FrieslandCampina realiseert sterke winststijging en recordomzet over 2012

14 maart 2013

 • Winst stijgt met 26,9 procent tot 274 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt toe met 334 miljoen euro (65,7 procent) naar 842 miljoen door hogere winst en betere beheersing werkkapitaal
 • Netto-omzet groeit met 7,1 procent naar 10,3 miljard euro door verschuiving in volume van commodities en basisproducten naar groeicategorieën (baby- & kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen), acquisities en valuta-effecten
 • Bedrijfsresultaat neemt toe met 19,6 procent naar 482 miljoen euro, terwijl vergoeding weidegangpremie is toegenomen met 25 miljoen naar 28 miljoen euro (2011: 3 miljoen euro)
 • Business groups Consumer Products International, Ingredients en Consumer Products Europe verbeteren resultaat
 • Kaas (merkkazen en basiskaas) presteerde goed, resultaat business group Cheese, Butter & Milkpowder daalt als gevolg van lagere resultaten met boter en melkpoeder
 • Economische omstandigheden in Europa drukken volumes en marges

 

Melkprijs voor leden melkveehouders
per 100 kilo melk excl. btw, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit

 • Prestatietoeslag (1,42 euro) en uitgifte ledenobligaties (0,95 euro) stijgen in totaal met 0,54 euro (29,5 procent) naar 2,37 euro
 • Garantieprijs daalt met 3,07 euro (8,3 procent) naar 33,87 euro
 • Melkprijs voor leden-melkveehouders coöperatie daalt met 2,53 euro (6,5 procent) naar 36,24 euro
 • Melkprijs + toeslagen daalt met 2,24 euro (5,8 procent) naar 36,68 euro

Cees ’t Hart, ceo Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “FrieslandCampina heeft een goed jaar achter de rug. De strategie route2020 levert resultaten en sneller dan verwacht. De blik is op de toekomst gericht. De onderneming investeert per jaar zo’n 400 tot 500 miljoen euro, onder meer om groei te realiseren en de verwachte toenemende hoeveelheid melk van de leden-melkveehouders te kunnen verwerken. De uitbreiding van de productiecapaciteit wordt gefinancierd uit eigen middelen. Het grootste deel van de investeringen vindt plaats in Nederland en vooral in capaciteitsuitbreiding van kindervoeding. In dat segment wordt de sterkste groei gerealiseerd door in te spelen op de uit Azië toenemende vraag naar hoogkwalitatieve producten.”

 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto-omzet steeg in 2012 met 7,1 procent naar 10.309 miljoen euro. De belangrijkste reden van de stijging is de verschuiving in volumes van commodities naar producten binnen de groeicategorieën baby- & kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen. Positief was de volumegroei van baby- & kindervoeding met 10,2 procent en de groei van de zuiveldranken buiten Europa met 9,5 procent. De categorie merkkazen realiseerden een volumegroei van 4,4 procent door een toename van de export. Zuiveldranken in Europa en, commodities namen in volume af. De verkoopprijzen van de meeste producten stegen; de verkoopprijzen van boter en melkpoeder daalden echter met 10,7 procent, waardoor de gemiddelde verkoopprijs daalde.
De acquisities van zuivelonderneming Alaska Milk Corporation in de Filippijnen en van IDB Belgium droegen voor 237 miljoen euro bij aan de omzetgroei. Valuta-effecten hadden een positief effect van 1,4 procent (139 miljoen euro) op de omzet.

In Europa was er sprake van druk op volume en omzet door teruglopende consumentenbestedingen als gevolg van de economische crisis in veel Europese landen. De verkoopprijzen in Europa liggen nog altijd onder het niveau van 2010 als gevolg van de economische crisis.

Verbetering bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat nam toe met 19,6 procent tot 482 miljoen euro (2011: 403 miljoen euro), ondanks de toename van de uitkering (ten laste van het resultaat) van de weidegangpremie met 25 miljoen euro naar 28 miljoen euro (2011: 3 miljoen euro).

Het bedrijfsresultaat is toegenomen doordat de stijging van de grondstof- en verpakkingskosten beter kon worden doorberekend in de verkoopprijzen, terwijl dit in 2011 niet mogelijk was. Daarnaast hebben verdergaande efficiencyverbeteringen in de productie en kostenbeheersing bij de Europese werkmaatschappijen bijgedragen aan de resultaatverbetering. Bij Cheese, Butter & Milkpowder lagen de verkoopprijzen van boter en melkpoeder op een fors lager niveau als gevolg van de lage wereldmarktprijzen voor deze producten.

De bedrijfslasten zijn in 2012 met 6,5 procent gestegen naar 9.842 miljoen euro als gevolg van hogere kosten voor verpakkingsmaterialen, grondstoffen en energie. Daartegenover staat dat over 2012 de melkprijs + toeslagen voor de leden-melkveehouders met 5,8 procent is afgenomen als gevolg van de lagere garantieprijs voor melk.

Hogere winst
De winst over 2012 steeg met 26,9 procent tot 274 miljoen euro (2011: 216 miljoen euro) door een hoger bedrijfsresultaat, lagere financieringslasten en ondanks hogere belastinglasten als gevolg van de hogere winst en het afwaarderen van belastinglatenties in Duitsland. De winst toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap (de coöperatie) bedraagt 158 miljoen euro (2011: 122 miljoen euro).

Kasstroom belangrijk verbeterd
De kasstroom uit operationele activiteiten is belangrijk gestegen naar 842 miljoen euro (2011: 508 miljoen euro), als gevolg van de betere resultaten en structureel betere beheersing van het werkkapitaal. Het saldo van de uitgaande kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten is gestegen als gevolg van de acquisities van Alaska Milk Corporation en IDB Belgium N.V. en het omvangrijke investeringsprogramma.

Financiële positie
De nettoschuld bedroeg 685 miljoen euro per 31 december 2012. Ten opzichte van het voorgaande jaar een daling van 14 miljoen euro. De toegenomen financieringsbehoefte werd deels gefinancierd uit de hoge operationele kasstroom.

Het eigen vermogen per 31 december bedroeg 2.514 miljoen euro (2011: 2.264 miljoen euro). Het eigen vermogen is versterkt door de reservering uit de winst. De solvabiliteit (eigenvermogen als percentage van het balanstotaal) daalde naar 36,8 procent (2011: 39,4 procent) in het bijzonder door de toename van het balanstotaal als gevolg van de acquisities van Alaska Milk Corporation en IDB Belgium N.V. en investeringen in capaciteitsuitbreidingen in het kader van route2020.

Het negatieve saldo van financieringsbaten en -lasten is afgenomen met 15 miljoen euro, wat resulteert in een last van 57 miljoen euro. De afname betreft voornamelijk het positieve koerseffect op een tijdelijke kortlopende financiering. De netto rentelast bedraagt 33 miljoen euro (2011: 40 miljoen euro).

De belastinglast bedroeg 167 miljoen euro (2011: 128 miljoen euro). De toename is voornamelijk het gevolg van de hogere winst en het afwaarderen van latente belastingvorderingen in Duitsland.

Uitvoering strategie route2020 en investeringen
In 2012 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet in de strategie route2020, gericht op groei én waardecreatie in geselecteerde markten en productcategorieën. De belangrijkste zijn:

 • Afzetvolume steeg in totaal met 2,4 procent door voornamelijk acquisities. Daarnaast verschuiving van commodities naar de groeicategorieën baby- & kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen, waardoor volumegroei binnen deze groeicategorieën 4,1 procent bedroeg.
 • Autonome groei baby- & kindervoeding (10,2 procent) en groei zuiveldranken (9,5 procent) en groei merkkazen (4,4 procent) als gevolg van toegenomen export buiten Europa.
 • Acquisities Alaska Milk Corporation in de Filippijnen, IDB Belgium N.V., voorgenomen acquisitie Zijerveld en Veldhuyzen B.V. en G. den Hollander Holding B.V. en samenwerking met Bongrain in Frankrijk versterken posities in zuiveldranken en kaas.
 • Investeringen van 423 miljoen euro vooral in capaciteitsuitbreiding baby- & kindervoeding en melkverwerking.
 • Op het gebied van duurzaamheid duurzaamheidsprogramma voor onderneming en coöperatie gestart, samenwerking met grote klanten, stappen gezet op het gebied van de inkoop duurzame grondstoffen en efficiencymaatregelen op het gebied van energie, water en afval. Daarnaast samenwerking aangegaan met Nederlandse Rode Kruis en Agriterra.
 • Diverse aanpassingen in de organisatie, waaronder integratie van verkoopactiviteiten in één organisatie in Nederland met ingang van januari 2013 en integratie van exportactiviteiten van FrieslandCampina Cheese Specialties in nieuwe FrieslandCampina Export organisatie in Wolvega met ingang van 1 januari 2013;
 • Concentratie activiteiten in Singapore gericht op ontwikkeling van consumenten- en ingrediëntenmarkten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.
 • Herstructureringsprogramma’s in Duitsland en Hongarije gestart om concurrentiepositie te verbeteren.
 • Veiligheid en veiligheidsbewustzijn zijn verder verbeterd.

 

Melkprijs 36,24 euro
De leden-melkveehouders ontvangen voor de geleverde boerderijmelk over 2012 een prestatietoeslag van 1,42 euro per 100 kilo melk excl. BTW. Dit is 29,1 procent hoger dan de prestatietoeslag over 2011 (1,10 euro per 100 kilo melk). De uitgifte van ledenobligaties over 2012 bedraagt 84 miljoen euro. Per 100 kilo melk is dat 0,95 euro (2011: 0,73 euro).

De garantieprijs over 2012 bedraagt 33,87 euro en is daarmee 8,3 procent lager dan de garantieprijs van 2011 (36,94 euro). De daling is het gevolg van lagere melkprijzen van de referentiebedrijven met name door lagere opbrengstprijzen voor boter en melkpoeder.

De melkprijs 2012 bedraagt 36,24 euro excl. BTW per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit; een afname van 6,5 procent ten opzichte van 2011 (38,77 euro).

Met ingang van 2012 ontvangen leden-melkveehouders die hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei laten grazen per 100 kilo melk een weidegangpremie van 0,50 euro. Over alle FrieslandCampina melk is gemiddeld 0,32 euro per 100 kilo melk uitgekeerd. Daarnaast werd er gemiddeld 0,12 euro per 100 kilo melk aan andere toeslagen uitgekeerd. Inclusief toeslagen werd in totaal 36,68 euro (2011: 38,92 euro) per 100 kilo melk aan de leden-melkveehouders uitgekeerd).

In 2012 bedraagt de biologische melkprijs 45,42 euro per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. Inclusief de weidemelkpremie bedraagt de biologische melkprijs + toeslagen in totaal 45,92 euro per 100 kilo melk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Products Europe
De business group Consumer Products Europe heeft zich in 2012 enigszins hersteld van het tegenvallende resultaat in 2011. Het bedrijfsresultaat voor herstructureringen verbeterde met 44,4 procent tot 104 miljoen euro (2011: 72 miljoen euro) door verdergaande efficiencyverbeteringen, kostenbeheersing en door de eind 2011 doorgevoerde prijsverhogingen. De herstructureringen betreffen een incidentele last van 29 miljoen euro voor eind 2012 aangekondigde maatregelen om de kosten te verlagen in de organisaties in Duitsland en Hongarije. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 4,1 procent naar 75 miljoen euro. De netto-omzet derden daalde met 2,7 procent naar 2.814 miljoen euro (2011: 2.892 miljoen euro) door lagere volumes (-6,1 procent) als gevolg van achterblijvende consumentenbestedingen.

Consumer Products International
De business group Consumer Products International heeft in 2012 goed gepresteerd. In alle productcategorieën is een verdere versnelling van de volumegroei gerealiseerd. Vooral de toenemende vraag naar baby- & kindervoeding droeg bij aan de omzetverhoging en resultaatverbetering. De netto-omzet derden groeide met 29,3 procent naar 3.180 miljoen euro (2011: 2.460 miljoen euro) door volumegroei (9,0 procent), prijsverhogingen (5,4 procent), acquisitie Alaska Milk Corporation (8,6 procent) en positieve valuta-effecten (4,7 procent). Het bedrijfsresultaat steeg met 43,2 procent tot 514 miljoen euro (2011: 359 miljoen euro).

Cheese, Butter & Milkpowder
De business group Cheese, Butter & Milkpowder heeft voor wat betreft de kaasactiviteiten een goed jaar achter de rug. Zowel de werkmaatschappijen Cheese Specialties als Cheese realiseerden een positief resultaat. De toename van de export van vooral Frico kaas zorgde voor een positieve volumeontwikkeling van 4,4 procent. In Europa stabiliseerde de afzet van merkkazen. De prijsontwikkeling en de resultaten van boter en melkpoeder waren negatief, waardoor zowel de omzet als het bedrijfsresultaat afnamen naar respectievelijk 2.370 miljoen euro (2011: 2.474 miljoen euro) en -39 miljoen euro (2011: 8 miljoen euro).

Ingredients
De business group Ingredients heeft goed gepresteerd in 2012. De netto-omzet derden groeide met 10,9 procent naar 1.677 miljoen euro (2011: 1.512 miljoen euro) door hogere volumes en hogere verkoopprijzen. Vooral de aanhoudend sterke vraag naar zuivelingrediënten voor baby- & kindervoeding droeg positief bij aan de volumes. Het bedrijfsresultaat nam toe met 11,4 procent tot 224 miljoen euro (2011: 201 miljoen euro).

Vooruitzichten
De economische vooruitzichten zijn uitdagend. Voor 2013 wordt een lichte toename in de vraag naar zuivel verwacht door de toenemende consumptie op wereldniveau, vooral in Azië, Zuid-Amerika, Rusland en Afrika. In westerse landen stagneert de vraag naar zuivelproducten enigszins door de negatieve economische ontwikkelingen en achterblijvende koopkracht van consumenten. Het wereldwijde aanbod van melk zal naar verwachting licht toenemen. In West-Europa wordt in het eerste halfjaar 2013 een lagere melkproductie verwacht dan in de eerste helft van 2012 door de matige voerkwaliteit voor de koeien en de hoge krachtvoerkosten. In Nederland wordt een lichte toename van de melkproductie verwacht. De stijging van de prijs voor boerderijmelk en andere grondstoffen kan de marges van de onderneming onder druk zetten als deze kostprijsverhogingen onvoldoende of niet tijdig in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend. Het moment van vaststelling van prijs en looptijd in contracten kan grote gevolgen hebben voor de gerealiseerde verkoopprijzen en margeontwikkeling.

2013 staat in het teken van de verdere realisatie van de strategie route2020. FrieslandCampina verwacht een verdere volumegroei van toegevoegde waarde producten. In het bijzonder in baby- & kindervoeding wordt een versnelling in de groei verwacht door het beschikbaar komen van nieuwe productiecapaciteit in de tweede helft van 2013, zowel in de consumenten- als industriële markt. Ook met zuiveldranken wordt autonome groei voorzien mede aan de hand van een aantal innovaties die in 2013 worden geïntroduceerd. De groei van zuiveldranken zal vooral buiten Europa plaatsvinden. Binnen Europa wordt een lichte volumedaling van zuiveldranken verwacht. Ook voor merkkazen zal Europa een lastige markt blijven, hoewel volumegroei voorzien is door toename van de export naar onder meer Rusland en Noord-Afrika en de uitbreiding van de kaasactiviteiten door de overname van IDB Belgium N.V. en de voorgenomen overname van Zijerveld en Veldhuyzen B.V. en G. den Hollander Holding B.V., waaraan de Europese Commissie nog haar goedkeuring moet verlenen.

De concurrentie in de mondiale zuivelmarkt zal verder toenemen. Zowel multinationale zuivelondernemingen als lokale bedrijven in specifieke landen versterken hun marktposities door uitbreiding van hun distributie, concurrerende prijsstelling, productintroducties en intensivering van reclame- & promotieactiviteiten. In Europa wordt verwacht dat de afzetmarkt voor zuiveldranken en desserts verder zal krimpen als gevolg van de economische crisis. Voor kaas wordt wel een beperkte groei verwacht. De schaalvergroting in de Europese zuivelindustrie zal verder gestalte krijgen door fusies en overnames om kostenefficiënt te kunnen blijven werken. Ondanks de beëindiging van de melkquotering in 2015 wordt in Europa als geheel geen sterke toename van de totale melkproductie verwacht. Wel bereiden melkveehouders en zuivelbedrijven in een aantal landen en regio’s, waaronder Nederland, zich voor op een toename van de melkproductie. Door verdere stappen te zetten in de realisatie van de strategie route2020 zet FrieslandCampina zich ook in 2013 in om bij te dragen aan de positieverbetering van de leden-melkveehouders van de coöperatie.

Over de resultaatverwachting voor 2013 wordt geen uitspraak gedaan.

 

FrieslandCampina in 2012