Koninklijke FrieslandCampina realiseert 17 procent meer winst en 8,5 procent omzetgroei

29 augustus 2013

De netto-omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in het eerste halfjaar 2013 met 8,5 procent toegenomen tot 5.524 miljoen euro. De winst steeg met 17,1 procent naar 164 miljoen euro. Hogere verkoopprijzen en de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde hebben bijgedragen aan de omzetgroei en de verbetering van het resultaat. De business groups Consumer Products International en Ingredients verbeterden opnieuw hun omzet en resultaat. De categorie kindervoeding realiseerde de sterkste groei, zowel in de consumentenmarkt als in de business to business markt. De business group Cheese, Butter & Milkpowder realiseerde een positief resultaat door hogere verkoopprijzen. Omzet en resultaat van de business group Consumer Products Europe bleven achter als gevolg van de achterblijvende consumentenbestedingen in Europa. De prestatie (prestatietoeslag + uitgifte ledenobligaties) van de onderneming ten behoeve van de leden-melkveehouders nam toe met 28,7 procent naar 3,05 euro.

 

 • Volumegroei strategische productcategorieën (kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen) 6,1 procent
 • Economische ontwikkelingen in Europa zetten resultaten van de business group Consumer Products Europe onder druk
 • Pro forma prestatietoeslag en pro forma uitgifte ledenobligaties voor leden stijgen in totaal met 28,7 procent naar 3,05 euro

 

 

Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.:
“De eerste zes maanden van 2013 laten voor FrieslandCampina een goed resultaat zien. We liggen strategisch op koers. Dat neemt niet weg dat ook FrieslandCampina een passend antwoord moet vinden op de gevolgen van de achterblijvende consumentenbestedingen in Europa.”

Belangrijkste ontwikkelingen eerste halfjaar 2013

Stijging netto-omzet

 • Netto-omzet stijgt met 8,5 procent naar 5.524 miljoen euro door meer verkopen van toegevoegdewaardeproducten (2,0 procent), hogere verkoopprijzen (3,2 procent), acquisities (3,8 procent) en ondanks negatieve valutaeffecten (-0,5 procent)
 • Volumegroei strategische productcategorieën 6,1 procent

 

Verbetering resultaat

 • Bedrijfsresultaat stijgt met 25,0 procent naar 275 miljoen euro
 • Winst neemt toe met 17,1 procent naar 164 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt af naar 168 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 247 miljoen euro) als gevolg van toename van het werkkapitaal door met name hogere prijzen
 • Verdere groei en resultaatverbetering voor business groups Consumer Products International en Ingredients
 • Positief resultaat business group Cheese, Butter & Milkpowder met name door verbeterde marktomstandigheden
 • Resultaat business group Consumer Products Europe onder druk door verdere verslechtering marktomstandigheden in Europa

 

Pro forma prestatietoeslag en melkprijs hoger

 • Pro forma prestatietoeslag (1,81 euro) en pro forma uitgifte ledenobligaties (1,24 euro) stijgen in totaal naar 3,05 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 2,37 euro)
 • Garantieprijs stijgt naar 37,03 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 34,14 euro)
 • Pro forma melkprijs voor leden coöperatie stijgt naar 40,08 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 36,51 euro per 100 kilo melk)
 • Pro forma weidemelkpremie 0,32 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 0,32 euro)

 

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verdere groei netto-omzet
De toename van de netto-omzet is gerealiseerd door hogere verkoopprijzen als gevolg van de hogere garantieprijs voor melk, meer verkopen van producten met toegevoegde waarde en acquisities. Vooral de hogere verkoopprijzen van kaas, boter en ingrediënten droegen bij aan de omzetgroei. Andere producten volgden met enige vertraging deze prijsontwikkelingen. In Europa was er sprake van druk op het volume en omzet als gevolg van achterblijvende consumentenbestedingen. De verschuiving in de portfolio van commodities naar producten binnen de groeicategorieën kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen heeft zich verder voortgezet. De acquisities van Alaska Milk Corporation in de Filippijnen (maart 2012), Yoko Cheese (oktober 2012), Zijerveld en Den Hollander Food (mei 2013) droegen voor 195 miljoen euro (of 3,8 procent) bij aan de omzetgroei. De autonome omzetgroei bedroeg 5,1 procent. Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect op de omzet van 0,5 procent (-22 miljoen euro).
 
Verbetering bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat nam in het eerste halfjaar 2013 toe met 25,0 procent tot 275 miljoen euro. De toename is voornamelijk het gevolg van hogere verkoopprijzen van kaas, boter en melkpoeder, de toename van de verkopen van toegevoegdewaarde-producten en de verbeterde marges bij Consumer Products International en Ingredients.

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2013 met 7,7 procent toegenomen naar 5.253 miljoen euro als gevolg van acquisities en hogere kosten voor verpakkingsmaterialen en grondstoffen (eerste halfjaar 2012: 4.878 miljoen euro). De pro forma vergoeding aan de leden-melkveehouders voor de melk is in het eerste halfjaar 2013 met 11,6 procent toegenomen als gevolg van de hogere melkprijs, naar 1.892 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 1.696 miljoen euro).

FrieslandCampina heeft in China een boete gekregen van 5,9 miljoen euro. De National Development and Reform Commission (NDRC) heeft geconcludeerd dat FrieslandCampina Trading (Shanghai) contracten met afnemers had afgesloten die niet in lijn lagen met de lokale wetgeving. FrieslandCampina heeft de boete betaald en de kosten zijn verwerkt in de cijfers van het eerste halfjaar.

Winst hoger
De winst over het eerste halfjaar 2013 steeg met 17,1 procent tot 164 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 140 miljoen euro). De stijging van de winst is het gevolg van het hogere bedrijfsresultaat, ondanks hogere financierings- en belastinglasten. De winst toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap (de coöperatie) bedraagt 105 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 84 miljoen euro).

Prestatie van de onderneming voor leden-melkveehouders 3,05 euro
De prestatie van de onderneming bestaat uit de prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties voor de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De pro forma prestatietoeslag bedraagt over het eerste halfjaar 2013 1,81 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste halfjaar 2012: 1,42 euro). De pro forma uitgifte van ledenobligaties over het eerste halfjaar 2013 is uitgekomen op 1,24 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 0,95 euro). In totaal bedraagt de prestatie van de onderneming 3,05 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2012: 2,37 euro), een stijging van 28,7 procent.
De garantieprijs over het eerste halfjaar 2013 is 37,03 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Dit is een toename met 8,5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2012: 34,14 euro. De toename van de garantieprijs is het gevolg van hogere melkprijzen van de referentiebedrijven.

De pro forma melkprijs eerste halfjaar 2013 bedraagt 40,08 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 (36,51 euro) is dat een toename met 9,8 procent. De pro forma melkprijs is gestegen door de hogere garantieprijs, de doorrekening daarvan in de markt en het verbeterde resultaat van de onderneming.

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2012 is de rente op ledenobligaties afgenomen van 22 miljoen euro naar 16 miljoen euro als gevolg van de daling van de Euribor. Per 100 kilo ledenmelk bedraagt de gemiddelde rente-uitkering 0,35 euro.

Operationele kasstroom afgenomen
De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 168 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 247 miljoen euro), als gevolg van toename van het werkkapitaal door stijging van de garantieprijs waardoor de waarde van voorraden en vorderingen toenam. Het saldo van de uitgaande kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten is gestegen. In het eerste halfjaar 2013 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen in uitbreiding van productielocaties 220 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 177 miljoen euro). Daarnaast is in contanten 80 miljoen euro geïnvesteerd in de acquisitie van Zijerveld en Den Hollander Food. Het merendeel van de investeringen kon worden gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast zijn de perpetuele obligaties van 125 miljoen euro afgelost. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is uitgekomen op -98 miljoen euro.

Het saldo liquide middelen is afgenomen van 756 miljoen euro (ultimo 2012) naar 524 miljoen euro.

Financiële positie
Het eigen vermogen was per 30 juni 2013 2.437 miljoen euro (ultimo 2012: 2.258 miljoen euro). Het eigen vermogen is versterkt door de pro forma reservering uit de winst en eenmalige toename als gevolg van het vervallen van de DFE put-optie, gecompenseerd door de aflossing van de perpetuele obligaties.

Vanaf 1 januari 2013 past FrieslandCampina de gewijzigde IFRS-regels toe inzake pensioenen. Als gevolg hiervan zijn de vergelijkende cijfers 2012 aangepast voor de effecten van de nieuwe regels. De totale impact op het eigen vermogen per 1 januari 2013 bedraagt 256 miljoen euro negatief. Als gevolg hiervan is de solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) gedaald van 36,8 procent naar 33,1 procent eind 2012.

Gedurende de eerste helft van 2013 is de solvabiliteit gestegen naar 34,3 procent (ultimo 2012: 33,1 procent) door versterking van het eigen vermogen. Per 30 juni 2013 voldoet FrieslandCampina ruimschoots aan de bankconvenanten.


Overzicht eerste halfjaar 2013 per business group

 

Consumer Products Europe

 • Economische ontwikkelingen in Europa zetten resultaten onder druk

 

Consumer Products Europe is in de eerste helft van 2013 geconfronteerd met de zich verder verslechterende marktomstandigheden in Europa. Consumentenbestedingen namen verder af als gevolg van sombere economische vooruitzichten, lastenstijgingen en toenemende werkloosheid. De netto-omzet derden van Consumer Products Europe is uitgekomen op 1.484 miljoen euro. Het volume is gedaald door afnemende verkopen van zuivelproducten, zowel merkproducten als leveringen voor huismerken van supermarkten. Vooral in Hongarije, Roemenië, Duitsland en Nederland stonden de volumes onder druk. Met een vertraging, als gevolg van bestaande contracten, is de hogere garantieprijs voor boerderijmelk doorberekend. De marktaandelen van de meeste merken stonden onder druk. Het bedrijfsresultaat daalde naar 48 miljoen euro ondanks de afname van de vaste kosten door eerder ingezette herstructureringen, kostenbeheersing en lagere bestedingen in reclame & promotie. Er is een studie gestart om de organisatie aan te passen aan de lastige marktomstandigheden.

 

Consumer Products International

 • Positieve ontwikkeling resultaat en omzet 
 • Hogere melk- en grondstofkosten grotendeels doorberekend in verkoopprijzen 
 • Volumegroei 16,4 procent; marktaandelen kindervoeding verbeterden ten opzichte van 2012

 

De netto-omzet derden van Consumer Products International is in het eerste halfjaar 2013 met 17,1 procent toegenomen naar 1.606 miljoen euro. De omzetstijging is het gevolg van volumegroei en prijsverhogingen en ondanks een negatief valuta-effect van 13 miljoen euro. Zowel de afzet van kindervoeding als van zuiveldranken (vooral gecondenseerde melk) lieten een goede groei zien. In een aantal landen konden de hogere kosten voor boerderijmelk en grondstoffen niet worden doorberekend in de verkoopprijzen door restricties van lokale overheden. Ten opzichte van 2012 verbeterden de marktaandelen in de meeste landen. De hogere investeringen in reclame- en promotie droegen daaraan bij. De integratie van het in 2012 geacquireerde Alaska Milk Corporation verloopt goed. Het bedrijfsresultaat van de business group is gestegen met 21,0 procent naar 271 miljoen euro (eerste halfjaar 2012: 224 miljoen euro). In de meeste landen neemt de concurrentie van vooral lokale zuivelondernemingen toe.

 

Cheese, Butter & Milkpowder

 • Positief resultaat door betere marktomstandigheden
 • Hogere commodity en melkprijzen tijdig doorberekend in de markt
 • Acquisitie Zijerveld en Den Hollander Food

 

De netto-omzet derden van de business group Cheese, Butter & Milkpowder nam in het eerste halfjaar 2013 toe met 12,2 procent naar 1.380 miljoen euro. Het verkoopvolume was vergelijkbaar met het eerste halfjaar van 2012, echter de omzet steeg als gevolg van prijsstijgingen binnen de gehele business group. Het bedrijfsresultaat nam met 51 miljoen euro toe naar 19 miljoen euro als gevolg van verbeterde marktomstandigheden. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg 1,4 procent (eerste halfjaar 2012: -2,6 procent). In de eerste helft van 2013 kreeg FrieslandCampina toestemming van de Europese Commissie voor de overname van kaasspecialist Zijerveld en haar verpakkingsunit Den Hollander Food.

 

Ingredients

 • Omzet en resultaat verder verbeterd, vooral bij Domo, DMV en DFE Pharma
 • Groei in toegevoegde waarde producten

 

De business group Ingredients heeft opnieuw goed gepresteerd. De netto-omzet derden van Ingredients is in het eerste halfjaar 2013 gestegen met 6,8 procent naar 905 miljoen euro. De omzetgroei is het gevolg van de toenemende vraag naar hoogwaardige ingrediënten voor kindervoeding en door prijsverhogingen die zijn doorgevoerd. Het volume van toegevoegde waarde producten nam verder toe en daardoor zijn minder commodities geproduceerd. Het bedrijfsresultaat is gestegen met 17,6 procent naar 140 miljoen euro.

 

Vooruitzichten
Naar verwachting zal in 2013 het wereldwijde aanbod van melk slechts beperkt toenemen en pas tegen het eind van het jaar het volume van 2012 gaan overstijgen. Wereldwijd is de consumptie van zuivelproducten stabiel tot licht stijgend in de opkomende landen. In Europa staat de consumptie van zuivelproducten onder druk. Kleine schommelingen in vraag en aanbod op de wereldmarkt kunnen grote gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen van zuivelproducten. FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2013.