77,8 procent van de melkveebedrijven past weidegang toe

16 december 2014

Van de melkveebedrijven in Nederland heeft 77,8 procent in 2014 weidegang toegepast. Dit blijkt uit gegevens van ZuivelNL. In 2013 bedroeg het percentage melkveebedrijven met weidegang 80 procent. De actuele cijfers zijn bekend gemaakt op een bijeenkomst met alle partners van het Convenant Weidegang.

In het convenant hebben in 2012 partijen uit de melkveehouderij en de voedselketen afgesproken om tenminste het niveau van weidegang van 2012 te behouden. Toen paste 81,2 % van de melkveebedrijven in Nederland weidegang toe. De 63 ondertekenaars van het Convenant Weidegang ondernemen allen vanuit hun eigen rol acties om weidegang tenminste op het niveau van 2012 te houden.

Uit de berekening van ZuivelNL blijkt dat gedurende het afgelopen weideseizoen op 77,8  procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang werd toegepast. Op 70,1 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar en minimaal 6 uur per dag buiten in de wei. 7,7 procent van de melkveehouders paste een andere vorm van beweiding toe. Op 22,2 procent van de melkveebedrijven werd geen weidegang toegepast.

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 12 zuivelondernemingen, die de melk verwerken van 97 procent van alle melkveebedrijven in Nederland. Het overgrote deel van de melkveehouders, die hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag weiden, ontvangt daarvoor een premie van hun zuivelonderneming.

De zuivelsector constateert dat de betere huisvesting van melkvee door de goede kwaliteit van de stallen en de opkomst van de melkrobot de belangrijkste oorzaken zijn van de afname van weidegang van melkvee.

Extra maatregelen
De Nederlandse zuivelsector heeft extra maatregelen aangekondigd om het niveau van weidegang op de melkveebedrijven op het gewenste niveau te brengen. Zo heeft een aantal zuivelondernemingen het initiatief genomen om met ingang van komend jaar de beloning voor melkveehouders die hun koeien in de wei laten grazen verder te verhogen. Deze melkveehouders ontvangen vanaf 1 januari 2015 een hogere weidegangpremie dan nu het geval is. Tijdens de bijeenkomst is besproken dat ook de initiatieven van de andere partijen uit het Convenant Weidegang geïntensiveerd dienen te worden.
De gegevens zijn 15 december bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de partners in het Convenant Weidegang waarop zij de voortgangsrapportage, die jaarlijks wordt opgesteld, bespraken. Daar zijn de verschillende initiatieven die de convenantpartners het afgelopen seizoen hebben ondernomen, toegelicht. De voortgangsrapportage is beschikbaar via www.duurzamezuivelketen.nl

Om de initiatieven te belonen is dit jaar de “Weidegang- Stimulator”- Award in het leven geroepen. De convenantpartners konden aangeven welke partijen in hun ogen zich het meest hadden ingezet om het gezamenlijk doel te behalen. Tijdens de bijeenkomst werd FrieslandCampina tot winnaar uitgeroepen, zij kreeg de meeste stemmen van alle deelnemers van het Convenant Weidegang.

Nieuwe deelnemers
Elk jaar krijgen partijen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het Convenant Weidegang. Dit jaar hebben twee partijen aangegeven zich ook te willen binden aan het Convenant Weidegang en hiermee zich in te zetten om melkveehouders te ondersteunen in het toepassen van weidegang op hun bedrijf. De nieuwe ondertekenaars zijn; melkrobotfabrikant Lely en veevoerleverancier Gebroeders Fuite veevoeders. Met deze twee ondertekenaars telt het Convenant Weidegang nu 65 partners.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)