FrieslandCampina realiseert goed resultaat in eerste helft 2012

30 augustus 2012

  • Omzet stijgt 7,6 procent naar 5.089 miljoen euro
  • Bedrijfsresultaat stijgt 3,3 procent naar 217 miljoen euro
  • Winst stijgt 8,7 procent naar 138 miljoen euro
  • Pro forma prestatietoeslag (1,42 euro) en pro forma uitgifte ledenobligaties (0,95 euro) stijgt in totaal naar 2,37 euro per 100 kilo melk

 

De netto-omzet van Royal FrieslandCampina is in het eerste halfjaar 2012 met 7,6 procent toegenomen tot 5.089 miljoen euro. De winst steeg met 8,7 procent naar 138 miljoen euro. Volumegroei en hogere verkoopprijzen, ter compensatie van de hogere kosten, hebben bijgedragen aan de omzetgroei en verbetering van het resultaat. In het eerste halfjaar is het volume in totaal toegenomen met 2,4 procent, waar de strategische groeicategorieën een volumegroei realiseerden van 4,5 procent. De volumegroei is in het bijzonder gerealiseerd in de categorie baby- & kindervoeding, zowel in de consumentenmarkt als in de business-to-business markt. Ook de categorie zuiveldranken is gegroeid. Deze groei werd vooral gerealiseerd in Azië.

 

De resultaten uit operationele activiteiten verbeterden ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 met 9,4 procent. Na reservering van 15 miljoen euro (2011: 2 miljoen euro) voor de uitkering van de weidegangpremie (over alle ledenmelk 0,32 euro per 100 kilo) nam het bedrijfsresultaat toe met 3,3 procent tot 217 miljoen euro.

De business groups Consumer Products International en Ingredients wisten opnieuw zowel de omzet als het resultaat te vergroten. Consumer Products Europe verbeterde het resultaat ondanks de lastige marktomstandigheden in Europa. De omzet van deze business group nam af door druk op het volume. Bij de business group Cheese, Butter & Milkpowder daalde zowel de omzet als het resultaat vooral als gevolg van de lage opbrengstprijzen van boter en melkpoeder.

Cees ’t Hart CEO Royal FrieslandCampina:
“FrieslandCampina kan terugkijken op een goed eerste halfjaar. Zowel de omzet als het resultaat zijn gestegen, ondanks de lastige marktomstandigheden in Europa en de sterke daling van de marktprijzen voor boter en melkpoeder. Mede hierdoor lag de garantieprijs voor de melk van de leden-melkveehouders op een lager niveau dan in het eerste halfjaar van 2011. Azië, waar FrieslandCampina een kwart van de totale omzet realiseert, heeft sterk bijgedragen aan de omzetgroei en resultaatverbetering. Het volume in baby- & kindervoeding is toegenomen, zowel binnen de business group Ingredients als bij Consumer Products International.”

 

 

Kerncijfers

Resultaten

in miljoenen euro’s

1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

 

Mutatie %

Jaar

2011

 

Netto-omzet

 

5.089

 

4.730

 

7,6

 

9.626

Bedrijfsresultaat

217

210

3,3

403

Winst

138

127

8,7

216

 

Balans

in miljoenen euro’s

 

 

 

 

Balanstotaal

6.368

5.544

 

5.739

Eigen vermogen

2.397

2.166

 

2.264

Eigen vermogen toe te rekenen aan de
aandeelhouder van de vennootschap en overige vermogensverschaffers

 

 

2.280

 

 

2.057

 

 

 

2.148

Nettoschuld1)

1.059

920

 

699

Eigen vermogen als percentage              

van het balanstotaal

 

37,6%

 

39,1%

 

 

39,4%

 

Kasstroom

in miljoenen euro’s

 

 

 

 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

247

63

 

508

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-461

119

 

-340

 

Waardecreatie voor leden-melkveehouders                                                                                                                                                                                      

in euro’s per 100 kilogram melk

(excl. btw, bij 4,41% vet en 3,47% eiwit)

 

 

 

 

 

Garantieprijs

 

34,142)

 

36,33

 

-6,0

 

36,94

Pro forma prestatietoeslag3)

1,42

1,38

2,9

1,10

Pro forma reservering ledenobligaties3)

0,95

0,92

3,3

0,73

Pro forma melkprijs3)

36,51

38,63

-5,5

38,77

Pro forma weidemelkpremie4)

0,32

0,03

 

0,03

Pro forma bijzondere toeslagen5)

0,11

0,12

 

0,12

Pro forma melkprijs + toeslagen

36,94

38,78

-4,7

38,92

 

 

 

 

 

Melkaanvoer van leden

(in miljoenen kg)

 

4.560

 

4.513

 

1,0

 

8.838

1. De nettoschuld betreft langlopende rentedragende verplichtingen, verplichtingen aan financiers, het saldo van de verplichtingen aan en vorderingen op gelieerde ondernemingen minus liquide middelen.

2. Betreft saldo garantieprijs van 34,17 euro en een verrekening van –0,03 euro voor een te hoge inschatting over het eerste halfjaar 2012.

3. De definitieve prestatietoeslag, reservering ledenobligaties op naam en melkprijs worden bepaald op basis van de winstcijfers over het gehele jaar.

4. Met ingang van 2012 ontvangen melkveehouders die weidegang toepassen een weidemelkpremie van 0,50 euro per 100 kilo melk. Gemiddeld over alle FrieslandCampina ledenmelk is dit 0,32 euro per 100 kilo melk.

5. Bijzondere toeslagen betreffen het totaal bedrag van uitkeringen per 100 kilo melk van Campina melk van 1,20 euro, biologische melk van 8,60 euro en Landliebe melk van 1,00 euro per 100 kilo melk.

 

 

Toename omzet
De netto-omzet is in het eerste halfjaar van 2012 met 7,6 procent gestegen tot 5.089 miljoen euro. Volumegroei, hogere verkoopprijzen en valuta-effecten droegen bij aan de omzettoename. De acquisitie van Alaska Milk Corporation droeg voor 63 miljoen euro (of 1,3 procent) bij aan de omzetgroei. De autonome omzetgroei bedroeg 6,3 procent. De omzet is voor 63 miljoen euro positief beïnvloed door valuta-effecten.
 
Verbetering bedrijfsresultaat
De resultaten uit operationele activiteiten verbeterden ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 met 9,4 procent. Na reservering van 15 miljoen euro (2011: 2 miljoen euro) voor de uitkering van de weidegangpremie (over alle ledenmelk 0,32 euro per 100 kilo) nam het bedrijfsresultaat toe met 3,3 procent tot 217 miljoen euro.

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2012 met 7,7 procent toegenomen naar 4.879 miljoen euro als gevolg van hogere kosten voor verpakkingsmaterialen, grondstoffen en energie (eerste halfjaar 2011: 4.532 miljoen euro). De vergoeding aan de leden-melkveehouders is in het eerste halfjaar 2012 met 3,8 procent afgenomen als gevolg van de lagere garantieprijs naar 1.696 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 1.763 miljoen euro).

Winst hoger
De winst over het eerste halfjaar 2012 steeg met 8,7 procent tot 138 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 127 miljoen euro). De stijging van de winst is het gevolg van het hogere bedrijfsresultaat en lagere financieringslasten, ondanks hogere belastinglasten vergeleken met het eerste halfjaar 2011.

Kasstroom verbeterd
De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen naar 247 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 63 miljoen euro), vooral als gevolg van betere beheersing van het werkkapitaal. De kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten zijn per saldo gestegen als gevolg van de acquisitie van Alaska Milk Corporation.

Acquisitie Alaska Milk Corporation
Op 20 maart 2012 heeft FrieslandCampina zeggenschap verkregen in de Filippijnse zuivelonderneming Alaska Milk Corporation (AMC), op deze datum werd het belang uitgebreid van 8 procent naar 68,5 procent van de aandelen. Vervolgens is op 14 juni 2012 het belang uitgebreid naar 97,7 procent. AMC produceert, distribueert en verkoopt zuiveldranken en melkpoeders onder de merken Alaska, Carnation, Liberty, Alpine en Milkmaid in de Filippijnen. Door de acquisitie versterkt FrieslandCampina haar positie in Azië, een strategisch groeigebied in het kader van route2020. Vanaf 20 maart 2012 is AMC geconsolideerd als onderdeel van de business group Consumer Products International. In de drie maanden tot 30 juni 2012 droeg AMC 63 miljoen euro netto-omzet en 7 miljoen winst bij aan de resultaten van FrieslandCampina. FrieslandCampina heeft AMC verworven door het betalen van een contant bedrag van 341 miljoen euro.

Financiële positie
De nettoschuld bedroeg 1.059 miljoen euro per 30 juni 2012. Ten opzichte van ultimo 2011 betekent dit een stijging van 139 miljoen euro door de toegenomen financieringsbehoefte voor de financiering van acquisities.

Het eigen vermogen was per 30 juni 2012 2.397 miljoen euro (ultimo 2011: 2.264 miljoen euro). Het eigen vermogen is versterkt door de reservering uit de winst.

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) daalde naar 37,6 procent (ultimo 2011: 39,4 procent) door toename van het balanstotaal voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Alaska Milk Corporation.

Het saldo van financieringsbaten en -lasten is afgenomen met 22 miljoen euro, wat resulteert in een last van 18 miljoen euro. De afname betreft voornamelijk het positieve koerseffect op een tijdelijke kortlopende financiering. De netto rentelast is 20 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 26 miljoen euro).

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen is toegenomen van 5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2011 naar 7 miljoen euro in het eerste halfjaar 2012.

De belastingen bedroegen 68 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 48 miljoen euro). De toename is voornamelijk het gevolg van de hogere winst. Daartegenover stond in het eerste halfjaar van 2011 een incidentele belastingbate in Nederland.

Per business group (De resultaten van de business groups bevatten de toerekening van de prestatietoeslag en de reservering ledenobligaties op naam naar rato van de door de business groups ontvangen hoeveelheid ledenmelk. Dit heeft vooral een neerwaarts effect op het resultaat van Cheese, Butter & Milkpowder omdat deze business group circa 55 procent van de ledenmelk verwerkt).

Consumer Products Europe
De business group Consumer Products Europe heeft zich in de eerste helft van 2012 hersteld van het tegenvallende resultaat in 2011. De marges zijn hersteld bij een gedaalde omzet. De netto-omzet derden nam af met 1,1 procent naar 1.427 miljoen euro door volumedaling als gevolg van achterblijvende consumentenbestedingen, terwijl de verkoopprijzen licht stegen. De marktaandelen van een aantal merken stonden onder druk. Het marktaandeel van het merk Campina groeide in Nederland.

Bij Consumer Products Europe steeg het bedrijfsresultaat naar 40 miljoen euro (eerste halfjaar 2011: 8 miljoen euro). De business group wist het resultaat te verbeteren door verdergaande efficiencyverbeteringen, kostenbeheersing en doorbelasting van hogere grondstofkosten.

Consumer Products International
Consumer Products International (Azië, Afrika, het Midden-Oosten, FrieslandCampina Export) realiseerde een toename van de netto-omzet derden van 24,1 procent naar 1.495 miljoen euro. De omzetstijging is het gevolg van volumegroei van vooral baby- & kindervoeding. Het merk Friso presteerde opnieuw goed. De omzet werd verder gestuwd door hogere verkoopprijzen, de acquisitie van Alaska Milk Corporation en een positief valuta-effect (53 miljoen euro). In Nigeria was sprake van een stabilisatie van de omzetgroei als gevolg van de politieke onrust. Het marktaandeel in baby- & kindervoeding kon in het merendeel van de landen worden uitgebreid. De marktaandelen van zuiveldranken staan onder druk.

De business group Consumer Products International realiseerde een verbetering van het bedrijfsresultaat met 21,7 procent naar 224 miljoen euro. Vanaf de tweede helft van 2011 konden de hogere grondstof- en verpakkingskosten worden doorberekend in de verkoopprijzen. Hierdoor herstelden de marges ten opzichte van het eerste halfjaar 2011.


Cheese, Butter & Milkpowder
De business group Cheese, Butter & Milkpowder realiseerde een netto-omzet derden van 1.188 miljoen euro. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 is dit een afname met 0,9 procent. De daling, als gevolg van lagere verkoopprijzen van vooral boter en melkpoeder, is deels gecompenseerd door een hoger volume.

De business group Cheese, Butter & Milkpowder realiseerde een negatief bedrijfsresultaat van 109 miljoen euro. De afname van het bedrijfsresultaat met 80 miljoen euro is het gevolg van de toegenomen margedruk op een groot deel van het commodity assortiment, vooral de opbrengstprijzen voor boter en melkpoeder lagen op een fors lager niveau. Het bedrijfsresultaat van Cheese, Butter & Milkpowder wordt negatief beïnvloed door de verrekening van de prestatietoeslag en de reservering ledenobligaties op naam naar rato van de door de business groups ontvangen hoeveelheid ledenmelk. De werkmaatschappij Cheese presteerde bevredigend gezien de marktomstandigheden terwijl de werkmaatschappij Cheese Specialties met merkkaas het resultaat licht wist te verbeteren.

Ingredients
Bij Ingredients steeg de netto-omzet derden met 12,8 procent naar 836 miljoen euro. De business group wist de omzet te vergroten door toename van volume en hogere marktprijzen ter compensatie van de gestegen grondstofkosten.

Ingredients heeft het bedrijfsresultaat met 19,1 procent weten te verbeteren naar 106 miljoen euro. Ook deze business group verbeterde de resultaten omdat de hogere prijzen voor grondstoffen konden worden doorberekend, in tegenstelling tot het eerste halfjaar 2011.

Melkprijs leden-melkveehouders
De melkprijs die FrieslandCampina haar leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de prestatietoeslag en de waarde van de op naam bijgeschreven ledenobligaties-vast per 100 kilo melk. De garantieprijs over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 34,14 euro exclusief btw per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit (eerste halfjaar 2011: 36,33 euro, geheel 2011: 36,94 euro). De pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar 2012 was 1,42 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste halfjaar 2011: 1,38 euro per 100 kilo melk). De pro forma reservering op naam van leden-melkveehouders over het eerste halfjaar 2012 is uitgekomen op 43 miljoen euro. Per 100 kilo melk is dat 0,95 euro (eerste halfjaar 2011: 0,92 euro per 100 kilo melk).

Leden-melkveehouders die hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei laten grazen, ontvangen sinds 1 januari 2012 een weidegangpremie van 0,50 euro per 100 kilo melk. Tot dit jaar bedroeg de weidegangpremie 0,05 euro per 100 kilo melk. Berekend over alle ledenmelk bedraagt de weidegangpremie 0,32 euro per 100 kilo melk.

FrieslandCampina keert leden-melkveehouders toeslagen uit voor specifieke productproposities zoals biologische melk. Leden-melkveehouders die Campina melk leveren ontvangen een kostenvergoeding van 1,20 euro, leden die biologische melk leveren ontvangen een toeslag van 8,60 euro en leden die Landliebe melk leveren ontvangen 1,00 euro per 100 kilo melk. Berekend over de totale hoeveelheid FrieslandCampina melk bedragen de toeslagen 0,11 euro per 100 kilo melk.

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 is de rente op ledenobligaties toegenomen van 17 miljoen euro naar 22 miljoen euro als gevolg van de toename van het aantal ledenobligaties, de stijging van de Euribor en de verhoging van de opslag van 2,5 procent naar 3,0 procent sinds juni 2011. De winst toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap (de coöperatie) bedraagt 80 miljoen euro (2011: 78 miljoen euro).

Financiering
FrieslandCampina maakt gebruik van leningen van meerdere groepen financiers (leden-melkveehouders, banken en investeerders). Een groot deel van de financiering met vreemd vermogen is ondergebracht bij financiële instellingen in binnen- en buitenland. Het hoofdbestanddeel van de bankleningen wordt gevormd door een gecommitteerde kredietfaciliteit met een omvang van 1 miljard euro die loopt tot en met augustus 2015. Daarnaast heeft FrieslandCampina leningen van 308 miljoen dollar en 25 miljoen euro bij institutionele beleggers. Eind juni 2012 zijn onderhandse leningen geplaatst van 500 miljoen dollar bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten, die geëffectueerd worden per 30 augustus 2012. Deze onderhandse leningen van 500 miljoen dollar hebben een looptijd tussen de 5 en 15 jaar. De leningen zijn onder meer bestemd voor de financiering van acquisities, zoals de overname van Alaska Milk Corporation in de eerste helft van 2012.

Vooruitzichten
FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2012.
Voor wat betreft de economie blijven de vooruitzichten onzeker. De verwachting is dat in Europa consumenten door de economische onzekerheden terughoudend blijven in hun bestedingen en als gevolg daarvan ook de consumptie van zuivelproducten onder druk blijft staan. Het is de verwachting dat de consumptie van zuivelproducten op wereldniveau dit jaar licht zal stijgen door de vraag in de opkomende landen. Als gevolg van de droogte in de Verenigde Staten, de stijgende voerprijzen en achterblijvende melkproductie in de EU kan het wereldwijde aanbod van melk onder druk komen te staan. Kleine schommelingen in vraag en aanbod op de wereldmarkt kunnen grote gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen van zuivelproducten.

Het verdwijnen van de melkquotering in 2015 en de moeilijke economische situatie in Europa veroorzaken een nieuwe dynamiek op de mondiale zuivelmarkt. FrieslandCampina ziet een versnelling van de internationale consolidatie van zuivelondernemingen. Deels is dat een reactie op de fusie van Friesland Foods en Campina, deels gaat het om partijen die hun positie aan het bepalen zijn vooruitlopend op de beëindiging van het melkquotum binnen de Europese Unie in 2015. De volatiliteit op de markten zal de komende jaren verder toenemen. De route2020strategie blijkt robuust in deze moeilijke en volatiele omstandigheden en vormt een goede basis voor verdere groei en verbetering van het resultaat.