Sterke winstgroei Friesland Foods

6 maart 2008

Jaarcijfers 2007

Goede prestaties

 • Nettowinst stijgt met 35 procent naar 172 miljoen euro, mede door eenmalige baten
 • Ingeschatte melkprijs stijgt met 20 procent naar 37,07 euro per 100 kg melk
 • Stijging nettowinst vooral in kaas, melkpoeders en ingrediënten
 • Marge-ontwikkeling dagverse zuivelproducten in Nederland en roomproducten tegenvallend
 • Volumegroei van 9 procent in Azië en Afrika, echter hogere grondstofprijzen niet volledig kunnen doorberekenen

Netto-omzet stijgt

 • Netto-omzet stijgt met 8,5 procent naar 5,1 miljard euro
 • Stijging netto-omzet in alle regio’s en alle business groepen
 • Kwaliteit van de omzet neemt verder toe

Sterke financiële positie

 • Fractionele daling solvabiliteit naar 38,7 procent door hoger werkkapitaal
 • Financieringsratio’s verder verbeterd

Kasstroom

 • Ondanks de hogere nettowinst is de kasstroom uit operationele activiteiten afgenomen door een hoger werkkapitaal als gevolg van een toename en een hogere waarde van de voorraden
 • Investeringen betreffen met name de bouw van een tweede productielocatie in Vietnam (Hanam), de installatie van een tweede sproeidroger in Salatiga in Indonesië en de uitbreiding van de kaasopslag in Workum

Dividend gestegen

 • Totaal uit te keren dividend neemt met 35 procent toe
 • Dividend A 0,36 euro per 100 kilogram melk
 • Dividend per certificaat van aandeel B 10,24 euro

Aantal werknemers neemt af

 • Daling aantal werknemers met 730 (5 procent), met name door herstructureringen in Centraal-Europa

Friesland Foods heeft in 2007 goed gepresteerd. De nettowinst is met 35 procent gestegen tot 172 miljoen euro (2006: 128 miljoen). De netto-omzet is ten opzichte van 2006 met 400 miljoen euro gestegen tot 5,1 miljard euro (8,5 procent). De toename van de omzet heeft plaatsgevonden in alle business groepen en in alle regio’s. De stijging is vooral het gevolg van hogere verkoopprijzen. In Azië en Afrika was ook sprake van volumegroei (9 procent). Wel zijn hier in het laatste kwartaal de marges onder druk komen te staan omdat de gestegen grondstofprijzen onvoldoende doorberekend konden worden in de verkoopprijzen. De toename van de winst is gerealiseerd in de business groepen Classic Dairy en Industrial.

De nettowinst is positief beïnvloed door een eenmalige bate als gevolg van de verkoop van Friso Kindervoeding in Nederland. Bovendien zijn de reorganisatiekosten lager uitgevallen dan vorig jaar.
 
Het jaar 2007 kenmerkte zich door een sterke stijging van de wereldmarktprijzen voor melk- en weipoeders en boter als gevolg van de wereldwijd toenemende vraag naar zuivelproducten en een enigszins achterblijvend aanbod van melk. In de loop van de tweede helft van het jaar stegen ook de verkoopprijzen van andere productcategorieën als kaas en dagverse en langhoudbare zuivel in West-Europa. De wereldmarktprijzen voor poeders en boter daalden vanaf september.

In Centraal-Europa, Azië, Afrika en bij professionele roomproducten konden vooralsnog de grondstofkosten onvoldoende in de verkoopprijzen worden doorberekend, wat een druk op de marges heeft gegeven. Bovendien hadden valutaontwikkelingen en het wegvallen van restituties een negatief effect op de omzet. Deze laatste effecten zijn gecompenseerd door een verbetering van de volumes. De verkopen onder de hoofdmerken namen ten opzichte van 2006 toe met 12 procent.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat is met 42 miljoen euro (16 procent) gestegen naar 299 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet (ROS) is gestegen van 5,5 procent naar 5,9 procent.
 
De post grond- en hulpstoffen en handelsgoederen is toegenomen tot 3,2 miljard euro. De toename met 335 miljoen euro (12 procent) is het gevolg van de hogere grondstofprijzen op de wereldmarkt en de hogere melkprijs in Nederland. In 2007 is 6,9 miljard kilogram melk verwerkt waarvan 5,3 miljard kilogram afkomstig is van Nederlandse leden-melkveehouders. Dit is hetzelfde als in 2006. Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitbetaalde melkprijzen van de index-ondernemingen in 2007 is in de jaarrekening uitgegaan van een melkprijs van 37,07 euro per 100 kilogram melk (inclusief 5,374 procent BTW).
Ten opzichte van de marktconforme melkprijs 2006 betekent dit, gecorrigeerd voor verschillen in vet- en eiwitgehaltes van de melk, een stijging van 6,16 euro (inclusief BTW) per 100 kilogram melk (20 procent).

De personeelskosten zijn gestegen met 2 procent naar 448 miljoen euro. Het aantal medewerkers nam met 730 af tot 14.582. In de business groep Consumer Products Europe verminderde het personeelsbestand met 743 personen als gevolg van herstructureringen. Bij de business groep Industrial nam het aantal medewerkers toe met 71 personen.

De kosten voor reorganisaties bedragen 11 miljoen euro (2006: 24 miljoen). Dit betreft vooral de kosten voor de sluiting van de locatie in Groningen en de reorganisatie van de concernstafdiensten.
De belastinglasten zijn toegenomen met 2 miljoen euro naar 65 miljoen euro. De belastingdruk is met 3 procent gedaald naar 25 procent van de winst voor belasting. Dit is met name het gevolg van incidentele belastingbaten in 2007.
De nettowinst is als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen gestegen tot 172 miljoen euro. De nettowinst als percentage van de netto-omzet is uitgekomen op 3,4 procent (2006:2,7 procent). Hiermee is voor het eerst de doelstelling gerealiseerd om een nettowinst te behalen die hoger is dan 3 procent van de omzet.

Kasstroom
De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2007 225 miljoen euro (2006: 244 miljoen). Deze afname is met name veroorzaakt door een hoger werkkapitaal. De stijging van het werkkapitaal heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de gedurende het jaar sterk gestegen grondstofprijzen. Deze hebben vooral in het vierde kwartaal geresulteerd in een hogere waarde van de voorraden. Ook was er aan het eind van het jaar sprake van een geringe toename van het volume van de voorraden.
De investeringen in grond, gebouwen, installaties en immateriële activa zijn met 21 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 2006. Enkele belangrijke investeringsprojecten in 2007 waren de opslagcapaciteit voor kaas in Workum, de tweede sproeidroger in Salatiga (Indonesië) en de bouw van de tweede productielocatie in Vietnam (Hanam). Aan acquisities is in 2007 39 miljoen euro minder besteed dan in 2006 (42 miljoen).

Financiële positie
Het eigen vermogen is in 2007 gestegen met 10 procent. De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is echter gedaald naar 38,7 procent (2006:39,6 procent). Dit is het gevolg van een stijging van het balanstotaal door een toename van het werkkapitaal. De nettoschuld is met 8 miljoen euro toegenomen tot 582 miljoen euro.
 
Aan de normen van financiers, uitgedrukt in de financiële kengetallen, wordt ruimschoots voldaan. Zo dient de ratio nettoschuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen plus dividend deelnemingen en exclusief bijzondere baten en lasten niet meer te bedragen dan 3,5 : 1. Eind 2007 bedroeg deze ratio 1,4 : 1. Dit is gelijk aan 2006. Bovendien moet de ratio bedrijfsresultaat voor afschrijvingen plus dividend deelnemingen en exclusief bijzondere baten en lasten ten opzichte van de rente (rentedekking) ten minste 3,5 : 1 zijn. Ultimo 2007 bedroeg deze ratio 13,0 : 1 (2006: 12,8 : 1).
 
Dividend gestegen
Het totaal uit te keren dividend op aandelen A en B is ten opzichte van 2006 met 35 procent gestegen. Per aandeel A bedraagt het dividend 2,62 euro (2006: 2,39 euro). Per (certificaat van) aandeel B bedraagt het dividend 10,24 euro (2006: 6,81 euro). Het op aandelen A uit te keren dividend heeft, evenals in 2006, het statutair vastgestelde maximum bereikt. Op basis van het uitgekeerde dividend A keert Zuivelcoöperatie Friesland Foods aan de leden-melkveehouders 0,36 euro exclusief BTW per 100 kilogram melk uit (2006: 0,33 euro exclusief BTW).
 
Op 2 maart 2007 is de agioreserve A van 62 miljoen euro omgezet in aandelenkapitaal A tegen de nominale koers van 46,00 euro per aandeel. Hierdoor is het aandelenkapitaal A toegenomen tot 330 miljoen euro. Het aantal aandelen A is gestegen van 5.840.363 naar 7.179.950. Het aandelenkapitaal B bedraagt 186 miljoen euro. De verhouding A : B bedraagt 64 : 36.

Ontwikkeling per regio
In Europa nam de netto-omzet in het verslagjaar met 8 procent toe tot 3,9 miljard euro. De toename is vooral gerealiseerd vanuit de in Nederland gevestigde activiteiten als gevolg van de hogere verkoopprijzen voor zuivel. In Hongarije nam als gevolg van herstructureringen in 2006 en begin 2007 de omzet af.
Ondanks het verminderen van de EU-subsidies op boter en de exportrestituties op kaas, condensmelk en mager- en volmelkpoeder met 38 miljoen euro, is het totale bedrijfsresultaat in Europa gestegen met 42 procent tot 230 miljoen euro. Als percentage van de netto-omzet is het bedrijfsresultaat gestegen tot 5,9 procent (2006: 4,5 procent).
In Azië is de netto-omzet met 12 procent gestegen naar 977 miljoen euro (2006: 873 miljoen). Het bedrijfsresultaat is gedaald met 14 procent naar 85 miljoen euro (2006: 99 miljoen). Dit is een gevolg van het niet volledig kunnen doorberekenen van de hoge grondstofprijzen in de verkoopprijzen en hogere reclame- en promotiekosten. Het bedrijfsresultaat in Azië als percentage van netto-omzet nam af van 11,3 procent naar 8,7 procent.
In de overige regio’s nam de netto-omzet met 8 procent toe tot 338 miljoen euro (2006: 314 miljoen). De belangrijkste landen zijn Nigeria en Saoedi-Arabië. Het bedrijfsresultaat nam hier af met 15 procent tot 30 miljoen euro (2006: 36 miljoen). Ook hier was de belangrijkste oorzaak het niet volledig kunnen doorberekenen van de hoge grondstofprijzen. In de overige regio’s nam het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet af van 11,5 naar 8,9 procent.

Vooruitzichten
In 2008 zullen de opbrengstprijzen voor zuivelproducten, meer dan we in het verleden gewend waren, blijven fluctueren. In 2007 hebben we dit al ervaren. Slechts kleine veranderingen in vraag en aanbod kunnen leiden tot grotere prijsschommelingen in vooral melk- en weipoeders en boter. Dit is het gevolg van een steeds verdergaande liberalisering van de zuivelmarkt, het wegvallen van exportsubsidies, een grotere variatie in de aanbodontwikkeling als gevolg van weersomstandigheden en het inkoopgedrag van afnemers. Meer dan ooit speelt timing een rol; de bepaling van het prijsniveau en de looptijd van contracten kunnen grote gevolgen hebben voor opbrengstprijzen en marges. Dit zal ook kunnen leiden tot grotere verschillen in melkprijzen voor de melkveehouders van verschillende zuivelondernemingen. Verwacht wordt dat de consumptie van zuivelproducten wereldwijd zal blijven toenemen en dat Friesland Foods haar groeidoelstelling zal kunnen realiseren. Wel zal in 2008, met name in Azië en Afrika, de margedruk aanhouden als gevolg van de hoge grondstofprijzen. Over de resultaatverwachting voor 2008 wordt geen uitspraak gedaan.

Status accountantscontrole
De in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening per 31 december 2007. Ingevolge artikel 2: 395 BW melden wij dat onze accountant Deloitte Accountants B.V. bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt. Voor het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Koninklijke Friesland Foods N.V. en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de controle van Deloitte Accountants B.V. dient dit persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening waaraan dit is ontleend, alsmede met de door Deloitte Accountants B.V. daarbij op 28 februari 2008 verstrekte accountantsverklaring.