FrieslandCampina: bevredigend resultaat in een dynamisch jaar

Koninklijke FrieslandCampina N.V. resultaten over 2014

12 maart 2015
 • Netto-omzet stabiel op 11,3 miljard euro, exclusief valuta-effecten een groei van 2,2 procent.
 • Bedrijfsresultaat stijgt met 56,2 procent naar 489 miljoen euro. Gecorrigeerd voor eenmalige posten en valuta-effecten daalt het bedrijfsresultaat met 10,7 procent.
 • Winst stijgt met 93 procent naar 303 miljoen euro. Exclusief de eenmalige posten en valuta-effecten daalt de winst met 13,1 procent.
 • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt af naar 545 miljoen euro (2013: 588 miljoen euro).
 • Melkprijs voor leden-melkveehouders bedraagt 42,70 euro, daalt fractioneel met 0,5 procent (2013: 42,90 euro).

FrieslandCampina heeft een dynamisch jaar achter de rug. Geopolitieke spanningen en valutaire tegenwind beïnvloedden de bedrijfsvoering, de omzet en het resultaat meer dan in andere jaren. De netto-omzet bleef stabiel op 11,3 miljard euro. De winst steeg naar 303 miljoen euro. Hierbij was er in 2014 sprake van een eenmalige bate en nega­tieve valuta-effecten. In de tweede helft van 2014 hebben kostenbesparingen bijgedragen aan het herstel van de winstontwikkeling. Hierdoor kwam het bedrijfs-resultaat (gecorrigeerd voor eenmalige posten en valuta-effecten) in de tweede helft van het jaar 5,5 procent hoger uit dan in de vergelijkbare periode in 2013. De uitkering aan de leden-melkveehou­ders van FrieslandCampina bleef op peil en ligt met een melkprijs van 42,70 euro per 100 kilo melk fractioneel onder het topjaar 2013 (42,90 euro).

Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina: “Meer dan in andere jaren hebben in 2014 externe omstandigheden invloed gehad op de resultaten van FrieslandCampina. Het jaar 2014 kan worden gekenschetst als ‘dynamisch’. Met het verdwijnen van de EU-melkquotering zal de volatiliteit op de zuivelmarkten mogelijk nog verder toenemen. Het perspectief voor FrieslandCampina en haar leden blijft echter positief. De onderneming staat er goed voor.”

Waardecreatie voor leden-melkveehouders

in euro’s per 100 kilo melk excl. btw, bij 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose

 • Garantieprijs daalt licht met 0,07 euro (-0,2 procent) naar 39,38 euro (2013: 39,45 euro).
 • Totaal prestatietoeslag (1,86 euro) en uitgifte ledenobligaties (1,07 euro) bedraagt 2,93 euro. Afname met 0,11 euro (-3,6 procent) ten opzichte van 2013 (3,04 euro).
 • Bovenop de garantieprijs in totaal 277 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2013: 282 miljoen euro).

Realisatie strategie route2020

 • 5,7 procent volumegroei kindervoeding, vooral in China en Hong Kong.
 • 5,4 procent volumedaling zuiveldranken door lagere consumptie en druk op marktaandelen.
 • 14,5 procent volumedaling merkkaas door Russische boycot en concurrentie op Europese markt.
 • Russische boycot heeft een geschat negatief effect op bedrijfsresultaat van minimaal 80 miljoen euro.
 • Investeringen van 656 miljoen euro voornamelijk in capaciteits-, kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen.
 • Vernieuwd kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet voor leden-melkveehouders.
 • Veiligheid en veiligheidsbewustzijn belangrijk verbeterd; aantal ongevallen met verzuim afgenomen van 140 naar 94.

Organisatie versterkt

 • FrieslandCampina en China Huishan Dairy Holdings Company Limited hebben in 2014 een intentieverklaring getekend om te komen tot een 50-50 joint venture. Het bedrijf in oprichting, FrieslandHuishan Dairy, gaat kindervoeding produceren, vermarkten en distribueren.
 • FrieslandCampina versterkt positie in West-Afrika door overname van de zuivelactiviteiten van Olam in Ivoorkust.
 • Versterking positie in Italië door overname van de kaas- en boterdistributieactiviteiten van DEK Srl en verwerving 80 procent van de aandelen in Orange Srl.

Netto-omzet stabiliseert

De netto-omzet in 2014 nam met 0,6 procent toe naar 11,3 miljard euro als gevolg van hogere verkoopprijzen en toename van de verkopen van Friso-kindervoeding. Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect van 176 miljoen euro op de totale omzet. Het volume in de groeicate­gorieën zuiveldranken, merkkaas en ingrediënten nam af als gevolg van lagere consumptie, mede door hogere verkoopprijzen in Azië, toenemende concurrentie in een aantal landen en door de boycot door Rusland van zuivelproducten.

Ontwikkeling bedrijfsresultaat

Winst beïnvloed door eenmalige bate en valuta-effecten

De winst steeg ten opzichte van 2013 (157 miljoen euro) naar 303 miljoen euro. Zonder de good­will impairment in 2013 en de eenmalige pensioenbate in 2014 zou de winst zijn afgenomen met 21,1 procent. Gecorrigeerd voor de eenmalige posten en de negatieve valuta-effecten zou de winst zijn afgenomen met 13,1 procent.

Operationele kasstroom afgenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 545 miljoen euro (2013: 588 miljoen euro). In 2014 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen 618 miljoen euro (2013: 576 miljoen euro). In 2014 is er 656 miljoen euro geïnvesteerd in productie­capaciteit, efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast is 28 miljoen euro geïnvesteerd in acquisities van de kaasbedrijven Orange en DEK, beide in Italië, en Olam in Ivoorkust.

Waardecreatie voor leden-melkveehouders

Over het jaar 2014 wordt bovenop de garantieprijs in totaal 277 miljoen euro aan leden-melkvee­houders uitgekeerd (2013: 282 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 176 miljoen euro (1,86 euro per 100 kilo melk exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties over 2014 bedraagt 101 miljoen euro (1,07 euro per 100 kilo melk exclusief btw). In totaal bedraagt de prestatie van de onderneming per 100 kilo melk 2,93 euro (2013: 3,04 euro), een daling van 3,6 procent.

Vooruitzichten

Het aanbod van boerderijmelk en de vraag naar zuivelproducten vormen op wereldniveau een wankel evenwicht. Na meer dan 30 jaar vervalt per 1 april 2015 de EU-melkquotering voor melkvee­houders. Over het gehele jaar 2015 wordt wereldwijd 2 tot 4 procent groei van het aanbodvolume melk verwacht ten opzichte van 2014.

Vraag naar zuivelproducten

In 2015 zal de vraag naar zuivelproducten waarschijnlijk licht toenemen. Het is de verwachting dat in Azië en Afrika vooral de groeiende middenklasse zal profiteren van economisch herstel. Ook als gevolg van het lagere prijsniveau van zuivelproducten kunnen consumenten in op­komende markten zich mogelijk weer meer zuivelproducten veroorloven. De relatief goedkope euro zorgt ervoor dat zuivelproducten uit de eurozone beter kunnen concurreren met aan­bieders uit landen met andere valuta, waardoor meer zuivelproducten geëxporteerd kunnen worden. De behoefte aan zuivelproducten en zuivelgrondstoffen in China is moeilijk in te schat­ten. Het is evenmin te voorspellen of en wanneer de boycot door Rusland van westerse agrarische producten zal worden opgeheven. Maar zelfs als de boycot wordt beëindigd, zal naar verwachting de vraag in Rusland niet snel herstellen. Consumenten in Europa zullen prijsbewust blijven. Mede daardoor zal de concurrentie met zowel andere aanbieders als huismerken blijven toe­nemen.

FrieslandCampina verwacht in 2015 volumegroei met kindervoeding in Azië en Afrika en ver­wacht ook weer volumegroei te kunnen realiseren met ingrediënten en zuiveldranken. Herstel van de groei van zuiveldranken zal vooral buiten Europa plaatsvinden. De uitgaven voor reclame & promotie nemen toe ter ondersteuning van deze groei en versterking van de merkposities en marktaandelen. De uitgaven voor research & development zullen beperkt toe­nemen. De investeringen in infrastructuur en productiecapaciteit zullen naar verwachting liggen rond de 600 miljoen euro.

FrieslandCampina is als gevolg van genoemde onzekerheden terughoudend in zijn vooruit­zichten en doet geen concrete uitspraak over de resultaatverwachting voor 2015. Voor de langere termijn blijven de vooruitzichten positief. Door de groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart in vele regio’s zal de vraag naar voeding en vooral naar voeding die rijk is aan nutriënten, waaronder zuivelproducten, toenemen.