Extra maatregelen om koe in de wei te houden

12 december 2014

Vandaag heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie bekend gemaakt dat de Nederlandse zuivelsector extra maatregelen neemt om het niveau van weidegang op melkveebedrijven op peil te houden. Met ingang van komend jaar willen zuivelondernemingen de beloning voor melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen verder verhogen. Deze veehouders ontvangen dan een hogere toeslag op de melkprijs dan nu het geval is. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een verdubbeling.

De zuivelindustrie staat voor een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij, waarin grondgebondenheid en behoud van weidegang voor koeien centraal staan. De weidegangpremie wordt betaald uit hogere verkoopprijzen van weidemelkproducten, een eigen bijdrage van sommige zuivelondernemingen en door inhoudingen op het melkgeld van melkveehouders.

Convenant Weidegang
Met de maatregelen komen de zuivelondernemingen hun toezeggingen uit het in 2012 gesloten Convenant Weidegang na. 63 partners uit de keten hebben in het convenant de doelstelling afgesproken om het niveau van weidegang tenminste te behouden op het peil van 2012. Toen paste 81% van de melkveebedrijven in Nederland weidegang toe. De zuivelondernemingen signaleren dat het percentage sindsdien onder druk staat. Volgende week maken zij tijdens een overleg met de convenantpartners bekend hoeveel procent van de melkveebedrijven het melkvee gedurende het afgelopen weideseizoen buiten liet lopen.

Projecten voor meer weidegang
Naast een verhoging van de weidegangpremie hebben zuivelondernemingen samen met LTO Nederland het initiatief genomen tot een aantal projecten, waarmee veehouders worden gestimuleerd weidegang toe te passen op hun bedrijf. Zo is het project Robot & Weiden gestart waarbij inmiddels 500 melkveehouders met een melkrobot onderzoeken op welke manier zij weidegang in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen. Veehouders met een melkrobot zijn eerder geneigd de koeien het hele jaar door binnen te houden dan veehouders zonder melkrobot. Om de weidegang op ‘robotbedrijven’ te bevorderen krijgen deze bedrijven op initiatief van de zuivelindustrie ondersteuning van de Stichting Weidegang en Wageningen Livestock Research. Ook kunnen zij gebruik maken van de ervaring van collega-veehouders met een automatisch melksysteem die hun koeien al laten weiden.

Investeren in weidegang
Verder heeft de zuivelindustrie geïnvesteerd in het opleiden van weidegangcoaches, die melkveehouders begeleiden in het optimaliseren van weidegang. Inmiddels zijn er 40 weidecoaches opgeleid. In 2015 zullen nog eens 30 adviseurs worden opgeleid.