Basiszuivelproducten en prijsconcurrentie in kindervoeding drukken winst

Halfjaarbericht 2018: Melkprijs voor leden-melkveehouders 36,74 euro

30 augustus 2018
  • Omzet daalt met 0,8 procent exclusief valuta-effecten en desinvesteringen
  • Bedrijfsresultaat onder druk door lage notering basiszuivelproducten ten opzichte van de uitbetaalde garantieprijs voor ledenmelk
  • Prijsconcurrentie in kindervoeding in Azië zorgt voor druk op volume en marge
  • Negatieve trend toegevoegdewaarde-volumes onderstreept belang van ingezette transformatieproces
  • Transformatie- en reorganisatiekosten eerste halfjaar circa 30 miljoen euro
  • Operationele kasstroom gestegen van 29 miljoen euro naar 186 miljoen euro vooral dankzij verbetering werkkapitaal
  • Melkprijs daalt naar 36,74 euro per 100 kilo melk (-4,2 procent)
  • Melkaanvoer daalt naar 5.356 miljoen kilo melk (-1,5 procent)

De omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. bedraagt in het eerste halfjaar 2018 5.721 miljoen euro. Dit is 5,8 procent lager ten opzichte van het eerste half­jaar 2017, waarvan 5,0 procent door valuta-effecten en de verkoop van Riedel. De winst daalt met 32,7 procent naar 109 miljoen euro, voornamelijk een gevolg van verliezen bij de verkoop van de basiszuivelproducten kaas, boter en melkpoeder. Voorraden van deze basiszuivelproducten, die in voorafgaande maanden bij een hogere melkprijs waren geproduceerd, moesten met verlies worden verkocht. De negatieve trend van toegevoegdewaarde-volumes is nog niet gekeerd. Dit onderstreept het belang van het vorig jaar ingezette transformatieproces. De resultaten van de verkoop van consumentenproducten en ingrediënten zijn stabiel, gecorrigeerd voor valuta-effecten. De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders is afgenomen met 4,2 procent naar 36,74 euro per 100 kilo melk. De interim-uitkering voor de leden-melkveehouders bedraagt 0,41 euro per 100 kilo melk.

Slagvaardige organisatie

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V: “Net als in het laatste kwartaal van 2017 had FrieslandCampina in het eerste kwartaal van 2018 te kampen met lage noteringen voor basiszuivel, die de door de onderneming uitbetaalde garantieprijs voor melk aan leden-melkveehouders onvoldoende compenseren. Dit drukt het resultaat van de onder­neming. In het tweede kwartaal zien we herstel. Stevige prijsconcurrentie in kindervoeding in Azië daagt ons uit te vechten voor onze marktpositie. Dit vraagt om extra investeringen en een slagvaardige organisatie. Mede daarom is per 1 januari 2018 de organisatiestructuur aangepast en loopt er een intensief transformatieprogramma. Dit stelt ons in staat sneller in de markt te opereren en kosten structureel te verlagen.”

Niet-winstgevende activiteiten worden als onderdeel van het transformatieprogramma tegen het licht gehouden. Zo is er gekeken naar het productienetwerk en is aangekondigd dit jaar twee productielocaties in Frankrijk te sluiten. De kosten van de sluitingen werden genomen in het eerste halfjaar. Samen met overige herstructureringen is 30 miljoen euro aan transformatie- en reor­ganisatiekosten genomen.

Bedrijfsresultaat en winst lager

Het bedrijfsresultaat is in de eerste helft van 2018 177 miljoen euro en is daarmee 35,6 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2017. Valuta-effecten hebben een negatief effect van 21 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. Zonder valuta-effecten is het bedrijfs­resultaat 28,0 procent lager dan in 2017.

Net als het laatste kwartaal van 2017 was het verlies op basiszuivel in het eerste kwartaal van 2018 fors negatief met circa 135 miljoen euro. Daarnaast heeft de hevige prijs­concurrentie in de kindervoedingsmarkt in Azië een nadelig effect op het bedrijfsresultaat. In het tweede kwartaal ontwikkelt het resultaat zich positief, maar onvoldoende om de achter­stand ten opzichte van de eerste helft 2017 goed te maken. De resultaten van de business groups Consumer Dairy en Ingredients ontwikkelen zich stabiel, gecorrigeerd voor valuta-effecten. Daarnaast drukken de bovengenoemde transformatie- en reorganisatiekosten het resultaat. 

Melkaanvoer leden

De melkaanvoer van leden-melkveehouders is in het eerste halfjaar 2018 ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor, afgenomen met 79,5 miljoen kilo (1,5 procent) tot 5.356 miljoen kilo melk. Om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie in Nederland onder het fosfaat­plafond blijft, is per 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Hierdoor zag een aantal melkveehouders zich gedwongen minder vee aan te houden met als gevolg een daling van de melkaanvoer. 

Melkprijs daalt licht

De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar 2018 is met 4,2 procent gedaald naar 36,74 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste halfjaar 2017: 38,37 euro). De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag, de weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen en de uitgifte van ledenobligaties.

Interim-uitkering 0,41 euro per 100 kilo melk

Uiterlijk op 1 september 2018 schrijft FrieslandCampina een interim-uitkering van 0,41 euro per 100 kilo melk (exclusief btw) bij op de ledenrekeningen van de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Deze is 0,76 euro lager dan het eerste halfjaar van 2017. De interim-uitkering is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar.

Vooruitzichten

De verwachting is dat in de tweede helft van 2018 door de relatief hoge melkprijzen de wereldwijde melkproductie verder stijgt. De langdurige droogte in Noord-Europa heeft een negatieve invloed op de voerproductie. Dit zal wellicht de groei van de melkaanvoer in het vierde kwartaal enigszins onder druk zetten. De vraag naar zuivel op de wereldmarkt blijft waarschijnlijk hoog, dankzij een sterke economische groei in landen die zuivelproducten importeren, zoals China, landen in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Negatieve weersinvloeden, politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en mogelijke problemen in de internationale wereldhandel, zoals het opwerpen van handelsbelem­meringen of hogere invoerrechten in belangrijke importlanden, kunnen de melkprijzen onder druk zetten.

FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat van de onderneming over het gehele jaar 2018.