Halfjaarcijfers 2008: Omzet groeit, lagere marges drukken nettowinst

14 augustus 2008

De netto-omzet van Koninklijke Friesland Foods N.V. is in het eerste halfjaar van 2008 gestegen van 2,4 tot 2,7 miljard euro. De nettowinst is gedaald van 79 naar 29 miljoen euro. De business groep Industrial heeft goed gepresteerd. Zowel het volume, de verkoopprijzen als het resultaat ligt op een hoger niveau dan in de eerste helft van 2007. In de business groep Consumer Products International (Azië, Afrika) is het volume toegenomen bij stijgende verkoopprijzen en behoud van marktaandeel. Het resultaat is gedaald door de voorziene margedruk vanwege de extreme stijging van de grondstofkosten in 2007. Door het gefaseerd verhogen van de verkoopprijzen herstellen deze marges zich weer geleidelijk. In de business groep Consumer Products Europe is het volume gedaald, zijn de verkoopprijzen gestegen en is het resultaat vergelijkbaar met het eerste halfjaar 2007. Op de wereldmarkt zijn in de laatste maanden van 2007 en de eerste maanden van 2008 de prijzen sterk gaan dalen. Mede hierdoor zijn in de business groep Classic Dairy de verkoopprijzen van met name melkpoeder en kaas snel gedaald waardoor het resultaat is afgenomen. De kasstroom uit operationele activiteiten is negatief als gevolg van het hogere werkkapitaal en het lagere winstniveau.

  • Netto-omzet neemt toe van 2,4 tot 2,7 miljard euro
  • Nettowinst daalt van 79 naar 29 miljoen euro
  • Uitgekeerd melkgeld neemt met 252 miljoen euro toe ten opzichte van eerste halfjaar 2007
  • Goede resultaten op het gebied van ingrediënten en roomproducten
  • Volumegroei, behoud marktaandeel, geleidelijk herstel marges in Azië en Afrika
  • Snelle daling verkoopprijzen melkpoeder en kaas drukken marges
  • Sterke euro beïnvloedt bedrijfsresultaat negatief met 8 miljoen euro
  • Kasstroom uit operationele activiteiten negatief door het hogere werkkapitaal en het lagere winstniveauMarktontwikkelingen

De ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2008 bevestigen de door Friesland Foods in het Jaarverslag 2007 uitgesproken verwachting dat in 2008, met name in Azië en Afrika, de margedruk zal aanhouden als gevolg van de hoge grondstofkosten. Verder blijkt dat de opbrengstprijzen, meer dan in het verleden, fluctueren en dat kleine veranderingen in vraag en aanbod leiden tot grotere prijsschommelingen in vooral melken weipoeder, kaas en boter.

In de eerste helft van 2008 heeft de ontwikkeling van de laatste maanden van 2007 zich doorgezet. De vraag op de wereldmarkt stagneerde enigszins door het hoge prijsniveau met als gevolg vraaguitval van consumenten in met name de zich ontwikkelende landen en het gebruik van alternatieven voor zuivelgrondstoffen. In combinatie met een geleidelijke toename van de melkaanvoer in Europa leidde dit tot onevenwichtigheid tussen productie en vraag, die de prijzen voor melkpoeder, weipoeder, boter en kaas onder druk heeft gezet. Daarbij speelt de verder dalende koers van de dollar ten opzichte van de euro ook een rol. Door de lage dollarkoers is voor eurolanden de concurrentie op de wereldmarkt lastig. In het tweede kwartaal 2008 stabiliseerden de prijzen voor melkpoeder, boter en kaas zich en laten net als weipoeder weer een licht stijgende lijn zien.

Resultaat
In het eerste halfjaar van 2008 is het bedrijfsresultaat van Friesland Foods gedaald tot 64 miljoen euro (eerste halfjaar 2007:145 miljoen euro). De belangrijkste oorzaak is de margedruk in Azië, Afrika en het Midden-Oosten (business groep Consumer Products International). In deze regio’s heeft vergroting van het marktaandeel strategische prioriteit en is er voor gekozen de extreme stijging van de inkoopprijzen van (zuivel)grondstoffen op de wereldmarkt in 2007 gefaseerd door te berekenen in de verkoopprijzen van de consumentenproducten. De verkochte volumes zijn toegenomen en er treedt, na een moeilijk eerste kwartaal, weer herstel van de marges op. In de business groep Classic Dairy (kaas, melkpoeder, boter, dagverse zuivel) stonden de marges onder druk omdat de verkoopprijzen in een aantal productcategorieën zoals melkpoeder en een gedeelte van het kaasassortiment sneller daalden dan het niveau van de melkprijs. Voor de business groep Consumer Products Europe is het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar van 2008 vergelijkbaar met dat van het eerste halfjaar van 2007. Het bedrijfsresultaat in de business groep Industrial is fors verbeterd. Zowel het volume als de marge ligt op een hoger niveau dan in het eerste halfjaar 2007.

In de eerste helft van 2008 is in totaal 252 miljoen euro meer aan melkgeld aan de leden-melkveehouders uitgekeerd dan in dezelfde periode van 2007. Hierin is begrepen de structurele verhoging van de marktconforme melkprijs per 1 januari 2008 met 0,50 euro per 100 kilo melk (in totaal 13 miljoen euro). Deze verhoging is doorgevoerd om aansluiting te houden bij de ontwikkeling van de melkprijzen in Nederland. De voorschotmelkprijs voor de ledenmelkveehouders van Zuivelcoöperatie Friesland Foods was in het eerste halfjaar 2008 37,20 euro incl. BTW per 100 kilo melk bij 4,45 procent vet en 3,45 procent eiwit (eerste helft 2007: 27,89 euro). Door de leden-melkveehouders is in het eerste halfjaar van 2008 2,72 miljard kilo melk geleverd (2007: 2,69 miljard). In totaal is door Friesland Foods in de eerste helft van 2008 3,54 miljard kilo melk verwerkt tegen 3,45 miljard kilo in 2007. De energiekosten zijn in de eerste helft van 2008 ten opzichte van de eerste helft van 2007 gestegen met 8 miljoen euro. De omrekeningseffecten als gevolg van de sterkere euro beïnvloeden het bedrijfsresultaat voor 8 miljoen euro negatief.
Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt in de eerste helft van 2008 in totaal 7 miljoen euro (2007: – 8 miljoen euro). Hierin is onder meer opgenomen de opbrengst van de verkoop van een niet strategische zuivelactiviteit voor 7 miljoen euro en de vrijval van reorganisatievoorzieningen van 3 miljoen euro. De incidentele lasten betreffen onder andere de kosten inzake de voorgenomen fusie tussen Friesland Foods en Campina die 4 miljoen euro bedragen in het eerste halfjaar 2008. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden door derden op het gebied van mededinging, juridische ondersteuning en op het vlak van strategieën organisatieontwikkeling.

De financieringslasten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar in 2007 met 6 miljoen gestegen naar 17 miljoen euro. De stijging is voornamelijk het gevolg van hogere rentekosten door de hogere nettoschuld als gevolg van het toegenomen werkkapitaal en door valutaontwikkelingen. De belastingdruk is verbeterd van 28 procent naar 18 procent. Dit is voornamelijk het gevolg van de verwerking van verliescompensatie inzake de liquidatie van buitenlandse dochterondernemingen. De winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen is afgenomen van 17 miljoen naar 8 miljoen euro. Dit komt door de lagere resultaten in de bedrijven in Azië en Afrika waar Friesland Foods niet volledig eigenaar is.

De solvabiliteit, het groepsvermogen in percentage van het balanstotaal, is ten opzichte van eind 2007 afgenomen van 38,9 naar 36,9 procent. Dit komt enerzijds door het lagere groepsvermogen en anderzijds door een hoger balanstotaal ten opzichte van ultimo 2007. De daling van het groepsvermogen is ontstaan door de uitbetaling van het dividend over 2007 en het relatief lagere winstniveau. Aan de normen van financiers, uitgedrukt in financiële kengetallen, wordt ruimschoots voldaan.

De kasstroom uit operationele activiteiten is in het eerste halfjaar 2008 fors lager dan in de eerste helft van 2007. Dit is het gevolg van het hogere werkkapitaal en het lagere winstniveau. Hierdoor is de nettoschuld gestegen van 582 miljoen euro eind 2007 naar 764 miljoen euro eind eerste halfjaar 2008. Het werkkapitaal (exclusief schuld aan de melkveehouders) is ten opzichte van eind 2007 met 85 miljoen euro gestegen door een stijging van de debiteuren als gevolg van de hogere maandomzet. De voorraden zijn afgenomen als gevolg van extra aandacht voor het voorraadbeheer.

Vooruitzichten
Friesland Foods verwacht in de tweede helft van 2008 met name in Azië en Afrika verder herstel van de marges door het doorgaan met het geleidelijk verhogen van de verkoopprijzen. Ook in Europa wordt herstel van de marges verwacht door meer evenwicht tussen de opbrengstprijzen en de melkprijs. Vanwege de volatiliteit van de markten en de vele onzekerheden kan Friesland Foods echter geen concrete uitspraak doen over het te verwachten resultaat voor het gehele jaar 2008.