Duurzaam waarde creëren

20 april 2018

MVO-resultaten FrieslandCampina in 2017

De purpose van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Deze drie pijlers vormen de basis van de strategie van FrieslandCampina waaraan de duurzaamheidsthema’s zijn gekoppeld. Het duurzaamheidsverslag over 2017 geeft inzicht in de strategie, initiatieven en prestaties van coöperatie en onderneming op het gebied van duurzaamheid in het afgelopen jaar. De bijdrage van FrieslandCampina is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

MVO in 2017:

  • Leden-melkveehouders plaatsen 5.800 zonnepanelen (dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 450 huishoudens). Aan een veelvoud hiervan is subsidie toegekend of zijn aanvragen ingediend.
  • 79,4 procent van de leden-melkveehouders laat zijn koeien voldoende weiden, een toename van 1,2 procent.
  • De uitstoot van broeikasgas in de gehele keten ‘van gras tot glas’ daalt: in productie en transport met 4,6 procent en op leden-melkveebedrijven met 8,4 procent.

Betere voeding

FrieslandCampina werkt aan een gezonder productaanbod, communiceert transparant over zijn producten en ondersteunt educatieprogramma’s over gezonde voeding. Het percentage basisvoedingsmiddelen is in 2017 met 81 procent opnieuw hoger dan het streefpercentage van 70 procent. De onderneming hanteert daarbij een wereldwijde set van voedingskundige criteria voor zijn consumentenproducten: de FrieslandCampina Global Nutritional Standards. Veruit het grootste deel (64 procent) voldoet aan deze criteria op het gebied van onder meer de hoeveelheid calorieën, suiker, zout en vet.

Goede inkomsten en continuïteit

Het doel van FrieslandCampina is zoveel mogelijk waarde aan melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten van melkveehouders en de continuïteit van melkveebedrijven. Binnen het Dairy Development Programma (DDP) zijn in 2017 20.347 melkveehouders getraind. Met zijn DDP ondersteunt FrieslandCampina lokale melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa bij het verbeteren van de lokale melkveehouderij, het verhogen van de kwaliteit van melk en bij het verbeteren van de productiviteit per koe. Daarmee maken nu meer dan een kwart miljoen locale boeren direct en indirect deel uit van het DDP.  

 

Nu en straks

FrieslandCampina werkt aan een klimaatneutrale groei. Streven is de uitstoot van broeikasgassen gelijk te houden aan de uitstoot in 2010, ook bij een toename van de melkproductie. In 2017 is sprake van een daling van broeikasgasemissie in de productielocaties en tijdens transport (4,6 procent), bij de inkoop van melk en melkpoeder (18 procent) en op de leden-melkveebedrijven (8,4 procent).

Tegelijkertijd wil FrieslandCampina minder schaarse natuurlijke bronnen gebruiken, zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen. 2017 is het eerste jaar dat alle productielocaties van FrieslandCampina in Europa 100 procent gebruik maken van groene stroom. Dit komt overeen met 80 procent van het totale elektriciteitsverbruik door de onderneming wereldwijd. Binnen het project Solar vraagt FrieslandCampina in 2017 subsidie aan voor 800.000 zonnepanelen, de helft daarvan is inmiddels toegekend. 5.800 zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van leden-melkveebedrijven.

Het waterverbruik daalt in 2017  met 7,5 procent en driekwart van het afval wordt daadwerkelijk hergebruikt. Een stijging van 5 procent. Ook op het terrein van weidegang zijn de resultaten hoopgevend. FrieslandCampina stimuleert een toename van grazende koeien in het landschap met toeslagen. Bijna 80 procent van de leden-melkveehouders past een vorm van weidegang toe in 2017.

Sustainable Development Goals

De FrieslandCampina-strategie route2020 en de purpose nourishing by nature sluiten aan bij de Sustainable Development Goals. De Verenigde Naties hebben de Sustainable Developments Goals (SDG’s) opgesteld: zeventien ambitieuze doelen die betrekking hebben op onderwerpen als verantwoorde productie en consumptie, klimaat, duurzame gemeenschappen, gezondheid en welzijn alsmede bestrijding van armoede en honger. Deze ontwikkelingsdoelen zijn ondertekend door 193 landen en bieden regeringen en het bedrijfsleven een routekaart om te komen tot een toekomst die eerlijker en duurzamer is.  De voor FrieslandCampina meest relevante Sustainable Developments Goals zijn ‘Einde aan honger’ (SDG 2), ‘Gezondheid en welzijn’ (SDG 3), ‘Duurzame en betaalbare energie’ (SDG 7), ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’ (SDG 8), ‘Duurzame consumptie en productie’ (SDG 12) en ‘Partnerschappen voor de doelen’ (SDG 17).

Het MVO-rapport over 2017 is te vinden op onze website.