Lagere winst FrieslandCampina door verliezen op melkpoeder en kaas ondanks groei in kindervoeding en zuiveldranken

Eerste halfjaar 2016: verdere daling melkprijs voor leden-melkveehouders

1 september 2016
  • Melkaanvoer leden-melkveehouders stijgt met 583 miljoen kilo (11,9 procent)
  • Toename volume basiszuivelproducten (melkpoeder, foliekaas en boter) met verlies afgezet
  • Verdere volumegroei en resultaatverbetering in Zuidoost-Azië, China en in de business group FrieslandCampina Ingredients
  • Volumes en resultaat in Afrika onder druk door lage olieprijzen en politieke instabiliteit
  • Netto-omzet daalt met 2,2 procent naar 5.522 miljoen euro; positief volume-mix effect van 5,1 procent, 5,6 procent lagere verkoopprijzen en 1,5 procent ongunstige valuta-effecten
  • Winst daalt met 16,7 procent naar 160 miljoen euro; valuta-effecten beïnvloeden winst negatief met 27 miljoen euro (14,1 procent)
  • Pro forma melkprijs daalt met 17,1 procent naar 30,24 euro (eerste halfjaar 2015: 36,48 euro)

De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in het eerste halfjaar 2016 gedaald met 16,7 procent naar 160 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de sterke stijging van de melkproductie van de leden-melkveehouders (+11,9 procent) zijn meer basiszuivelproducten als melkpoeder, foliekaas en boter geproduceerd die onder de kostprijs moesten worden afgezet. Met kindervoeding in China en Zuidoost-Azië, zuiveldranken in Zuidoost-Azië en Oost-Europa en met ingrediënten is volumegroei gerealiseerd en zijn de resultaten verbeterd.

De netto-omzet nam af met 2,2 procent tot 5.522 miljoen euro. De daling van de omzet als gevolg van lagere verkoopprijzen werd grotendeels gecompenseerd door een hoger volume. De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af naar 30,24 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2015: 36,48 euro) door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk en de lagere waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties). De interimuitkering bedraagt 1,170 euro per 100 kilo melk (2015: 2,018 euro).

Roelof Joosten, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “We hebben een bijzonder eerste halfjaar achter de rug. FrieslandCampina doet het goed in Azië en met ingrediënten en realiseert een mooie volumegroei met toegevoegdewaardeproducten van 2,3 procent. We hebben wel door de toename van de melkproductie aanzienlijk meer melk moeten verwerken tot basiszuivelproducten die we in de markt alleen met verlies konden afzetten. Dat zie je terug in de daling met 17 procent van zowel de winst als de melkprijs voor de leden-melkveehouders.”

Melkaanvoer stijgt met 11,9 procent

In het eerste halfjaar 2016 is 5.488 miljoen kilo melk door de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. aangeboden. Dit is een toename van 583 miljoen kilo melk (11,9 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de toegenomen melkvolumes is verwerkt in basisproducten.

Netto-omzet daalt, volume stijgt

De netto-omzet is met 2,2 procent gedaald naar 5.522 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 5.645 miljoen euro). Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect van 87 miljoen euro (1,5 procent) op de netto-omzet. De verkopen (volumes) van toegevoegdewaardeproducten, zoals kindervoeding, ingrediënten voor kindervoeding en gecondenseerde melk, namen toe met 2,3 procent. Het volume basisproducten groeide nog sterker met 16,8 procent. De verkoopprijzen daalden met 5,6 procent en de prijzen van toegevoegdewaardeproducten daalden met 4,3 procent. In het eerste halfjaar van 2016 is er tevens meer boerderijmelk direct verkocht aan derden als gevolg van de hoge melkaanvoer en de volbezette productiecapaciteit.

Bedrijfsresultaat lager

Het bedrijfsresultaat nam in de eerste helft van 2016 af met 18,8 procent tot 255 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 314 miljoen euro). Valuta-effecten hadden een negatief effect van 30 miljoen euro op het bedrijfsresultaat.

De brutomarge nam met 5,6 procent af naar 938 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 994 miljoen euro) omdat de verkoopprijzen sterker daalden dan de kostprijs. De verkopen namen volumematig toe, echter de marges lagen op een lager niveau dan in het eerste halfjaar van 2015. Door het hoge melkaanbod en de achterblijvende vraag zijn basisproducten veelal onder de kostprijs verkocht. Ook de directe verkopen van boerderijmelk op de spotmarkt waren verliesgevend.

Winstdaling

De winst over het eerste halfjaar 2016 nam af met 16,7 procent tot 160 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 192 miljoen euro). Hiervan is 117 miljoen euro beschikbaar voor de aandeelhouder en verstrekker van de coöperatieve lening (Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.) en houders van ledenobligaties (eerste halfjaar 2015: 152 miljoen euro).

Operationele kasstroom afgenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 165 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 319 miljoen euro). Dit is met name het gevolg van het hogere werkkapitaal, onder andere door de toegenomen hoeveelheid melk en de afname van de winst. In het eerste halfjaar 2016 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringsactiviteiten 262 miljoen euro (eerste halfjaar 2015: 384 miljoen euro).

Vooruitzichten

Onduidelijk is nog wat het effect zal zijn van maatregelen van de Europese Commissie om de melkproductie in de Europese Unie door middel van steunmaatregelen te reduceren. Ook de gevolgen van mogelijke vrijwillige productiebeperking van coöperaties of producentenverenigingen zijn onduidelijk. In Nederland zullen naar alle waarschijnlijkheid maatregelen genomen worden om de fosfaatproductie op veebedrijven te beperken en onder het niveau van 2 juli 2015 te brengen. Of dit al in 2016 zal leiden tot een vermindering van de melkproductie is onduidelijk.

FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2016.