Ledenraad FrieslandCampina stemt in met wijziging reserveringsbeleid

Besluitvorming ledenraad Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

21 december 2016

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft 20 december 2016 ingestemd met voorstellen van het bestuur voor de aanpassing van het reserveringsbeleid, de melkprijssystematiek en het afschaffen van de kwantumtoeslag. Het was de laatste ledenraad die werd voorgezeten door Piet Boer, die de voorzittershamer overdroeg aan Frans Keurentjes.

Reserveringsbeleid

De wijziging van het reserveringsbeleid houdt in dat met ingang van het boekjaar 2017 van de winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 55 procent wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming (was 45 procent), 35 procent wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders als prestatietoeslag voor de geleverde melk (was 35 procent) en 10 procent wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders in de vorm van ledenobligaties (was 20 procent). Deze wijziging vindt plaats naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie van het reserveringsbeleid. Doel van de aanpassing is het eigen vermogen van FrieslandCampina verder te versterken.

Garantieprijssystematiek

In 2016 is de garantieprijssystematiek geëvalueerd en is vastgesteld dat de huidige systematiek goed werkt. Voor de komende drie jaar wordt de weging van de landen/bedrijven die in de berekening worden meegenomen geactualiseerd en wordt de gemiddelde bedrijfsgrootte aangepast naar 800.000 kilo melk per jaar. Bij de biologische garantieprijs wordt naast een actualisering van de deelnemende landen/bedrijven Oostenrijk toegevoegd als referentieland.

Weidegangtoeslag van 1,00 naar 1,50 euro

De weidegangtoeslag wordt verhoogd van 1,00 euro naar 1,50 euro per 100 kg, om weidegang te blijven stimuleren. De verhoging van de weidegangtoeslag met 0,50 euro per 100 kg bedraagt naar verwachting in totaal 29 miljoen euro en wordt door de onderneming gefinancierd. Bedrijven die koppelbeweiding toepassen mogen vanaf komend jaar aan de weidegangregeling deelnemen onder voorwaarde dat individuele koeregistratie plaatsvindt via weidegangpoortjes of GPS-koeherkenning.

Seizoensregeling reguliere melk naar 0 euro

De seizoensregeling voor reguliere melk wordt bevroren op 0 euro. Tijdens de evaluatie is gebleken dat leden-melkveehouders geen rekening meer houden met de seizoensregeling in hun bedrijfsvoering en dus een financiële stimulans geen zin meer heeft. Leden die biologische of biologisch-dynamische melk produceren doen dat wel. Besloten is om de seizoensregeling met de huidige tarieven voor deze melkstromen te handhaven.

Kwantumregeling afgeschaft

De kwantumregeling wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. Het idee achter de kwantumregeling was om ook aantrekkelijk te blijven voor grote bedrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat de regeling voor dit doel niet meer nodig is.

Renteopslag ledencertificaten en ledenobligaties

De opslag op de 6-maands EURIBOR rentevergoeding op ledenobligaties-vast, ledenobligaties-vrij en ledencertificaten is voor de periode 1 juni 2017 – 31 mei 2020 onveranderd vastgesteld op 3,25 procent.

Veranderingen in het coöperatiebestuur

Piet Boer, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is, nam afscheid als voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Hij is opgevolgd door Frans Keurentjes, die sinds december 2006 lid is van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Tegelijkertijd met Piet Boer nam Simon Ruiter, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is, afscheid als lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. De ledenraad bedankte beide bestuurders voor hun betrokkenheid gedurende vele jaren.
Erwin Wunnekink volgt Jan Keijsers op als vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen. Jan Keijsers, die sinds 16 december 2014 vicevoorzitter was, blijft lid van het bestuur van de coöperatie tot in december 2017, wanneer hij statutair aftredend en niet herbenoembaar is. Hans Hettinga en Gjalt Mulder zijn 20 december 2016 toegetreden tot het bestuur. Beiden zijn per gelijke datum tevens lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.