Europese Commissie stemt in met fusie tussen Friesland Foods en Campina

17 december 2008

De directies en besturen van Friesland Foods en Campina zijn verheugd dat de Europese Commissie de fusie tussen de beide zuivelondernemingen en zuivelcoöperaties heeft goedgekeurd. Wel betreuren de directies en besturen van beide zuivelondernemingen dat enkele bedrijfsonderdelen afgestoten moeten worden. Vandaag nemen de algemene vergadering van Friesland Foods en de ledenraad van Campina het finale besluit over de fusie. Beide bedrijven verwachten aan het einde van de middag het definitieve besluit van de vergaderingen te kunnen publiceren.

Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen zullen de activiteiten van Friesland Foods Fresh (dagverse zuivel) in Nijkerk, de kaasfabriek van Campina Holland Cheese (natuurgerijpte kaas) in Bleskensgraaf en de merken Yogho Yogho en Choco Choco (langhoudbare zuivelproducten) in Nederland en België moeten worden afgestoten. De genoemde onderdelen zijn samen goed voor een omzet van circa 367 miljoen euro. Dit is circa 4 procent van de totale omzet van 9,1 miljard euro van de nieuwe onderneming (op basis van cijfers 2007).

Om in Nederland de beschikbaarheid van Nederlandse boerderijmelk voor derden te garanderen moet FrieslandCampina jaarlijks maximaal 1,2 miljard kilo Nederlandse boerderijmelk beschikbaar stellen voor verkoop aan nieuwe of bestaande producenten van dagverse zuivel of natuurgerijpte kaas in Nederland, mits daarvoor bij hen belangstelling bestaat. Hiervoor zal een onafhankelijke stichting worden opgericht die vanaf medio 2009 operationeel zal zijn. Om het aandeel van FrieslandCampina in de boerderijmelkmarkt in Nederland te verminderen en de beschikbaarheid van melk voor derden te garanderen zullen leden-melkveehouders die het lidmaatschap van FrieslandCampina willen beëindigen en hun melk elders gaan leveren, een bedrag van 5 euro per 100 kilo melk ontvangen. Dat geldt overigens tot een maximum van 1,2 miljard kilo melk. De beëindiging van het lidmaatschap is op vrijwillige basis van het lid, dus het lid beslist zelf en er vindt geen gedwongen beëindiging plaats. De hoeveelheid melk waarover deze premie wordt betaald, zal in mindering gebracht worden op de hoeveelheid melk die jaarlijks via de stichting beschikbaar wordt gesteld voor verkoop. Overigens vormen de door de Europese Commissie gestelde voorwaarden voor Nederlandse boerderijmelk geen enkele belemmering voor de bedrijfsmatige groei van het melkvolume van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina.

Cees ’t Hart, de beoogd Chief Executive Officer (CEO) van de nieuwe onderneming, is verheugd dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de fusie. “Vanmiddag vindt de finale besluitvorming door de leden-melkveehouders van beide coöperaties plaats. Als ook zij instemmen met de fusie zal de fusie per 30 december worden geëffectueerd. De voorbereidingen van de fusie hebben meer dan een jaar geduurd. Gedurende die periode zijn we er nog meer van overtuigd geraakt dat de fusie op het juiste moment komt. Nu kunnen we echt samen gaan ondernemen. Dat kan dankzij gebundelde innovatiekracht en de melkexpertise van onze medewerkers We verwachten sterker te kunnen groeien in merken en nieuwe concepten. Dat geldt niet alleen voor consumentenproducten, maar ook voor zuivelingrediënten.”

In december 2007 kondigden beide zuivelcoöperaties aan te willen fuseren. Directies en besturen/raden van commissarissen van Friesland Foods en Campina bereikten in april overeenstemming over de fusieovereenkomst. In juli startte de Europese Commissie een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie voor de markten waarop de ondernemingen actief zijn. Door te fuseren verwachten beide zuivelcoöperaties beter te kunnen anticiperen en slagvaardiger te kunnen reageren op de steeds sneller veranderende marktomstandigheden, de verdergaande liberalisering / deregulering (EU/WTO) en de toenemende concurrentie, zowel regionaal als wereldwijd.

De ondernemingsraden en de vakbonden zijn geïnformeerd over de opgelegde maatregelen van de Europese Commissie en de gevolgen daarvan voor de onderneming en coöperatie.