Nederlandse zuivelketen wil energieneutraal produceren

11 juli 2008


De Nederlandse zuivelsector wil energieneutraal produceren. Dit
betekent dat de hele keten -van melkveebedrijf tot en met
zuivelfabriek- op den duur in haar eigen energiebehoefte kan voorzien.
Dit zal gebeuren door middel van het opwekken van energie uit biomassa
en het benutten van wind- en zonne-energie.

Om de doelstelling te verwezenlijken gaan binnenkort drie
proefprojecten van start. Melkveebedrijven in Friesland, Noord-Brabant
en Noord-Holland bouwen vergistinginstallaties waarmee mest en
voerresten omgezet gaan worden in biogas, dat nabij gelegen
zuivelfabrieken kunnen benutten. Bij deze praktijkprojecten wordt
onderzocht hoe het groene gas via het bestaande aardgasnet op
efficiënte wijze naar de zuivelfabrieken kan worden getransporteerd.

De
zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie
(NZO) en LTO Nederland leveren hiermee hun bijdrage aan de verdere
reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van de
afhankelijkheid van fossiele energie.
Met een energieneutrale
zuivelketen komt het in het convenant Schoon en Zuinig gestelde doel
van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020
binnen handbereik. NZO en LTO Nederland hebben vanmiddag, tijdens de
conferentie ‘De Ambities van de Duurzame Zuivelketen’ in Den Haag
(Nederland), aangegeven dat deze reductie voor de zuivelketen de
minimale ondergrens is.

De energieneutrale zuivelketen is één
van de drie thema’s waarmee NZO en LTO Nederland de zuivelketen verder
willen verduurzamen.
Met het thema De Koe Centraal onderstrepen de
initiatiefnemers het belang dat zij hechten aan dierenwelzijn. Daarom
ondersteunen zij initiatieven voor nieuwe stalconcepten waarbij de
natuurlijke behoefte van de koe voorop staat. Ook wordt de weidegang
van melkvee verder gestimuleerd.
Met het thema Biodiversiteit
benadrukken NZO en LTO Nederland dat zuivel een natuurlijk product is
dat duurzaam in een natuurlijke omgeving wordt geproduceerd. Dat
betekent onder meer dat melkveehouders hun bedrijven moeten kunnen
ontwikkelen met behoud van landschappelijke waarden. Ook vinden NZO en
LTO Nederland dat diervoedergrondstoffen op een verantwoorde manier
moeten worden geteeld. Het is de ambitie van beide organisaties om de
kringloop van mineralen op melkveebedrijven verder te sluiten.