Friesland Foods en Campina bereiken principe-akkoord met vakorganisaties over sociaal plan

6 oktober 2008

Friesland Foods, Campina en de vakbonden FNV en CNV hebben een principe-akkoord bereikt over de inhoud van het Sociaal Plan Nederland voor de beoogde nieuwe fusieonderneming FrieslandCampina. In het Sociaal Plan staan regelingen die op de werknemers in Nederland van toepassing zijn om de eventuele sociale en financiële gevolgen van de fusie zoveel mogelijk op te vangen. Friesland Foods, Campina en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ook een principe-akkoord bereikt over de harmonisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld in de huidige, geldende CAO’s (moment van uitbetaling salaris, toeslagen).

Uitgangspunt van het Sociaal Plan Nederland is dat de aanwezige vakkennis en ervaring zoveel mogelijk behouden blijven én dat als iemands functie komt te vervallen alle moeite wordt gedaan, door werkgever en werknemer, om een passende, nieuwe functie te vinden. Bij voorkeur binnen FrieslandCampina, maar als die mogelijkheid niet binnen redelijke termijn kan worden ingevuld ook buiten de onderneming. Vanuit sociaal perspectief vindt FrieslandCampina het van belang dat de mensen met de minste kansen en perspectief op de arbeidsmarkt optimale ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een nieuwe werkkring.

Het plan geldt voor de werknemers van Friesland Foods en Campina in Nederland met een dienstverband voor onbepaalde tijd en waarvan de functie (deels) zal vervallen als gevolg van dubbele bezetting, sluiting/reallocatie, wijziging van functie-inhoud of verandering van standplaats. Werknemers met een individuele arbeidsovereenkomst vallen niet onder het Sociaal Plan.

De gemaakte afspraken zijn opgebouwd rond de volgende bouwstenen:

Interne (her)plaatsing – De betrokken werknemers hebben voorrang bij het vervullen van interne vacatures. Bij het zoeken naar een nieuwe, passende functie wordt rekening gehouden met persoonlijke en sociale omstandigheden. Daarbij geldt het door vakbonden, ondernemingsraden en werkgevers in Nederland algemeen geaccepteerde uitgangspunt dat een reistijd van 1,5 uur enkele reis woon-werkverkeer passend is (voor de tijdsbepaling geldt de ANWB-routeplanner). Bij het aanbieden van een functie aan een werknemer in ploegendienst zal de werkgever terughoudend zijn wanneer de gemiddelde reistijd meer bedraagt dan 1 uur enkele reis. Ook zijn er regelingen over de wijze waarop compensatie van eventuele financiële gevolgen wordt geregeld bij interne (her)plaatsing. Denk dan aan het recht op kilometervergoeding (19 cent/km kilometervergoeding voor meer dan 30 km enkele reis met een maximum van 3 jaar) of de vergoeding kosten openbaar vervoer (blijvend) en verhuiskostenvergoedingen.

Mobiliteitscentrum – Door gebruik te maken van een op te zetten mobiliteitscentrum maakt een werknemer van wie de functie komt te vervallen de grootste kans op behoud van werk. Er wordt immers alles aan gedaan om eerst binnen FrieslandCampina een passende functie te vinden en als dat niet lukt, start de hulp bij de oriëntatie op de externe arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een individueel opleidingsplan, met als elementen her-, om- en bijscholing en professionele ondersteuning, zoals arbeidsmarktoriëntatie, job coaching en sollicitatietrainingen.

Boventalligheid – FrieslandCampina zal net als de betrokken werknemer alle inspanningen verrichten die nodig zijn om iemand te herplaatsen en dus aan een baan te helpen, binnen of buiten de onderneming. Daarvoor wordt een periode van minimaal 12 maanden uitgetrokken. Ondanks de geleverde inspanningen – inclusief de hulp van het mobiliteitscentrum – kan het toch zijn dat dit niet altijd mogelijk is, of dat iemand van wie de functie komt te vervallen juist zelf aangeeft de onderneming te willen verlaten. Dan gaan uiteindelijk de afspraken gelden over compensatie bij uitdiensttreding.

Die medewerker die na 12 maanden nog geen passende interne of externe functie heeft gevonden, krijgt recht op een schadeloosstelling. De schadeloosstelling komt in het kort op het volgende neer. De hoogte is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het maandinkomen. Een dienstjaar na de leeftijd van 40 jaar telt voor 1,5 jaar mee voor inkomens beneden de 75.000 euro, daarboven voor 1 jaar. Bovendien wordt rekening gehouden met de geldende opzegtermijn. Voor medewerkers met een jaarinkomen van meer dan 75.000 euro is de schadeloosstelling nooit meer dan het jaarinkomen. De schadeloosstelling wordt bij beëindiging van het dienstverband aan de medewerker uitbetaald. Ook bij vertrek binnen 12 maanden is er sprake van enige mate van schadeloosstelling.

Harmonisatie primaire arbeidsvoorwaarden
De gemaakte afspraken over de harmonisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden – die zijn geregeld in de huidige, geldende CAO’s – komen er op neer dat vanaf 1 januari 2010 wordt geharmoniseerd. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • CAO Zuivel: tijdloon, tijdstip loonbetaling, tijdstip toekenning vakantierechten, berekening eindejaarsuitkering en vakantietoeslag;
  • CAO Kaaspakhuizen: tijdloon, tijdstip loonbetaling, tijdstip toekenning vakantierechten, berekening eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, wachtdagen per ziekte, plus- en minuren;
  • beloning van uitleenkrachten in logistieke functies.

Daadwerkelijke fusie
De Europese Commissie moet de fusie nog beoordelen. De reactie van de Europese Commissie wordt in het laatste kwartaal van 2008 verwacht. Pas daarna zullen de ondernemingen en coöperaties daadwerkelijk kunnen fuseren. Friesland Foods en Campina blijven tot het moment van fusie volledig zelfstandig werken.

FrieslandCampina zal zijn activiteiten onderbrengen in een structuur met vier business groups: Consumer Products Western Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter en Ingredients. Het assortiment bestaat uit consumptiemelk, melk in poeder- en geconcentreerde vorm, zuiveldranken, yoghurts, desserts, room, koffieverrijkers, baby- en kindervoeding, kaas, boter en ingrediënten. De jaaromzet van FrieslandCampina zal, op basis van de cijfers van 2007, 9,1 miljard euro bedragen. De 17.000 leden-melkveebedrijven leveren gezamenlijk 8,3 miljard kilo melk. De onderneming zal 22.000 medewerkers tellen en ruim 100 productielocaties en verkoopvestigingen wereldwijd. Cees ’t Hart, is de beoogd voorzitter van de directie van de nieuwe onderneming. Het hoofdkantoor wordt gevestigd in Amersfoort (Nederland).