Hogere winst FrieslandCampina beperkt daling melkprijs voor leden-melkveehouders

Koninklijke FrieslandCampina N.V. jaarresultaten 2015

3 maart 2016

Het bedrijfsresultaat van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2015 toegenomen met 17,8 procent naar 576 miljoen euro. De marges namen toe door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde in Azië en de gestegen verkoop van zuivelingrediënten en kindervoeding door FrieslandCampina Ingredients. Daarnaast hebben lagere inkoopkosten en valuta-effecten positief bijgedragen aan de resultaatverbetering. De winst groeide met 13,2 procent naar 343 miljoen euro. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 6,4 procent toe naar 10,1 miljard kilo. De netto-omzet nam af met 0,7 procent naar 11.265 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar 1.019 miljoen euro als gevolg van werkkapitaalreductie en de toename van de winst. De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af met 18,9 procent naar 34,64 euro per 100 kilo melk door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. Door de hogere winst steeg de waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) met 20,5 procent naar 3,53 euro. Hierdoor bleef de daling van de melkprijs voor de leden-melkveehouders nog enigszins beperkt.

Roelof Joosten, ceo Koninklijke FrieslandCampina N.V.:
“2015 was een bijzonder jaar voor de zuivelsector en voor FrieslandCampina. Per 1 april 2015 is het melkquotum voor melkveehouders na 31 jaar afgeschaft. FrieslandCampina heeft in 2015 goed gepresteerd in een onzekere zuivelmarkt. Dit goede resultaat heeft de terugval van de melkprijs voor de leden-melkveehouders enigszins kunnen compenseren.”

Actualisatie route2020

Bij de actualisatie van de strategie route2020 heeft FrieslandCampina zijn purpose statement geformuleerd: nourishing by nature – betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Roelof Joosten: “De unieke zuivelketen van FrieslandCampina staat aan de basis van onze activiteiten. Daarbij ligt de focus op duurzame groei van de meest waardevolle product-marktcombinaties en op product-marktcombinaties waarbij voornamelijk ledenmelk wordt gebruikt. Tegelijkertijd sturen we scherp op kosten. Daarmee maken we middelen vrij waarmee onze groei kan worden gefinancierd.”

Netto-omzet daalt licht

De netto-omzet nam af met 0,7 procent naar 11,3 miljard euro als gevolg van lagere verkoopprijzen. Valuta-effecten hadden per saldo een positief effect van 382 miljoen euro op de totale omzet. Het volume van de gehele categorie kindervoeding groeide met 9,0 procent, waarvan het volume van de business-to-business-producten toenam met 13,5 procent en van de consumentenproducten met 1,7 procent. Mede door de ingebruikname van nieuwe productiecapaciteit kon ingespeeld worden op de toenemende vraag naar kindervoeding; met name de verkopen van Friso-kindervoeding namen in alle markten toe, vooral in China en Hong Kong.

Bedrijfsresultaat fors verbeterd

De brutomarge steeg met 36,2 procent naar 2.000 miljoen euro door de gunstigere verkoopmix (toename aandeel in de omzet van producten met hogere toegevoegde waarde) en de lagere kostprijs van de omzet. De kostprijs van de omzet is gedaald met 6,2 procent naar 9.265 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van de lagere garantieprijs voor boerderijmelk, kostenverlagende maatregelen in alle business groups en het verbeteren van de inkoopcondities voor overige grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Door de lagere garantieprijs is de vergoeding aan de leden-melkveehouders voor de melk in 2015 met 13,4 procent afgenomen naar 3.514 miljoen euro (2014: 4.056 miljoen euro). Dit ondanks de toename van de melkaanvoer met 6,4 procent naar 10.060 miljoen kilo melk, de hogere prestatietoeslag en de hogere reservering in ledenobligaties. FrieslandCampina investeerde 536 miljoen euro in reclame en promoties (+185 miljoen euro ten opzichte van 2014) om zijn marktposities te verbeteren. In totaal nam het bedrijfsresultaat in 2015 toe met 17,8 procent tot 576 miljoen euro (2014: 489 miljoen euro). De valuta-effecten op het bedrijfsresultaat bedroegen 45 miljoen euro.

Hogere winst

De winst over 2015 nam toe naar 343 miljoen euro (2014: 303 miljoen euro), inclusief 34 miljoen euro aan valuta-effecten.

Waardecreatie voor leden-melkveehouders stijgt

Over het jaar 2015 wordt bovenop de garantieprijs in totaal 355 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2014: 277 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 226 miljoen euro. De uitgifte van ledenobligaties over 2015 bedraagt 129 miljoen euro. In totaal bedragen de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties per 100 kilo melk 3,53 euro (2014: 2,93 euro). Dat is een stijging van 20,5 procent.

De melkprijs voor de leden-melkveehouders over 2015 is 34,64 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van 2014 (42,70 euro) is dat een afname met 18,9 procent.

De garantieprijs over 2015 was 30,68 euro per 100 kilo melk, een afname van 22,1 procent ten opzichte van 2014 (39,38 euro). De daling van de garantieprijs is het gevolg van lagere melkprijzen van de referentiebedrijven.

De prestatietoeslag bedraagt 2,25 euro per 100 kilo melk (2014: 1,86 euro). De toename is het gevolg van de hogere winst, waarvan 35 procent wordt toegerekend aan de prestatietoeslag. De uitgifte van ledenobligaties over het jaar 2015 bedraagt 1,28 euro per 100 kilo melk (2014: 1,07 euro).

De prestatieprijs weerspiegelt de totale prestatie van de onderneming. De FrieslandCampina-prestatieprijs over 2015 bedraagt 37,23 euro per 100 kilo melk exclusief btw (2014: 45,05 euro), een afname van 17,4 procent ten opzichte van 2014. De prestatieprijs is ten opzichte van 2014 gedaald als gevolg van de lagere garantieprijs. De algemene reservering in 2015 bedraagt 2,17 euro ten opzichte van 1,93 euro in 2014.

De biologische melkprijs over 2015 bedraagt 51,80 euro exclusief btw per 100 kilo melk (2014: 52,95 euro). De biologische garantieprijs is 47,77 euro per 100 kilo melk.

Melkaanvoer neemt toe met 6,4 procent

In 2015 is 10,1 miljard kilo melk door de leden-melkveehouders van de coöperatie aangeboden. De melkaanvoer lag met 6,4 procent boven het niveau van 2014 (9,5 miljard kilo) als gevolg van een groter aantal door leden-melkveehouders gehouden melkkoeien, de goede kwaliteit van het voer en de milde weersomstandigheden.

Operationele kasstroom toegenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen naar 1.019 miljoen euro (2014: 554 miljoen euro) als gevolg van de reductie van het werkkapitaal en de stijging van de winst. In 2015 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen en acquisities 705 miljoen euro (2014: 627 miljoen euro). In 2015 is 564 miljoen euro geïnvesteerd in productiecapaciteit en efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast is 130 miljoen euro geïnvesteerd in de acquisities van de joint venture Friesland Huishan Dairy in China, mozzarellaproducent Fabrelac in België en de activiteiten van Anika Group, distributeur van kindervoeding in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. De kasstroom voor financieringsactiviteiten omvat 182 miljoen euro voor de uitbreiding van het belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria PLC van 54,58 naar 67,81 procent.

Vooruitzichten

Het is de verwachting dat in 2016 de melkproductie wereldwijd zal blijven stijgen. De situatie met betrekking tot de aanvoer van boerderijmelk in Nederland is onduidelijk mede door onzekerheid over de uitwerking van de voorgenomen fosfaatrechtenregeling. Of de vraag op de wereldmarkt naar zuivelproducten in hetzelfde tempo toeneemt als de wereldwijde melkproductie is zeer onzeker. Dit zal vooral afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de vraag in China en van het al dan niet opheffen van het embargo op de import van zuivelproducten uit de Europese Unie door Rusland. Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling is het de verwachting dat de prijzen voor basiszuivelproducten voor een langere periode onder druk zullen blijven staan.

De verwachting is voorts dat in 2016 het resultaat onder druk zal staan als gevolg van de lage olieprijs en daardoor stagnerende economieën in olie-exporterende landen zoals Nigeria en landen in het Midden-Oosten, de geopolitieke spanningen en de verwachte groei van de hoeveelheid boerderijmelk. Verdergaande kostenreducties op zowel productielocaties als op de kantoren zijn dan ook in 2016 voorzien om de resultaatdruk te compenseren en om investeringen mogelijk te maken.

Voor de langere termijn blijven de vooruitzichten positief. Door de groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart in vele regio’s zal de vraag naar voeding en vooral naar voeding die rijk is aan nutriënten, waaronder zuivelproducten, toenemen.

Aankondiging onderzoek naar verwerving belang in Engro Foods

In de geactualiseerde route2020-strategie worden middelen ingezet om op lange termijn een duurzame groei te realiseren. Bestaande en eventuele nieuwe product-marktcombinaties worden geanalyseerd en beoordeeld op hun bijdrage aan de realisatie van deze langetermijndoelstelling. Dit heeft ertoe geleid dat vanmorgen bekend is gemaakt dat FrieslandCampina onderzoek gaat doen naar het mogelijk verwerven van een belang tot 51 procent in Engro Foods in Pakistan. Engro Foods heeft een notering aan de Pakistan Stock Exchange (psx).

Belangrijke ontwikkelingen 2015

Forse resultaatverbetering bij 7,8 procent volumestijging

 • Netto-omzet neemt af met 0,7 procent naar 11,3 miljard euro door 2,4 procent positief volume-mix-effect, 7,2 procent lagere verkoopprijzen, 0,7 procent acquisities en 3,4 procent gunstige valuta-effecten
 • Groei in met name China, Hong Kong, Indonesië, Thailand, Zuidoost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en in de business group FrieslandCampina Ingredients
 • Lagere verkoopprijzen voor basis-zuivelproducten zoals foliekaas, boter en vooral melkpoeder door hoger melkaanbod in voornamelijk West-Europa
 • Bedrijfsresultaat stijgt met 17,8 procent naar 576 miljoen euro mede als gevolg van de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde in Azië, de gestegen verkoop van zuivelingrediënten en kindervoeding door FrieslandCampina Ingredients, lagere inkoopkosten en positieve valuta-effecten (45 miljoen euro)
 • 536 miljoen euro geïnvesteerd in reclame en promoties (+185 miljoen euro ten opzichte van 2014) om zijn marktposities te verbeteren
 • Winst neemt toe met 13,2 procent naar 343 miljoen euro; valuta-effecten beïnvloeden winst positief met 34 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten stijgt naar 1.019 miljoen euro (2014: 554 miljoen euro) als gevolg van werkkapitaalreductie en toename van de winst

Waardecreatie voor leden-melkveehouders neemt toe met 20,5 procent, melkprijs daalt met 18,9 procent

per 100 kilo melk excl. btw, bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose

 • Hogere winst beperkt daling melkprijs enigszins
 • Garantieprijs voor leden-melkveehouders daalt 22,1 procent naar 30,68 euro (2014: 39,38 euro)
 • Waardecreatie (prestatietoeslag 2,25 euro en reservering ledenobligaties 1,28 euro) stijgt 20,5 procent naar 3,53 euro (2014: 2,93 euro)
 • Melkprijs voor leden-melkveehouders neemt 18,9 procent af naar 34,64 euro (2014: 42,70 euro)
 • Melkproductie van leden-melkveehouders neemt ten opzichte van 2014 met 6,4 procent toe naar 10,1 miljard kg melk

Realisatie strategie route2020 

 • 2,4 procent positief volume-mix-effect op omzet
 • 9,0 procent volumegroei Friso-kindervoeding en B2B-kindervoeding
 • Volume zuiveldranken stabiel in een sterk concurrentieveld
 • Volume kaas voor het retailsegment groeit met 12,1 procent
 • Aantal ongevallen op FrieslandCampina-locaties verder gedaald van 94 in 2014 naar 71 in 2015

Investeringen in groei en efficiëntie

 • 564 miljoen euro geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding
 • Oprichting van de joint venture Friesland Huishan Dairy in China per 1 april 2015
 • Investering van 182 miljoen euro in vergroting belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria PLC van 54,58 naar 67,81 procent
 • Overname mozzarellaproducent Fabrelac in België
 • Overname activiteiten Anika Group, distributeur van kindervoeding in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne
 • Herstructureringskosten van 50 miljoen euro voor aangekondigde bedrijfssluitingen en organisatieaanpassingen; reductie van circa 800 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar