Verbeterde resultaten, implementatie strategie volgens plan

Halfjaarcijfers 2019 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

25 juli 2019
  • Omzet met 5,7 miljard euro onveranderd (eerste helft 2018: 5,7 miljard euro)
  • Bedrijfsresultaat gestegen met 18,6 procent naar 210 miljoen euro (eerste helft 2018: 177 miljoen euro)
  • Transformatie op schema: toegevoegdewaardevolumes gestegen en marges verbeterd volgens plan
  • Aanzienlijke vooruitgang op alle duurzaamheidsindicatoren
  • Melkprijs voor leden-melkveehouders met 3,2 procent gestegen naar 37,90 euro per 100 kilo melk (eerste helft 2018: 36,74 euro)
  • Melkaanvoer daalde met 5,0 procent naar 5.088 miljoen kilo (eerste helft 2018: 5.356 miljoen kilo)

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V:
“Deze resultaten tonen een positief effect van de vorig jaar ingezette veranderingen en zijn reden voor voorzichtig optimisme. Met de lancering van onze marktgedreven strategie, zien we positieve ontwikkelingen. In een uitdagende markt zette de groei van onze consumentenactiviteiten door na een sterke finish in 2018 en verbeterden onze marktaandelen en marges. De stijgende eiwitprijzen leidden echter wel tot druk op de resultaatontwikkeling in vrijwel alle businessgroepen. In de hele keten, van gras tot glas, krijgt onze ambitie om te leiden met duurzaamheid verder vorm en is er aanzienlijke vooruitgang geboekt.”

Omzet gestabiliseerd, resultaat toegenomen
De omzet van FrieslandCampina stabiliseerde in de eerste helft van 2019 ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat nam met 18,6 procent toe naar 210 miljoen euro (eerste helft 2018: 177 miljoen euro). De resultaten verbeterden door een stijging van de verkoop van toegevoegdewaardeproducten, overwegend met kaas. Onze activiteiten in Afrika in het bijzonder lieten een sterke groei zien en ook in Azië ontwikkelden deze zich positief; over het geheel genomen groeiden de merkenvolumes van de business group Consumer Dairy met 4,8 procent. De daling van de melkaanvoer in Nederland droeg bij aan de winstverbetering door een lagere verwerking van (nog steeds verliesgevende) basiszuivelproducten zoals boter en melkpoeder. De gestegen eiwitprijzen zetten de marges in hun geheel onder druk omdat de verkoopprijzen achterbleven bij de ontwikkeling van de inkoopkosten. In China stabiliseerden de volumes door uitdagende marktomstandigheden en het beperkte aanbod van een aantal belangrijke ingrediënten.
De winst voor de hele onderneming steeg naar 121 miljoen euro, een stijging van 11,0 procent (eerste helft 2018: 109 miljoen euro).

Kasstroom toegenomen
De nettokasstroom uit de operationele activiteiten nam in de eerste helft van het jaar toe naar 195 miljoen euro (eerste helft 2018: 186 miljoen euro). De stijging van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen compenseerde de stijging van het werkkapitaal grotendeels. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg in de eerste helft van het jaar -161 miljoen euro (eerste helft 2018: -216 miljoen). De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 43 miljoen euro (eerste helft 2018: 70 miljoen euro). De uitbetaalde rentevergoedingen voor ledenobligaties en aan minderheidsaandeelhouders uitbetaald dividend zijn hierin meegenomen.

Nettoschuld gestegen
Per 30 juni 2019 bedroeg de nettoschuld* 1.409 miljoen euro, een stijging van 122 miljoen euro ten opzicht van 31 december 2018. Het weerstandvermogen nam licht toe en bedroeg 1.319 miljoen euro. Als percentage van het balanstotaal* blijft het weerstandsvermogen onveranderd op 14,8 procent. Het eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouder en overige vermogensverschaffers bleef stabiel op 3.209 miljoen euro (ultimo 2018: 3.209 miljoen euro). Dit kwam doordat de toevoeging van de winstreservering en de uitgifte van ledenobligaties deels teniet werden gedaan door wisselkoersverschillen als gevolg van de omrekening van deelnemingen en herwaardering van pensioenverplichtingen.

Melkaanvoer 5,0 procent lager
De melkaanvoer van de leden-melkveehouders is in het eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2018 afgenomen met 268 miljoen kilo (-5,0 procent) tot 5.088 miljoen kilo. Deze afname houdt deels verband met leden die de coöperatie verlieten. Minder koeien als gevolg van beperkingen rond fosfaat (fosfaatwetgeving) in Nederland, beperkte voorraden (kuil)voer als gevolg van de droogte vorig jaar en hogere voerkosten speelden eveneens een rol.

Productiecapaciteit opnieuw beoordeeld
Vanwege de ontwikkeling van de melkaanvoer is besloten geplande strategische uitbreidingen van de productiecapaciteit opnieuw te beoordelen. We blijven ons richten op het realiseren van flexibele productiecapaciteit voor de verwerking van melk van de leden-melkveebedrijven en het sneller op de markt brengen van innovatieve nieuwe eiwit- en zuiveloplossingen.

Pro forma melkprijs gestegen met 3,2 procent
De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar is met 3,2 procent gestegen naar 37,90 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste helft 2018: 36,74 euro). De melkprijs die FrieslandCampina aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de pro forma prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de pro forma uitgifte van ledenobligaties.

Interim-uitkering hoger
Uiterlijk op 1 september 2019 schrijft FrieslandCampina een interim-uitkering van 0,65 euro per 100 kilo melk (exclusief btw) bij op de ledenrekeningen van de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Deze is 0,24 euro hoger dan de eerste helft van vorig jaar (eerste helft 2018: 0,41 euro). De interim-uitkering is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar.

Leiden met duurzaamheid
FrieslandCampina werkt voortdurend aan het verminderen van de milieubelasting en het realiseren van een duurzamere, circulaire, zuivelketen. Zo moeten alle verpakkingen in 2025 voor 100 procent recyclebaar zijn. Op dit moment is 30 procent van onze kunststofverpakkingen geschikt voor recycling. Om aantoonbaar grotere stappen te zetten in duurzaamheid heeft FrieslandCampina de softwaretool Respackt ontwikkeld. Met deze tool kan Research & Development snel de milieudruk en de recyclebaarheid van verpakkingen analyseren en zo de meest duurzame opties kiezen. Respackt kan ook de milieudruk van voedselverspilling meten. FrieslandCampina heeft zich in dit kader gecommitteerd aan de doelstellingen van onder andere Plastic Pact NL en de The New Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation.

In Europa gebruikt FrieslandCampina 100 procent groene stroom voor de productie van zuivelproducten. Wereldwijd steeg het gebruik van groene stroom naar 94 procent (ultimo 2018: 90 procent). 62 procent van het stroomverbruik van de Nederlandse productielocaties en kantoren werd opgewekt door leden-melkveebedrijven. De productie van groene stroom op deze melkveebedrijven is live te volgen via www.frieslandcampinaopwek.nl. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met E.A.Z. voor de plaatsing van kleine windmolens op het boerenerf.

Bij de productie van zuivelproducten is de energie-efficiëntie ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar verbeterd naar 2,81 GJ/ton eindproduct (eerste helft 2018: 2,95 GJ/ton eindproduct). Er is een energiebesparingsprogramma gericht op 2 procent reductie in 2019.

FrieslandCampina werkt samen met zijn leden-melkveehouders aan verduurzaming. In samenwerking met districtsraden van de zuivelcoöperatie hebben we 3.300 leden betrokken bij gerichte trainingen en discussies om de duurzaamheidsinspanningen op bedrijfsniveau verder te verbeteren. Verder wordt met leden-melkveehouders en Stichting BoerenNatuur gewerkt aan de opzet van een landelijke database voor natuur- en landschapsbeheer op melkveebedrijven.

Samen met BoerenNatuur en de Vogelbescherming Nederland heeft FrieslandCampina de onafhankelijke Stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht. Met fondsen van de stichting kunnen concrete plannen van gebiedsbeheerders en boeren voor weidevogelbeheer tot uitvoer worden gebracht. Het gaat daarbij om ondersteuning bij investeringen in maatregelen of beheer.

We blijven inspanningen voor weidegang belonen. Dit jaar hebben 248 leden-melkveebedrijven ervoor gekozen de overstap naar weidegang te maken (2018: 314). Met deze toename stijgt het totale aandeel leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland waar de koeien buiten in de wei loopt naar 83,3 procent, ruim boven het sectorcommitment van 81,2 procent. Het definitieve percentage wordt in december, aan het einde van het weideseizoen, vastgesteld.

In het kader van het FrieslandCampina Dairy Development Programme zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 42.000 melkveehouders in Nigeria, Vietnam, Maleisië, Thailand, Pakistan, Roemenië en Indonesië getraind en geadviseerd.

Veiligheid
In het eerste helft van 2019 daalde het totaal aantal ongevallen met 20 procent naar 59 ongevallen (eerste helft 2018: 73). Onder ‘ongevallen’ verstaat  FrieslandCampina alle ongevallen die leiden tot verzuim, aangepast werk of een medische behandeling. Het aantal ongevallen die hebben geleid tot verzuim, de meest ernstige incidenten, steeg met 55 procent naar 26 incidenten (eerste helft 2018: 17). Dit heeft onze zorg en aandacht. Het totaal aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren is in de eerste helft van het jaar licht gestegen naar 0,36 (eerste halfjaar 2018: 0,34). Hoewel we streven naar nul ongevallen, is onze doelstelling over het hele jaar een niveau van ≤0,37 te bereiken.

Vooruitzichten
De komende maanden verwachten we een aanhoudende volatiliteit in met name de prijzen van zuivelcomponenten. Daarom zijn we voorzichtig met het geven van precieze financiële vooruitzichten voor het hele jaar. In het algemeen streven we ernaar om de groei van de producten met toegevoegde waarde voort te zetten en onze marktaandelen in merkproducten te versterken. De huidige dynamiek stemt ons voorzichtig optimistisch, maar met duidelijke voorbehouden rond kostprijzen en productiebelemmeringen waardoor niet volledig kan worden voldaan aan de marktvraag in voornamelijk China. Dit zijn de belangrijkste factoren die de resultaten voor 2019 kunnen beïnvloeden.

De bijlage bevat onder andere een overzicht van de kerncijfers, verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, verkorte geconsolideerde balans, verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht en de belangrijkste resultaten per business group.