Bedrijfsleven en overheid versterken JOGG

2 oktober 2012

Een gezonde omgeving voor een gezonde jeugd. 75 JOGG-gemeenten in 2015. Met deze ambitie ondertekenen Albert Heijn, Albron, FrieslandCampina, Nutricia, Unilever en Zilveren Kruis Achmea de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst met JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. Samen met een extra financiële impuls van het ministerie van VWS biedt dit een stevig fundament voor de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Paul Rosenmöller, voorzitter Convenant Gezond Gewicht en ambassadeur van JOGG: “De landelijke bedrijfspartners zijn voor ons van groot belang om de JOGG-beweging groot te maken en te verankeren in de maatschappij.”

Publiek-private samenwerking
Met de extra impuls vanuit de overheid en het bedrijfsleven is ook één van de belangrijke pijlers onder JOGG, publiek-private samenwerking gewaarborgd.
“Alleen als het bedrijfsleven en de overheid structureel en lokaal samenwerken, kunnen we de strijd tegen overgewicht winnen”, aldus Rosenmöller.

De extra middelen voor JOGG worden ingezet voor zowel extra activiteiten binnen huidige JOGG-gemeenten als het versterken van de JOGG-beweging met het werven van nieuwe gemeenten. De inzet van middelen verloopt via het Convenant Gezond Gewicht.

Landelijke partners
De landelijke partners werken in JOGG-gemeenten samen met scholen, zorgprofessionals, het lokale bedrijfsleven en andere betrokken partijen. De landelijke partners zetten tevens hun eigen netwerken in om meer gemeenten en lokale bedrijven te bewegen zich aan te sluiten bij JOGG.
Voorbeelden van successen zijn o.a.: JOGG-coaches die leeftijdsgenoten informeren over gezond eten, Smakelijke Moestuinen Peuterproef, gezond-eten-en-snoepenactie tijdens de avondvierdaagse.

Andere voorbeelden van positieve inzet zijn: advisering rondom de gezonde kantine, ‘Ik eet het beter’, smaaklessen, kookworkshops, stimuleren tot meer sporten en bewegen en het schoolprogramma ‘Lekker Fit!’ Daarnaast leveren de zes landelijke partners gezamenlijk: uitwisseling van expertise, menskracht, netwerken en communicatiekracht aan het landelijke JOGG-bureau.

JOGG
JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen in een wijk zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale en duurzame aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Publieke- en private organisaties werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie.
Zij nemen de regie op zich zodat samenhang en samenwerking gewaarborgd is. JOGG is een deelconvenant van het Convenant Gezond Gewicht. www.jogg.nl