuivelbedrijf in Nijkerk en kaasbedrijf Deltamilk in Bleskensgraaf. Alle beschikbare 1,2 miljard kilogram boerderijmelk is inmiddels toebedeeld aan deze bedrijven. Er is dan ook geen boerderijmelk meer beschikbaar voor overige partijen. Deze bedrijven moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland (rvo.nl) geregistreerd staan als (industriële) verwerker van boerderijmelk in Nederland.

Vertrekregeling leden-melkveehouders

Leden-melkveehouders die hun lidmaatschap van FrieslandCampina beëindigen en die hun gangbare melk gaan leveren aan een andere afnemer van boerderijmelk in Nederland, ontvangen een premie van 5,00 euro per 100 kilo melk. Het geleverde melkvolume in het voorafgaande kalenderjaar is daarbij bepalend voor de omvang van het premiebedrag. Uitbetaling vindt plaats binnen twee maanden nadat een melkveehouder daadwerkelijk aan een andere koper is gaan leveren. Wanneer een melkveehouder binnen drie jaar zijn bedrijf beëindigt of terugkeert naar FrieslandCampina, wordt de vertrekpremie naar evenredigheid teruggevorderd. Dit is ook het geval als niet langer gangbare melk wordt geleverd.

Dutch Milk Foundation (DMF) heeft per december 2018 een nieuwe overgangstermijn voor vertrekkende leden ingevoerd. De nieuwe procedure houdt in dat de leden van FrieslandCampina op elk moment van het jaar een aanvraag voor de vertrekpremie kunnen doen  en dat de leveringen aan de nieuwe afnemer na de lopende maand plus drie maanden kunnen starten. De eerst mogelijke overgangsdatum met deze nieuwe overgangstermijn is 1 april 2019.

Dutch Milk Foundation

De onafhankelijke stichting Dutch Milk Foundation (DMF) geeft uitvoering aan enkele fusievoorwaarden die de Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina moet aan producenten van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen.

De uitvoering en controle van het beschikbaar stellen van boerderijmelk aan derden en de vertrekregeling voor leden-melkveehouders is de verantwoordelijkheid van de Dutch Milk Foundation (DMF). Voor de operationele uitvoering maakt DMF gebruik van faciliteiten en expertise van ZuivelNL, de Ketenorganisatie van de Zuivelsector. DMF kent een eigen bestuur, dat is benoemd door de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op de uitvoering van de door de Europese Commissie opgelegde maatregelen wordt toezicht gehouden door de Monitoring Trustee, een door de Europese Commissie aangewezen organisatie.

Informatie en aanmelding

Alle informatie is voor melkveehouders en geïnteresseerde afnemers van boerderijmelk verkrijgbaar bij de Dutch Milk Foundation in Den Haag (Nederland).

Leden-melkveehouders kunnen daarnaast terecht op melkweb, de eigen ledenwebsite van FrieslandCampina en ook bij het telefoonteam en de eigen adviseur van de afdeling Coöperatieve Zaken van FrieslandCampina.

Dutch Milk Foundation
Postbus 93453
2509 AL  Den Haag
t 070 – 219 16 91
www.stichtingdmf.nl
info@stichtingdmf.nl

Bezoekadres:
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

Stand van zaken opgelegde maatregelen Europese Commissie in verband met fusie

Laatste nieuws over de opgelegde maatregelen in het persbericht (12 juli 2018) van de Dutch Milk Foundation.