Ledenraad FrieslandCampina stemt in met aanpassing reglementen

18 december 2013

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op 17 december 2013 ingestemd met aanpassingen van de reglementen van de coöperatie, waaronder het Melkgeldreglement. Tevens is het reserveringsbeleid aangepast. De prestatietoeslag die leden-melkveehouders ontvangen, bedraagt met ingang van volgend jaar 35 procent van de nettowinst van de onderneming. Dat was 30 procent. Afhankelijk van de hoogte van het halfjaarresultaat ontvangen de leden in het vervolg al in september 75 procent van de pro-formaprestatietoeslag over de eerste helft van het jaar. Het Melkgeldreglement wordt iedere drie jaar vastgesteld en geldt voor de periode 2014 tot en met 2016.

FrieslandCampina zal in het vervolg 45 procent (was 50 procent) van de nettowinst toevoegen aan haar reserves. De uitkering in Ledenobligaties blijft ongewijzigd en bedraagt 20 procent van de nettowinst.

 

Nieuwe verhouding melkcomponenten
De waarde van de door een lid geleverde melk is met ingang van volgend jaar tevens afhankelijk van de verhouding van de melkcomponenten eiwit, vet en lactose (10:5:1).
Het bestuur stelt jaarlijks de verhouding tussen deze componenten vast volgens een voortschrijdend systeem, waarbij telkens het derde jaar vooruit wordt vastgezet. Voorheen was de waarde alleen gebaseerd op de verhouding eiwit en vet. Het bestuur is van mening dat door lactose als melkcomponent mee te wegen meer recht wordt gedaan aan de waarde van deze component voor de onderneming FrieslandCampina.

Prijsbegrippen: Melkprijs en Prestatieprijs
De FrieslandCampina Melkprijs wordt vanaf  2014 gebaseerd op de volgende grondslagen: Garantieprijs + Prestatietoeslag + Weidegangtoeslag + Toeslag bijzondere melkstromen + Reservering Ledenobligaties-vast. De FrieslandCampina Prestatieprijs omvat naast de bovengenoemde grondslagen ook: Rente op de Ledencertificaten, Ledenobligaties-vast en Ledenobligaties-vrij + Toevoeging aan de Algemene Reserve van de Vennootschap.

De uitkeringen aan de leden-melkveehouders geschieden op basis van de hoeveelheid geleverde melk. Het melkgeldreglement wordt iedere drie jaar vastgesteld en bevat de grondslagen en systematiek van afrekening en uitbetaling voor de door de leden geleverde melk. Voor biologisch en biologisch-dynamische melk is een afzonderlijk reglement van toepassing.