Na investeringen in groei focus op verhogen efficiëntie en kostenverlaging

FrieslandCampina in Beilen en Leeuwarden

4 juni 2015

FrieslandCampina heeft, onder andere in de productielocaties in Beilen en Leeuwarden, de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit, kwaliteitsverbeteringen en veiligheid. Hiermee is ingespeeld op het verdwijnen van het melkquotum en op steeds verder toenemende kwaliteitseisen. Begin dit jaar is op beide locaties gestart met het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten. De komende drie jaar zal als gevolg hiervan het aantal arbeidsplaatsen op deze productielocaties op verschillende niveaus worden teruggebracht.

In de FrieslandCampina productielocaties in Beilen en Leeuwarden is begin dit jaar, samen met medewerkers uit verschillende afdelingen in de organisatie, gestart met het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten door de manier van werken te verbeteren. De verbetervoorstellen leiden tot structurele wijzigingen zoals nieuwe werkwijzen, verandering in taken en verantwoordelijkheden, efficiëntere bezetting, samenstelling van ploegen en aanpassing van de organisatiestructuur. Bij FrieslandCampina in Beilen en Leeuwarden is duidelijk geworden dat het doorvoeren van de verbeteringen leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Hierdoor kan het aantal arbeidsplaatsen op verschillende niveaus binnen deze productielocaties worden teruggebracht.

Gevolgen Beilen en Leeuwarden

Voorzien is dat als gevolg van het verhogen van de efficiëntie in de komende drie jaar bij FrieslandCampina in Beilen, waar kindervoeding en ingrediënten worden geproduceerd, tussen de 210 en 230 van de huidige 767 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Het gaat hierbij om 80 tot 90 FrieslandCampina werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 115 tot 125 uitzendkrachten en tijdelijke contracten. De overige circa 15 betreft natuurlijk verloop. Bij FrieslandCampina in Leeuwarden, waar hoofdzakelijk gecondenseerde melk wordt gemaakt bestemd voor export naar het Midden-Oosten, Afrika en Azië, zullen de komende drie jaar tussen de 125 en 145 van de huidige 852 arbeidsplaatsen vervallen. Het gaat hierbij om 60 tot 70 FrieslandCampina werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 40 tot 45 uitzendkrachten en tijdelijke contracten en circa 25 betreft natuurlijk verloop.

Medezeggenschap

De medezeggenschap, zowel de Centrale Ondernemingsraad als de lokale ondernemingsraden in Beilen en Leeuwarden, is om advies gevraagd. De vakbonden zijn eveneens geïnformeerd. Alle veranderingsinitiatieven zullen gefaseerd worden behandeld, met aparte adviesaanvragen per initiatief, waarin besluiten over de te vervallen functies en de gesprekken met de betreffende medewerkers centraal staan.

Sociaal Plan

Op de betrokken werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het dan geldende Sociaal Plan van FrieslandCampina van toepassing. Het huidige Sociaal Plan loopt dit jaar af en sluit niet meer aan op de situatie binnen FrieslandCampina. Het aantal locaties is de afgelopen jaren verder afgenomen waardoor er minder ruimte zal zijn voor interne herplaatsing. FrieslandCampina wil zijn Sociaal Plan daarom aanpassen en gaat hierover met de vakorganisaties in gesprek. Begeleiding van medewerkers die hun functie verliezen van werk naar werk blijft centraal staan.

Ondertussen is er overeenstemming over het Sociaal Plan, zie onderstaand persbericht.