FrieslandCampina boekt vooruitgang in verduurzamen eigen waardeketen

Koninklijke FrieslandCampina N.V. publiceert MVO-verslag 2014

18 mei 2015

FrieslandCampina heeft in 2014 tastbare resultaten geboekt bij de uitvoering van zijn MVO-doelstellingen. Naast concrete energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, afkomstig van windmolens, zonnepanelen en biomassa van de leden-melkveehouders, heeft FrieslandCampina belangrijke stappen gezet aan de basis van de keten. Om continue verbeteringen van duurzaamheidsprestaties van de aangesloten melkveebedrijven rondom de thema’s weidegang, biodiversiteit, dierenwelzijn en de milieu-impact van zuivel te borgen, ontwikkelde FrieslandCampina samen met de leden-melkveehouders binnen Foqus planet indicatoren op basis waarvan een prestatietoeslag wordt vastgesteld. Eind 2014 is ook besloten de weidegangtoeslag te verhogen van 0,50 euro naar 1,00 euro per 100 kilo melk om weidegang verder te stimuleren.

Daarnaast kocht de onderneming grondstoffen als palmolie, sojaolie, cacao en karton voor de Europese markt 100 procent duurzaam in. Bovendien zijn er voorbereidingen getroffen voor de inkoop van duurzaam tropisch fruit en suiker en heeft FrieslandCampina als doel om vanaf 2015 100 procent verantwoorde sojaschroot voor het voer van de koeien van de leden-melkveehouders te laten gebruiken. Daarnaast werd ook op andere MVO-thema’s vooruitgang geboekt. Zo werd aan miljoenen kinderen wereldwijd voorlichting gegeven over gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Door leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina werden via het eigen Dairy Development Programme 5.440 Afrikaanse en Aziatische melkveehouders en medewerkers van milk collection centres en coöperaties getraind.

 Cees ’t Hart, die per 1 juni 2015 vertrekt als CEO van Koninklijke FrieslandCampina: “In 2014 hebben wij ons MVO-programma verbreed en verdiept. Onze missie, ‘Nourishing by nature’, versnelt de borging van duurzaamheid en de creatie van maatschappelijke meerwaarde onmiskenbaar. Het weerspiegelt de breed gedragen ambitie bij onze mensen om betekenisvolle bijdragen te leveren, bijvoorbeeld aan het ondersteunen en trainen van kleine boeren in Azië en Afrika, maar ook aan ons doel om de voedsel- en nutriëntenzekerheid voor een snelgroeiende wereldbevolking te garanderen. Wij leveren producten met essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en mineralen aan miljoenen mensen verspreid over de hele wereld. Bovendien produceren we onze zuivel steeds duurzamer. Zo genieten miljoenen mensen wereldwijd dagelijks van onze zuivelproducten. Die gedachte, die missie enthousiasmeert velen en geeft vleugels.”

ENKELE RESULTATEN 2014

Duurzaamheidsprestatie-afhankelijke toeslag voor leden-melkveehouders

In 2014 ontwikkelde FrieslandCampina in samenspraak met de leden-melkveehouders een vernieuwd Foqus planet-programma. Dit is ingegaan op 1 januari 2015 en geldig voor de komende drie jaar. De leden-melkveehouders ontvangen met ingang van 2015, een toeslag die afhankelijk is van hun duurzaamheidsscores op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu, klimaat en energie. De toeslag wordt gefinancierd door een inhouding op het melkgeld van de leden-melkveehouders van 0,25 euro per 100 kilogram geleverde melk.

Weidegang 1,9 procent gedaald; weidegangtoeslag met ingang van 2015 verhoogd

Meer dan driekwart (77,2 procent) van de leden-melkveehouders bood de koeien weidegang in 2014 (inclusief deelweidegang). Dit is een daling van 1,9 procent ten opzichte van 2013 (79,1 procent). Om melkveehouders te stimuleren hun koeien en jongvee te weiden om het niveau terug te brengen op 81 procent, heeft FrieslandCampina met ingang van 1 januari 2015 de weidegangtoeslag verhoogd van 0,50 euro naar 1,00 euro per 100 kilogram melk. Daarnaast is de deelweidegangtoeslag eveneens verhoogd van 0,125 euro naar 0,46 euro per 100 kilogram melk. De weidegangtoeslag wordt gefinancierd door een inhouding van 0,35 euro per 100 kilogram melk voor alle melkveebedrijven en een bijdrage van FrieslandCampina van 0,50 euro per 100 kilogram melk. Dit betekent dat leden-melkveehouders die niet weiden, bijdragen aan het behoud van weidegang.

100 procent duurzame sojaolie, palmolie, cacao en karton

FrieslandCampina richt zich op het inkopen van agrarische grondstoffen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. In 2014 werd naast palmolie en sojaolie, ook cacao voor 100 procent duurzaam ingekocht. Voor de West-Europese markt werd karton op basis van FSC- en PEFC-criteria duurzaam ingekocht. FrieslandCampina heeft als doel om vanaf 2015 100 procent (in 2014: 83 procent) verantwoorde sojaschroot voor het voer van de koeien van de leden-melkveehouders te laten gebruiken. Daarover zijn afspraken gemaakt met de veevoerbedrijven.

Geen verbetering water- en energie-efficiëntie; besparingsmogelijkheden onderzocht

In 2014 is het energie- en waterverbruik toegenomen en is FrieslandCampina er voor het eerst sinds 2010 niet in geslaagd om de jaarlijkse water- en energie-efficiëntie met 2 procent te verbeteren. Niet alleen zijn er in 2014 relatief gezien meer energie-intensieve producten geproduceerd ten opzichte van 2013, ook het installeren, testen en opstarten van nieuwe installaties en innovaties in de productielocaties dragen bij aan deze toename. Toch zijn er ook belangrijke concrete energiebesparingen gerealiseerd en draagt het gebruik van duurzame energie, afkomstig van windmolens, zonnepanelen en biomassa van de leden-melkveehouder bij aan de doelstellingen voor klimaatneutrale groei. Op 80 procent van de locaties is gekeken naar het water- en energieverbruik en naar besparingsmogelijkheden.

In 2015 ligt de focus op het verder realiseren van besparingen. Daarnaast richt de onderneming zich op het aanscherpen van de doelstellingen om de ambities voor 2020 waar te kunnen maken. Het percentage elektriciteit gekocht van Groene Stroom Tarieven/Green Energy Contracts bedroeg voor de Nederlandse productielocaties 91 procent en in het buitenland voor in totaal alle productielocaties 45 procent.

Meer dan 10 miljoen kinderen voorgelicht over gezond eten en een gezonde levensstijl

FrieslandCampina bereikte in 2014 wereldwijd meer dan tien miljoen kinderen met voorlichting over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Via bijvoorbeeld Wereldmelkdag, schoolmelkprogramma’s, the Goodness of Dairy-campagnes, het Nederlandse programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), het Nationale Schoolontbijt en het B.Slim-programma kregen ouders en kinderen informatie over gezonde voeding en een actieve leefstijl. In 2014 is FrieslandCampina in Vietnam, Thailand, Indonesië, Philippijnen en Maleisië in samenwerking met de National Basketball Association (NBA) de campagne Drink.Move. BeStrong gestart. Hierin worden sport en voeding ingezet als middelen om kinderen te stimuleren een actief en gezond leven te leiden.

5.440 melkveehouders en medewerkers van milk collection centres en coöperaties getraind

Met het Dairy Development Programme heeft FrieslandCampina inmiddels meer dan 40.000 melkveehouders in onder meer Indonesië, Vietnam, Maleisië en Nigeria ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van hun melk. Dit gebeurde samen met Solidaridad en Agriterra. In 2014 werden 5.440 melkveehouders en medewerkers van milk collection centres getraind door leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina.

Veiligheid

Het aantal ongevallen met verzuim op FrieslandCampina-locaties is wereldwijd afgenomen van 140 naar 94, een afname van 33 procent. Hiermee wordt vooruitgelopen op de realisatie van de oorspronkelijke doelstelling; een vermindering van 80 procent van het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren in 2020 ten opzichte van 2011. De aangescherpte doelstelling is minder dan 0,05 ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren. Dit komt overeen met één verzuimongeval wereldwijd per maand. En dat is er nog altijd één per maand teveel, want het doel is volledig ongevallenvrij te werken.

2015 in teken van klimaatneutrale groei en implementatie robuust systeem van MVO-dataverzameling

In 2015 worden de innovatieve stappen zichtbaar die FrieslandCampina de afgelopen jaren gezet heeft om te komen tot klimaatneutrale groei. Zo zal in 2015 de mijlpaal van 100 procent groene stroom gerealiseerd worden voor alle productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland. Daarbij is ongeveer de helft van de groene stroom afkomstig van eigen melkveehouderijen (uit zon, wind en biomassa). Daarnaast zullen er duurzame en klimaatvriendelijke alternatieven voor aardgas, zoals pyrolyse-olie (houtolie) en biogas (uit mest, rioolslib en organisch afval), gebruikt gaan worden voor twee zuivelfabrieken in Nederland. Ook op de melkveehouderijen neemt FrieslandCampina verschillende maatregelen voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, denk hierbij onder andere aan de uitrol van de KringloopWijzer, het testen van verschillende technieken voor monovergisting van mest op de boerderij en het streven naar een langere levensduur van melkkoeien. Daarnaast wordt biodiversiteit nu ook concreet opgepakt. Met Foqus planet en het beloningssysteem voor behaalde duurzaamheidsresultaten van leden-melkveehouders is de actieve betrokkenheid en de commitment van de leden geborgd. Nu is het zaak de betrokkenheid van de 22.000 medewerkers bij het MVO-programma op een hoger niveau te brengen. Daartoe is samen met het wereldwijde HR-netwerk een plan ontwikkeld met de titel ‘Nourishing by nature; Making it happen’. Dit plan voorziet onder meer in het opzetten van Green Teams binnen alle vestigingen wereldwijd. De Green Teams brengen op lokaal niveau MVO onder de aandacht.

Ook streeft FrieslandCampina ernaar medewerkers in te zetten als vrijwilligers voor de maatschappelijke partners van ons MVO-programma zoals het Nederlandse Rode Kruis, Agriterra en voedselbanken.

Met het implementeren van een robuust systeem van MVO-dataverzameling in de gehele zuivelketen van FrieslandCampina – en de controle en verificatie hiervan – zal in 2015 een belangrijke inhaalslag gemaakt worden. Dit sluit aan bij de integratie van MVO in alle delen van de organisatie.

Het volledige MVO-verslag 2014 van Koninklijke FrieslandCampina N.V. vindt u op onze downloadpagina.