Eindhovens Campinaterrein wordt plek voor wonen, werken en recreëren

Historische fabrieksgebouwen hart van nieuwe wijk

26 september 2017

Koninklijke FrieslandCampina N.V. en BPD hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het voormalige Campinaterrein in Eindhoven. Daarmee wordt de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel waarbij de kanaalzone verandert in een duurzaam stadsgebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Campina worden in dit plan het multifunctionele hart van de nieuwe wijk, dat de naam de ‘De Zuivelfabriek’ draagt.

BPD gaat de uitdaging aan om op het terrein van het voormalige Campinaterrein een nieuw stadsgebied te ontwikkelen. Voor de herontwikkeling hebben het College van B&W en de Gemeenteraad van Eindhoven eerder het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’ vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen.

Gerard Menting, directeur corporate Real Estate FrieslandCampina: ‘Door een intensieve samenwerking met de gemeente zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige Campina- terrein vastgesteld. Met bedrijven uit de kanaalzone, bewoners en gemeente zijn twee scenario’s uitgewerkt, die als vertrekpunt hebben gediend in het verkoopproces. Bij de beoordeling van de ingediende en geselecteerde plannen is nauw samengewerkt met de gemeente. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een gezamenlijk gedeelde keuze voor BPD. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ingediende plan van BPD voor de ontwikkeling van het voormalige Campinaterrein in de toekomst zal leiden tot een prachtig en duurzaam gebied, waarbij het historische karakter behouden blijft.’

Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening: ‘Als gemeente willen we dat De Kade ‘verkleurt’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. De herontwikkeling van het Campinaterrein zet nu de toon voor die verandering. We behouden ook nog eens vijf industriële monumenten die belangrijk zijn voor de beleving en herkenbaarheid van de Eindhovense geschiedenis. In het Ontwikkelkader dat onze Gemeenteraad voor dit terrein heeft vastgesteld, staat dat wij hier graag woningen voor een brede doelgroep willen, dus van verschillende prijsklassen. Het is goed om dat in dit plan terug te zien en dat FrieslandCampina omliggende bedrijven en bewoners heeft betrokken om over de plannen mee te denken. In goede samenwerking met BPD gaan we nu de transformatie gefaseerd vormgeven.’

Carl Smeets, regiodirecteur bij BPD: ‘Nu is er de kans om vanuit het Campinaterrein een blauwgroene corridor te realiseren die zich langs het water in westelijke richting uitstrekt naar het centrum en die in oostelijke richting de groene omzoming van het DAF-complex volgt. De ontwikkeling van het Campinaterrein tot een innovatieve leefomgeving, waar industriële en nieuwe gebouwen zullen samengaan, kan een belangrijke eerste bijdrage aan dit proces zijn.’

Over het plan

Op de plaats van de voormalige Campinafabriek aan het Eindhovense Kanaal begint straks een nieuw stuk stad. Een plek in een mix van functies: wonen en werken/bedrijvigheid en recreëren, waarin de mens centraal staat. Een autovrije plek, zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’ die aanleiding geven voor ontmoeting. Het concept van Studioninedots, gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Delva, gaat daarbij verder dan de locatie alleen. De inrichting van openbare ruimte met daarin een afwisseling van bijzondere leefmilieus kan als voorbeeld gaan dienen voor de toekomstige inrichting en vergroening van de gehele kanaalzone’.

Het Campinaterrein Eindhoven

Het Campinacomplex aan de Dirk Boutslaan werd in 1961 in gebruik genomen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten aan de Dirk Boutslaan in september 2015 heeft beëindigd, is de fabriek ontmanteld. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’, is het Campinaterrein door FrieslandCampina in maart 2017 te koop aangeboden. FrieslandCampina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek N.V.