NZO stemt in met fosfaatreductieplan

18 november 2016

Onderstaand vindt u een persbericht van de Nederlandse Zuivel Organisatie dat vrijdag 18 november 2016 is gepubliceerd. In de Algemene Vergadering van de NZO is ingestemd met een pakket aan maatregelen om de fosfaatproductie op melkveehouderijbedrijven op korte termijn te reduceren. Doel van de maatregelen is de derogatie voor Nederlandse veehouders te behouden.

Op basis van de in de sector overeengekomen maatregelen zal FrieslandCampina maatregelen uitwerken die uiteindelijk op 20 december 2016 aan de ledenraad ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Daar aan voorafgaand moeten de executive board, de raad van commissarissen van FrieslandCampina en het bestuur van de coöperatie ook hun goedkeuring aan de maatregelen geven.

 

NZO akkoord met maatregelen om fosfaat te reduceren

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft vrijdag 18 november 2016 ingestemd met een pakket aan maatregelen op hoofdlijnen, om de fosfaatproductie door de melkveehouderij op korte termijn substantieel te reduceren.

Reductie van fosfaat op korte termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Nederlandse melkveehouders mogen meer stikstof uit dierlijke mest op hun land brengen dan melkveehouders in andere EU-lidstaten. Aan deze zogenoemde derogatie is de voorwaarde verbonden dat de fosfaatproductie van de totale veehouderij in Nederland onder de grens van 172,9 miljoen kilogram blijft. Door de groei van de melkveehouderij is die grens in 2015 overschreden. Ook dit jaar en volgend jaar dreigt overschrijding.

Behoud van de derogatie voor de melkveehouderij en de daarbij behorende voorwaarden zijn in het belang van het milieu en de economie. Daarom heeft de NZO samen met het Ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en Nederlandse Vereniging van Diervoerproducenten en in overleg met de banken een maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld. De maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk om de derogatie in 2017 veilig te stellen en uitzicht te behouden op derogatie in de jaren daarna.

Maatregelen

Het pakket bestaat uit een fosfaatreductieplan, een veevoerovereenkomst en een regeling voor bedrijfsbeëindigers. Het totale pakket is gericht op een reductie van de fosfaatproductie met circa 8,2 miljoen kilogram. Hiervan realiseren de gezamenlijke zuivelbedrijven 4 miljoen kilogram door middel van een fosfaatreductieplan, dat ongeacht het moment van inwerkingtreding, voor heel 2017 zal gelden. De veevoerovereenkomst levert naar verwachting 1,7 miljoen kilogram fosfaatreductie op; de regeling voor bedrijfsbeëindigers 2,5 miljoen kilogram.

De NZO stelt uitvoering van het fosfaatreductieplan afhankelijk van een algemeen verbindend verklaring (AVV), waardoor het plan voor alle zuivelondernemingen en melkveehouders in Nederland zal gelden. Het Ministerie van Economische Zaken is bereid deze AVV vast te stellen.

Ook stelt de NZO de invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018 als voorwaarde. De zuivelondernemingen doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om het door staatssecretaris Van Dam ingediende wetsvoorstel voor fosfaatrechten zo spoedig mogelijk te behandelen.

Daarnaast willen de zuivelondernemingen dat het fosfaatreductieplan de toets van de mededinging doorstaat. Het Ministerie van Economische Zaken dient er voor te zorgen dat het plan die toets doorstaat.

De zuivelondernemingen werken het fosfaatreductieplan zo spoedig mogelijk uit en leggen het ter goedkeuring voor aan hun bestuurlijke organen.

 

Het persbericht is ook te lezen op de website van de NZO.