Winst FrieslandCampina stijgt met 85%

Eerste halfjaar 2015: interimuitkering aan leden-melkveehouders stijgt met 145%

27 augustus 2015

De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in het eerste halfjaar 2015 met 85 procent gestegen naar 192 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 104 miljoen euro). Door de verkoop van meer producten met hogere toegevoegde waarde, positieve valuta-effecten, lagere inkoopkosten en de lagere garantieprijs voor boerderijmelk namen de marges toe. De netto-omzet bleef met 5.645 miljoen euro op hetzelfde niveau als over dezelfde periode vorig jaar (5.635 miljoen euro). De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af naar 36,48 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2014: 44,19 euro) door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. De waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) steeg met 2,49 euro naar 4,22 euro (eerste halfjaar 2014: 1,73 euro). De interimuitkering bedraagt 2,018 euro per 100 kilo melk (2014: 0,825 euro).

Roelof Joosten, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “In de huidige onzekere markten zijn we in staat geweest een goed resultaat te realiseren. Het bewijst het succes van de in 2010 ingezette strategie route2020 om ons te richten op groei én waardecreatie. Voor de leden-melkveehouders hebben we de daling van de garantieprijs gedeeltelijk in de melkprijs weten te compenseren dankzij onze sterke merkenposities en kostenverlaging. Daardoor kunnen we de leden-melkveehouders een interimuitkering betalen van iets meer dan 2,00 euro.”

Sterke winststijging bij stabiele omzet in onzekere markt

 • Netto-omzet stabiel op 5.645 miljoen euro door 1,6 procent positief volume-mix effect, 6,4 procent lagere verkoopprijzen en gunstige valuta-effecten van 4,4 procent
 • Groei in China, Hong Kong, Indonesië, Afrika, Zuidoost-Europa en in de business group FrieslandCampina Ingredients
 • Lagere volumes in West-Europa door lastige marktomstandigheden
 • Achterblijvende vraag bij een hogere melkaanvoer heeft geleid tot prijsdruk op met name basis-zuivelproducten in het tweede kwartaal
 • Bedrijfsresultaat stijgt met 81,5 procent naar 314 miljoen euro mede als gevolg van de lagere garantieprijs voor boerderijmelk en lagere inkoopkosten; valuta-effecten beïnvloeden bedrijfsresultaat positief met 23 miljoen euro
 • Winst stijgt met 84,6 procent naar 192 miljoen euro; valuta-effecten beïnvloeden winst positief met 17 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten stijgt naar 319 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: -192 miljoen euro) mede als gevolg van de toename van de winst

Melkprijs beduidend lager, interimuitkering fors hoger

 • Garantieprijs voor leden-melkveehouders coöperatie daalt met 24,3 procent naar 31,84 euro
 • Waardecreatie (prestatietoeslag 2,69 euro en reservering ledenobligaties 1,53 euro) neemt met 144 procent toe naar 4,22 euro (eerste halfjaar 2014: 1,73 euro)
 • Melkprijs daalt 17,4 procent naar 36,48 euro
 • Interimuitkering (75% van de pro forma prestatietoeslag) aan leden-melkveehouders in september 2015 stijgt met 145 procent naar 2,018 euro per 100 kilo melk
 • Melkproductie van leden-melkveehouders neemt met 1,8 procent toe naar 4.905 miljoen kilo melk ten opzichte van eerste halfjaar 2014
 • Per 100 kilo melk exclusief btw bij 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose. De melkprijs, prestatietoeslag en reservering ledenobligaties zijn pro forma.

Strategie route2020

 • Realisatie van de strategie staat aan de basis van de goede resultaten
 • Volume-mix is met 1,6 procent verbeterd
 • 15,8 procent volumegroei kindervoeding met Friso en met B2B-kindervoeding
 • Volume zuiveldranken neemt af met 0,5 procent door lastige marktomstandigheden
 • Volume kaas voor het retailsegment groeit met 14,0 procent en de marges zijn verbeterd. Volume merkkaas daalt 6,0 procent, exclusief het effect van de Russische boycot is het volume merkkaas met 0,5 procent gestegen
 • Investeringsniveau afgenomen
 • Aantal ongevallen op FrieslandCampina-locaties verder gedaald

Investeringen in efficiency en in de organisatie

 • Op 1 april 2015 is in China de joint venture Friesland Huishan Dairy opgericht. Het bedrijf gaat in China een volledig geïntegreerde toeleveringsketen voor kindervoeding exploiteren
 • Investering van 182 miljoen euro in vergroting belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc. van 54,58 naar 67,81 procent
 • Voorziening reorganisatiekosten van 25 miljoen euro voor de sluiting van Den Hollander Food in Lochem en efficiëntiemaatregelen in de productielocaties in Beilen, Leeuwarden en Gütersloh (Duitsland)
 • Afronding eerste fase nieuwe productielocatie bij FrieslandCampina Ingredients in Borculo voor speciale melkpoeders en ingrediënten en ingebruikname duurzame energievoorziening (pyrolyse-installatie)

Netto-omzet blijft stabiel

De netto-omzet ligt met 5.645 miljoen euro bijna op hetzelfde niveau als in het vorig eerste halfjaar (5.635 miljoen euro). Valuta-effecten hadden per saldo een positief effect van 250 miljoen euro (4,4 procent) op de netto-omzet (eerste halfjaar 2014: -177 miljoen euro). Het volume-mix effect is 1,6 procent positief maar de verkoopprijzen zijn met 6,4 procent gedaald. Acquisities dragen 0,6 procent bij aan de netto-omzet. De verkopen van kindervoeding, ingrediënten voor kindervoeding en gecondenseerde melk namen toe waardoor het aandeel van toegevoegdewaarde-producten in de omzet toenam. De omzet zuiveldranken nam toe bij een lichte afname van het volume door de lastige marktomstandigheden. Het volume basiszuivelproducten nam toe, maar lagere verkoopprijzen zorgden voor druk op de omzet.

Bedrijfsresultaat fors verbeterd

Het bedrijfsresultaat nam in het eerste halfjaar 2015 toe met 81,5 procent tot 314 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 173 miljoen euro). Valuta-effecten hadden een positief effect van 23 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. Drie van de vier business groups verbeterden hun bedrijfsresultaat. De operationele marge verbeterde 2,5 procentpunt door de gunstiger verkoopmix (toename aandeel in de omzet van producten met hogere toegevoegde waarde), de lagere garantieprijs voor boerderijmelk, kostenverlagende maatregelen in alle bedrijfsonderdelen, het verbeteren van de inkoopcondities voor niet-melk gerelateerde grondstoffen en verpakkingsmaterialen en gunstige valuta-ontwikkelingen. Het bedrijfsresultaat is negatief beïnvloed door een voorziening van 25 miljoen euro voor de sluiting van Den Hollander Food in Lochem en efficiëntiemaatregelen in de productielocaties in Beilen, Leeuwarden en Gütersloh.

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2015 met 2,5 procent afgenomen naar 5.332 miljoen euro als gevolg van lagere kosten voor de melk, grondstoffen en energie (eerste halfjaar 2014: 5.466 miljoen euro). Ondanks de toename van de melkaanvoer met 1,8 procent naar 4.905 miljoen kilo melk, de hogere prestatietoeslag en de hogere reservering in ledenobligaties is de pro forma vergoeding aan de leden-melkveehouders voor de melk in het eerste halfjaar 2015 met 15,6 procent afgenomen naar 1.800 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 2.134 miljoen euro). Dit is het gevolg van de lagere garantieprijs.

Sterke winststijging

De winst over het eerste halfjaar 2015 nam toe met 84,6 procent tot 192 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 104 miljoen euro). De toename van de winst is het gevolg van de hogere verkopen van producten met een hogere toegevoegde waarde, gunstige valuta-effecten van 17 miljoen euro, de lagere garantieprijs voor boerderijmelk en lagere bedrijfslasten. De winst die wordt toegerekend aan de aandeelhouder van de vennootschap (de coöperatie) bedraagt 152 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 72 miljoen euro).
FrieslandCampina realiseert een groot deel van haar omzet door de export van zijn producten uit Nederland naar andere landen. Voor wat betreft het resultaat is die afhankelijkheid nog groter.

Interimuitkering 2,018 euro per 100 kilo melk

In september 2015 wordt een interimuitkering betaald aan de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. van 2,018 euro per 100 kilo melk. Dit is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaats in april 2016, op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina en de door de melkveehouder in 2015 geleverde hoeveelheid melk.

Vooruitzichten

Naar verwachting zal in de tweede helft van 2015 het wereldwijde aanbod van melk verder licht toenemen. Waarschijnlijk zal de vraag naar zuivelproducten in lokale markten en op de wereldmarkt nauwelijks groeien als gevolg van het achterblijven van de vraag naar zuivelgrondstoffen in China en het handhaven door Rusland van de blokkade van zuivelproducten uit de Europese Unie. Hierdoor zullen de opbrengstprijzen van de basiszuivelproducten op de wereldmarkt ook in het tweede halfjaar waarschijnlijk onder sterke druk blijven staan. FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2015.