Het bestuur bestuurt de coöperatie, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces in Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.  De leden van het bestuur van de coöperatie maken eveneens deel uit van de raad van commissarissen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit negen leden-melkveehouders. De ledenraad benoemt de leden van het bestuur op bindende voordracht van het voorzittersoverleg.

Procedure benoeming bestuursleden Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

De procedure die geldt voor de benoeming van leden van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., is er op gericht dat competente kandidaten uit de ledenkring in beeld kunnen komen én dat selectie plaatsvindt op basis van ervaring, competenties en andere ondernemers- en persoonlijkheidskenmerken. Deze beoordeling vindt plaats in het licht van de ambitie van de coöperatie en de complexiteit van het bestuurswerk. Op deze wijze wil FrieslandCampina in het bestuur van de coöperatie zorgen voor de noodzakelijke kwaliteit en een goede balans tussen vernieuwing en continuïteit.

Voordracht bestuursleden

De ledenraad van Zuivelcoöperafie FrieslandCampina U.A., die bestaat uit 210 door de leden-melkveehouders gekozen vertegenwoordigers, benoemt de bestuursleden, op bindende voordracht van het voorzittersoverleg. Het voorzittersoverleg bestaat uit de voorzitters van de 21 districten van de coöperatie.
Deze voordracht wordt voorbereid door een selectiecommissie, aan de hand van een profielschets. Deze profielschets vermeldt onder meer de vereiste en gewenste kennisniveau, ervaring en vaardigheden beschreven.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van het voorzittersoverleg, één lid van de ledenraad en twee leden van het bestuur van de coöperatie. Een van de externe leden van de raad van commissarissen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vervult gedurende de procedure een adviserende rol. Leden kunnen solliciteren op de vacature en ook andere leden kunnen aandragen die zij geschikt achten voor de functie van lid van bestuur/raad van commissarissen. Vervolgens hanteert de commissie een procedure met gesprekken en een extern assessment, waarna voordracht plaatsvindt aan het voorzittersoverleg en vervolgens aan de ledenraad.