Ruim 70 procent van certificaten van aandelen B omgezet in ledenobligaties

25 september 2008


Friesland Foods rond aanpassing kapitaalstructuur af

Friesland Foods heeft de omzetting van certificaten van aandelen B in ledenobligaties-vrij en/of contanten op 25 september 2008 afgerond. Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van Friesland Foods hebben er voor gekozen 71 procent van de waarde van hun certificaten van aandelen B om te zetten in ledenobligaties-vrij en 29 procent in contanten. De waarde van de uitgegeven ledenobligaties bedraagt, inclusief de sinds 1 juni 2008 opgebouwde rente, 294,4 miljoen euro (5.749.175 stuks). Het bedrag dat in contanten is uitgekeerd is 119,6 miljoen euro.

Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods, is tevreden over de uitkomst van de omwisseling. Attema: “Het is belangrijk dat de coöperatie op eigen kracht blijft voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming. Op die manier blijven we als melkveehouders volledig eigenaar, en worden we niet afhankelijk van derden. Uit het resultaat van de omwisseling blijkt dat de leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers daar ook voor gekozen hebben. De keuze voor 71 procent omzetting in ledenobligaties zorgt ervoor dat we ruim onder het vastgestelde maximum bedrag voor contanten zijn gebleven. Dat geeft een goed gevoel.”

Ledenobligaties-vrij
De ledenobligatie-vrij biedt momenteel een rente van 7,4 procent. De rente is gebaseerd op de 6-maands Euribor (momenteel 4,9) met een opslag van 2,5 procent. De rente wordt jaarlijks achteraf op 1 juni betaald. De obligaties worden ledenobligaties-vrij genoemd omdat deze verhandelbaar zijn op een interne markt onder de leden en bedrijfsbeëindigers (oud-leden die gestopt zijn met hun melkveebedrijf) van Friesland Foods. De nominale waarde bedraagt 50,00 euro. Er vindt geen koersvorming plaats. De ledenobligaties-vrij kunnen worden verhandeld voor 50,00 euro vermeerderd met de opgebouwde rente vanaf 1 juni voorafgaand aan de koop of verkoop op de interne markt. De interne markt wordt in opdracht van Friesland Foods georganiseerd door Rabobank Nederland. Dit jaar wordt er nog een handelsdag gehouden op 20 november 2008. In 2009 zullen maximaal zes handelsdagen georganiseerd worden. Friesland Foods beoordeelt één keer per drie jaar of de opslag op de rente aangepast moet worden naar aanleiding van de externe financiële marktomstandigheden, de financiële positie van de onderneming en het functioneren van de interne markt.

Eigen vermogen
De ledenobligatie-vrij is een eeuwigdurende (perpetuele) obligatie. Dat wil zeggen dat de obligatie geen einddatum heeft. Er is dus in beginsel geen verplichting voor Friesland Foods de obligatie af te lossen. Daarmee mag de waarde gerekend worden tot het eigen vermogen van Friesland Foods. Als gevolg van de uitkering van 119,6 miljoen euro in contanten en afdracht van ingehouden dividendbelasting van 36,9 miljoen euro neemt het eigen vermogen in totaal af met in 157 miljoen euro. De solvabiliteit daalt hierdoor van 36,9 naar 31,7 procent (op basis van de halfjaarcijfers 2008). Aan de normen van de financiers wordt ruimschoots voldaan.

Kapitaalstructuur
De ledenobligaties zijn in de plaats gekomen van de certificaten van aandelen B. Deze omzetting heeft plaatsgevonden nadat de algemene vergadering had ingestemd met het voorstel van het bestuur en de concerndirectie om de kapitaalstructuur van Koninklijke Friesland Foods aan te passen. Aanleiding voor de aanpassing was de toenemende onevenwichtigheid in de verdeling van het dividend over de aandelen A (welke uitkering was gekoppeld aan melkleveranties) en de (certificaten van) aandelen B; waarbij als gevolg van de systematiek verhoudingsgewijs steeds meer dividend werd uitgekeerd op (certificaten van) aandelen B. Omdat bestuur en concerndirectie dit als ongewenst beschouwden, is besloten de kapitaalstructuur zodanig aan te passen dat de dividenduitkering van Friesland Foods geheel wordt gekoppeld aan de melkleverantie via de aandelen A.