FrieslandCampina wil weidegangtoeslag verhogen naar 1,50 euro per 100 kilo melk

Aanpassingen reglementen FrieslandCampina leden-melkveehouders voor betere aansluiting op de markt

3 oktober 2016

Het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en de executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. stellen de leden-melkveehouders voor de weidegangtoeslag te verhogen naar 1,50 euro per 100 kilo melk. Ook wordt voorgesteld om de kwantumregeling af te schaffen, de seizoensregeling te verlagen naar 0 euro en het reserveringsbeleid aan te passen. Elke drie jaar worden het melkgeldreglement en de winstverdeling van FrieslandCampina geëvalueerd en voor een periode van drie jaar vastgesteld. De aanpassingen worden de komende periode tijdens ledenbijenkomsten in de loop van 2016 besproken. Andere aanpassingen die worden besproken hebben betrekking op het kwaliteits- en duurzaamheids-programma Foqus planet.

Piet Boer, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Voor het succes en de continuïteit van de leden-melkveebedrijven, de coöperatie en de onderneming is het van belang om continu te blijven presteren en verbeteren op ketenkwaliteit, transparantie, duurzaamheid en weidegang.”

Weidegangtoeslag naar 1,50 euro
Om weidegang verder te stimuleren wordt voorgesteld de weidegangtoeslag met 50 eurocent te verhogen naar 1,50 euro per 100 kilo melk. Deze verhoging wordt door de onderneming gefinancierd. In 2015 paste 77,9 procent van de 12.618 leden-melkvee-bedrijven van FrieslandCampina een vorm van weidegang toe. In 2014 was dat 77,2 procent. Het is de doelstelling dat in 2020 weer 81,2 procent van de Nederlandse leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina weidemelk leveren. Dit was het niveau in 2012.

Afschaffing kwantumregeling
De leden wordt voorgesteld om de kwantumregeling af te schaffen. Van oorsprong is het doel van de kwantumregeling om een evenwichtige samenstelling van het ledenbestand te houden en bovendien aantrekkelijk te blijven voor grote melkveebedrijven. Uit de evaluatie van de regeling is gebleken dat de regeling dat doel niet meer dient. Ook wordt voorgesteld de seizoensregeling te verlagen naar 0 euro omdat de meeste leden in hun bedrijfsvoering er toch geen rekening mee houden.

Investeren in merken en nieuwe afzetmarkten
Voor de jaren 2017–2019 wordt door het bestuur en de executive board voorgesteld van de winst (op basis van de garantieprijs en na aftrek van de vergoeding op ledenobligaties en de winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen) aan de leden-melkveehouders 35 procent uit te betalen als prestatietoeslag en 10 procent (was 20 procent) uit te keren in de vorm van ledenobligaties. Daarmee wordt 55 procent van de winst toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Deze toevoeging draagt bij aan de solvabiliteit van de onderneming en daardoor aan mogelijkheden om te blijven investeren in merken, mensen en markten om ledenmelk maximaal te kunnen verwaarden.

De definitieve voorstellen worden in december 2016 vastgesteld.