Omzet stijgt; resultaat door sterke euro en marktomstandigheden lager

28 augustus 2014

In het eerste halfjaar 2014 is de netto-omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. toegenomen met 3,5 procent tot 5.713 miljoen euro. De autonome omzet steeg met 5,0 procent. Dit als gevolg van hogere verkoopprijzen. In China, Hong Kong en op de Filippijnen werd de sterkste groei gerealiseerd. Het verkoopvolume kindervoeding nam verder toe. Verkoopvolumes van zuiveldranken, kaas en ingrediënten namen af door ongunstige marktomstandigheden in Europa, Indonesië en Vietnam. Bovendien is er minder kaas geëxporteerd naar Rusland. De winst daalde met 60 miljoen euro (36,6 procent) naar 104 miljoen euro door een negatief valuta-effect van 44 miljoen euro en margedruk bij commodities. De FrieslandCampina pro forma melkprijs steeg over het eerste half jaar met 9,1 procent naar 44,19 euro per 100 kilo melk.

Cees ’t Hart, CEO Royal FrieslandCampina:
“De combinatie van een sterke euro, een hoge melkprijs, een daling in de afzet in een aantal Aziatische markten en de algemene politieke onrust speelden FrieslandCampina in het eerste halfjaar van 2014 parten. Desondanks is de omzet verder toegenomen door hogere verkoopprijzen. In de consumentenmarkt heeft kindervoeding, een van onze strategische groeicategorieën, het goed gedaan.”

Omzet stijgt; resultaat door sterke euro en marktomstandigheden lager

 • Netto-omzet stijgt met 3,5 procent naar 5.713 miljoen euro door hogere verkoopprijzen (6,4 procent), acquisities (1,7 procent) ondanks negatieve valuta-effecten (-3,2 procent) en lagere volumes (-1,4 procent). De autonome omzetgroei bedraagt 5,0 procent
 • Groei in China zet verder door
 • Krimpende markten in met name Indonesië en Vietnam, groeivertraging in veel landen 
 • Hoge piek in de melkaanvoer heeft geleid tot prijsdruk op commodities
 • Bedrijfsresultaat neemt af met 102 miljoen euro (37,1 procent) naar 173 miljoen euro; valuta-effect beïnvloedt bedrijfsresultaat negatief met 59 miljoen euro
 • Winst daalt met 60 miljoen euro (36,6 procent) naar 104 miljoen euro; valuta-effect beïnvloedt winst negatief met 44 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt af naar -189 miljoen euro als gevolg van de daling van de winst, toename van het werkkapitaal door hogere prijzen van de voorraden en betalingen aan pensioenfondsen

 

Hoge melkprijs voor leden-melkveehouders

 • De garantieprijs over de eerste helft van 2014 is 42,07 euro per 100 kilo melk 
 • Pro forma melkprijs stijgt met 9,1 procent naar 44,19 euro per 100 kilo melk
 • Interim uitkering (75% van de pro forma prestatietoeslag) aan leden-melkveehouders in september: 0,825 euro per 100 kilo melk

 

Strategie route2020 op koers 

 • Omzet en melkvolume nemen toe 
 • 4,2 procent volumegroei in kindervoeding voor consumentenmarkt
 • Volumes in zuiveldranken en merkkaas nemen af met respectievelijk 8,6 en 3,9 procent 
 • Volume commodities groeit met 7,4 procent
 • Verdere investeringen in capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering
 • Gesprekken met China Huishan Dairy Holdings Company Limited in China over oprichting joint venture

 

Groei netto-omzet
De toename van de netto-omzet is gerealiseerd door hogere verkoopprijzen en acquisities (Zijerveld en Den Hollander in mei 2013). Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect van 3,2 procent (-177 miljoen euro) op de omzet.

Lager bedrijfsresultaat en lagere winst
Het bedrijfsresultaat daalde in het eerste halfjaar 2014 met 102 miljoen euro (37,1 procent) tot 173 miljoen euro. De opbrengstprijzen voor commodities zoals foliekaas, boter en melkpoeder waren onvoldoende om de hogere garantieprijs voor de leden-melkveehouders te compenseren. Daarnaast stonden volumes en marges onder druk door moeilijke marktomstandigheden in Azië en Europa en negatieve valuta-effecten (59 miljoen euro). De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar met 5,5 procent toegenomen naar 5.544 miljoen euro als gevolg van hogere kosten voor grondstoffen en verpakkingsmaterialen (eerste halfjaar 2013: 5.253 miljoen euro). De winst over het eerste halfjaar nam af met 60 miljoen euro (37,1 procent) tot 104 miljoen euro (eerste halfjaar 2013: 164 miljoen euro). De daling van de winst is het gevolg van ongunstige valuta-effecten van 44 miljoen euro en hogere bedrijfslasten.

Hoge melkprijs voor leden-melkveehouders
De FrieslandCampina garantieprijs over de eerste helft van 2014 is 42,07 euro per 100 kilo melk, een toename van 13,6 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 (37,03 euro). De toename van de garantieprijs is het gevolg van hogere melkprijzen van de referentiebedrijven. De pro-forma melkprijs over het eerste halfjaar komt uit op 44,19 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 (40,50 euro) is dat een toename met 9,1 procent.

Interim uitkering 0,825 euro per 100 kilo melk
In september 2014 wordt voor de eerste keer een interim uitkering aan de leden-melkveehouders van de coöperatie betaald van 0,825 euro per 100 kilo melk. Dit is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaats in april 2015, op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina en de door het lid in 2014 geleverde hoeveelheid melk.

Operationele kasstroom afgenomen
De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar -189 miljoen euro (eerste halfjaar 2013: 168 miljoen euro), als gevolg van de afname van de winst, betalingen aan het pensioenfonds en de toename van het werkkapitaal door stijging van de garantieprijs waardoor de waarde van voorraden en vorderingen toenam. In het eerste halfjaar 2014 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen in met name uitbreiding van productielocaties 279 miljoen euro (eerste halfjaar 2013: 295 miljoen euro). Het merendeel van de investeringen kon worden gefinancierd uit eigen middelen. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is uitgekomen op 311 miljoen euro (eerste halfjaar 2013: -98 miljoen euro) door een hogere benutting van de kredietfaciliteit. Het saldo liquide middelen is afgenomen van 560 miljoen euro (ultimo 2013) naar 403 miljoen euro.

Vooruitzichten
Naar verwachting zal in 2014 het wereldwijde aanbod van melk verder toenemen. De vraagontwikkeling is onzeker. In een aantal Europese landen zullen de markten nog onder druk blijven staan. Als gevolg van de Russische blokkade van zuivelproducten zullen alternatieve producten en afzetmarkten gevonden moeten worden ter compensatie van het volume melk dat vooral als kaas naar Rusland werd geëxporteerd. FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2014.

 

Resultaten eerste halfjaar 2014 per business group

Consumer Products Europe, Middle East & Africa

 • Netto-omzet stabiel op 1.990 miljoen euro; prijsverhogingen compenseren dalende volumes
 • Het bedrijfsresultaat daalde met 26,4 procent naar 95 miljoen euro, voornamelijk door achterblijvende resultaten in Nigeria en het Midden-Oosten 
 • Herstructureringen in Nederland, Duitsland en Hongarije dragen bij aan kostenverlaging
 • Marktaandelen onder druk in Nederland, België en Nigeria
 • Marktaandelen Landliebe, Optimel, Fruttis, NoyNoy, Rainbow en Napolact groeien

 

Consumer Products Asia 

 • De netto-omzet met 1.149 miljoen euro op bijna hetzelfde niveau als eerste helft 2013
 • Verdere groei Friso kindervoeding in bijna alle landen 
 • Volumedruk zuiveldranken in aantal landen door hoge prijzen 
 • In aantal markten druk op marktaandeel
 • Bedrijfsresultaat met 13,8 procent gedaald naar 169 miljoen euro; voor 48 miljoen euro negatief beïnvloed door valuta-effecten, dit is deels gecompenseerd door groei in China en door prijsverhogingen

 

Cheese, Butter & Milkpowder

 • Netto-omzet stijgt met 15,2 procent naar 1.489 miljoen euro
 • Opbrengstprijzen voor commodities onvoldoende om hogere garantieprijs te compenseren
 • Bedrijfsresultaat daalt naar -26 miljoen euro 
 • Investeringen in uitbreiding boterproductiecapaciteit bij FrieslandCampina in Lochem

 

Ingredients

 • Netto-omzet daalt met 6,1 procent naar 850 miljoen euro
 • Minder vraag naar zuivelingrediënten en door hoger aanbod opbrengstprijzen onder druk
 • Bedrijfsresultaat daalt naar 87 miljoen euro door marktdynamiek en hoge garantieprijs
 • Investeringen in capaciteitsuitbreiding ingrediënten

 

Kerncijfers
Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie