Goed resultaat bij hoge melkprijs voor leden-melkveehouders

14 maart 2012

 

 • Netto-omzet stijgt met 7 procent naar 9,6 miljard euro
 • Melkprijs voor leden stijgt met 13 procent naar 38,77 euro per 100 kilo
 • Bedrijfsresultaat daalt met 7 procent naar 403 miljoen euro door investeringen in route2020, moeilijke economische omstandigheden in Europa en negatieve valuta-effecten
 • Winst daalt met 24 procent naar 216 miljoen euro door lager bedrijfsresultaat en incidenteel hogere belastinglasten; gecorrigeerd voor aanpassing reserveringsbeleid daalt winst met 13 procent
 • Kasstroom uit operationele activiteiten stijgt met 14 procent naar 508 miljoen euro
 • Solvabiliteit versterkt (39,4 procent)

Koninklijke FrieslandCampina N.V. boekte een goed jaarresultaat bij een hoge melkprijs. De melkprijs die de leden-melkveehouders ontvingen steeg met 13 procent naar 38,77 euro per 100 kilo melk ten opzichte van 2010. De netto-omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. steeg met 7 procent naar 9.626 miljoen euro. Net als vorig jaar hebben de bedrijfsonderdelen Ingredients en Consumer Products International in belangrijke mate bijgedragen aan de omzetgroei en het resultaat.

 

Investeringen in route2020, moeilijke economische omstandigheden in Europa en negatieve valuta-effecten drukten het bedrijfsresultaat, dat uitkwam op 403 miljoen euro. De winst is met 32 miljoen euro negatief beïnvloed als gevolg van aanpassing van het reserveringsbeleid en de berekening van de garantieprijs voor de melk van de leden-melkveehouders. Dit resulteerde in een hogere uitkering aan de leden. De winst over 2011 bedroeg 216 miljoen euro.

Cees ’t Hart, chief executive officer Koninklijke FrieslandCampina:
“De leden-melkveehouders hebben een hoge melkprijs ontvangen over 2011. Voor Ingredients was 2011 een bijzonder goed jaar. Consumer Products International boekte een goed resultaat met baby- & kindervoeding, vooral in Azië en Afrika. Daardoor heeft FrieslandCampina ondanks een moeilijke Europese markt toch nog een relatief goed resultaat weten te realiseren. De financiële basis van FrieslandCampina is solide en biedt een goed fundament voor de realisatie van de plannen in het kader van de strategie route2020. In 2011 is ruim 376 miljoen euro geïnvesteerd in met name  capaciteitsuitbreiding om toekomstige groei mogelijk te maken. Overal binnen FrieslandCampina wordt hard gewerkt aan het FrieslandCampina van de toekomst. Ook op het vlak van duurzaamheid – één van de fundamenten onder route2020 – zijn flinke stappen gezet, zowel in de onderneming als in de coöperatie. FrieslandCampina is op jaarbasis één van de grootste exporterende ondernemingen van Nederland en een belangrijke speler in de Nederlandse Agro & Food sector. Ook daarbuiten worden we steeds meer gezien als een wereldspeler.”

Kerncijfers
In miljoenen euro’s,
tenzij anders aangegeven

2011

2010

Resultaten

Netto-omzet

 9.626

8.972

Bedrijfsresultaat

403

434

Winst

216

285

Balans

Balanstotaal

5.739

5.299

Totaal eigen vermogen

2.264

2.071

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouder van de vennootschap en overige vermogensverschaffers

2.148

1.961

Nettoschuld

699

776

Totaal eigen vermogen als percentage van balanstotaal

39,4%

39,1%

Kasstroom

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

508

444

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

340

239

Afschrijvingen op gebouwen, installaties en immateriële activa

176

210

Waardecreatie voor leden-melkveehouders
In euro’s per 100 kilo (excl. btw, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit)

Garantieprijs 1, 2

36,94

32,39

Prestatietoeslag 1

1,10

1,23

Reservering ledenobligaties 1

0,73

0,73

Melkprijs 1

38,77

34,35

Overige gegevens

Werknemers (gemiddeld aantal fte’s)

19.036

19.484

Aantal leden-melkveebedrijven einde jaar

14.391

14.829

Aantal leden einde jaar

19.848

20.375

Totaal verwerkte melk (in miljoenen kg)

10.140

10.266

Melkaanvoer van leden (in miljoenen kg)

8.838

8.821

1. Het reserveringsbeleid en de berekeningswijze van de garantieprijs zijn in 2011 aangepast ten opzichte van de berekeningswijze in eerdere jaren. De cijfers over het jaar 2010 zijn niet aangepast.
2. Voor 2011 betreft dit het saldo van de garantieprijs van 36,88 euro en een verrekening van 0,06 euro.

 

Bedrijfsresultaat en winst
Het bedrijfsresultaat is in 2011 uitgekomen op 403 miljoen euro, een vermindering met 7 procent ten opzichte van 2010 (434 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet bedroeg 4,2 procent (2010: 4,8 procent). De stijging van de melkprijs en andere grondstoffen kon bijna volledig worden doorberekend in de verkoopprijzen. Investeringen in de organisatie om route2020 te realiseren, lastige economische omstandigheden in Europa en negatieve valuta-effecten drukten het resultaat. Dankzij lagere afschrijvingen en efficiencyverbeteringen wist FrieslandCampina de druk op de marges deels op te vangen.

Consumer Products Europe zag het bedrijfsresultaat afnemen naar 55 miljoen euro (2010: 126 miljoen euro) als gevolg van de lastige economische omstandigheden in Europa en druk op het volume door de hogere prijzen. In de eerste helft van 2011 stonden de marges onder druk omdat, als gevolg van contracten, de hogere garantieprijs voor boerderijmelk en de hogere grondstofkosten veelal pas met vertraging konden worden doorberekend. In de tweede helft van het jaar herstelden de marges zich. In Duitsland bleef de resultaatontwikkeling het gehele jaar achter als gevolg van de concurrentie op prijs. In Hongarije is de winst negatief beïnvloed vanwege de economische omstandigheden en een incidenteel hogere belastinglast. Er was een eenmalige bate van 9 miljoen euro als gevolg van de verkoop van een deelneming in Spanje.

Consumer Products International wist het bedrijfsresultaat met 353 miljoen euro op niveau te houden (2010: 356 miljoen euro). Vooral baby- & kindervoeding deed het goed. De hogere prijzen voor zuivelproducten konden niet overal volledig worden doorberekend. Om de margedruk te compenseren zijn onder meer kostenbesparingen doorgevoerd. Tegelijk zijn gerichte investeringen gedaan in reclame & promotie om de omzet- en volume-ontwikkeling te blijven stimuleren.

De business group Cheese, Butter & Milkpowder realiseerde een negatief bedrijfsresultaat van 97 miljoen euro (2010: -92 miljoen euro). Het resultaat van vooral deze business group wordt negatief beïnvloed door de toerekening van de prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties naar rato van de door de business group ontvangen hoeveelheid ledenmelk. De business group Cheese, Butter & Milkpowder verwerkt 56 procent van de ledenmelk. Met commodities als foliekaas en melkpoeder zijn de resultaten enigszins verbeterd. De prijsontwikkeling en verkoop van merkkazen stonden echter onder druk vanwege het dalende consumentenvertrouwen en de economische ontwikkelingen in een aantal landen.

De business group Ingredients heeft haar bedrijfsresultaat met 48 procent weten te verbeteren naar 189 miljoen euro (2010: 128 miljoen euro). De maximale bezetting van de productie door de groei, de goede resultaten met ingrediënten evenals de hogere opbrengstprijzen van de ingrediënten hebben bijgedragen aan de resultaatverbetering.

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen is met 13 miljoen euro in 2011 gelijk gebleven aan het niveau in 2010.

Het saldo van financieringsbaten en -lasten is toegenomen met 3 miljoen euro, wat resulteert in een last van 72 miljoen euro. De netto rentelast is 42 miljoen euro (2010: 44 miljoen euro).

De belastingen bedroegen 128 miljoen euro (2010: 93 miljoen euro). De effectieve belastingdruk is gestegen van 24,4 procent naar 37,2 procent. De toename is vooral het gevolg van incidenteel hogere belastinglasten in Hongarije ten gevolge van veranderende wetgeving. Daarnaast was in Duitsland en Hongarije de afwaardering van belastinglatenties als gevolg van verwachte lagere toekomstige resultaten in beide landen van invloed.

De winst over 2011 bedroeg 216 miljoen euro (2010: 285 miljoen euro). De belangrijkste redenen voor de afname van de winst zijn de hogere investeringen in de organisatie in het kader van de realisatie van route2020, de hogere belastinglasten en negatieve valuta-effecten. Ook de aanpassing van de melkprijssystematiek en het reserveringsbeleid resulteert in een verlaging van de winst en hogere uitkering aan de leden-melkveehouders.

De bedrijfslasten zijn in 2011 met 8 procent toegenomen naar 9.243 miljoen euro (2010: 8.558 miljoen euro). De vergoeding aan de leden-melkveehouders, onderdeel van de bedrijfslasten, is in 2011 met 13 procent toegenomen naar 3.456 miljoen euro (2010: 3.054 miljoen euro).

Van de winst wordt 122 miljoen euro toegerekend aan de aandeelhouder van Koninklijke FrieslandCampina N.V., zijnde Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (2010: 192 miljoen euro). Dit is 70 miljoen euro minder dan in 2010, mede als gevolg van de gewijzigde melkprijssystematiek en het reserveringsbeleid. De winst toe te rekenen aan verstrekkers van de ledenobligatieleningen is toegenomen met 10 miljoen naar 39 miljoen euro als gevolg van een hogere rente. Van de winst wordt 9 miljoen euro uitgekeerd aan verstrekkers van de perpetuele obligatielening (2010: 9 miljoen euro) en 46 miljoen euro wordt toegerekend aan minderheidsbelangen (2010: 55 miljoen euro).

Melkprijs, prestatietoeslag en ledenobligaties
De melkprijs van FrieslandCampina bestaat vanaf het boekjaar 2011 uit de garantieprijs, de prestatietoeslag en de uitkering in ledenobligaties per 100 kilo melk. In 2011 is het reserveringsbeleid en de berekening van de garantieprijs voor de melk van de leden-melkveehouders aangepast ten opzichte van de jaren 2008-2010. Dit heeft een negatief effect van 32 miljoen euro op de winst van FrieslandCampina en een positief effect van 0,48 euro per 100 kilo melk op de melkprijs.

FrieslandCampina betaalt de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over het jaar 2011 een melkprijs van 38,77 exclusief btw per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. Dit is een stijging ten opzichte van 2010 met 13 procent (2010: 34,35 per 100 kilo melk).

De garantieprijs over 2011 bedroeg 36,94 euro exclusief btw per 100 kilo melk. Dit is 14 procent hoger dan de garantieprijs van 2010 (32,39 euro per 100 kilo melk). De garantieprijs wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van de jaarmelkprijzen voor boerderijmelk van een aantal referentiebedrijven in binnen- en buitenland.

De prestatietoeslag over 2011 bedraagt 1,10 euro per 100 kilo melk exclusief btw. Dit is 11 procent lager dan de prestatietoeslag over 2010 (1,23 euro per 100 kilo melk). De hoogte van de prestatietoeslag en de uitkering ledenobligaties zijn afhankelijk van de financiële prestatie van de onderneming. Van de winst van FrieslandCampina op basis van de garantieprijs en na aftrek van de uitkering ledenobligaties, de vergoeding voor de perpetuele obligatielening en de winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen, wordt 30 procent uitbetaald aan de leden-melkveehouders als prestatietoeslag en 20 procent in de vorm van ledenobligaties.
De uitkering ledenobligaties over 2011 bedraagt 65 miljoen euro. Per 100 kilo melk is dat 0,73 euro (2010: 0,73 euro per 100 kilo melk). Ten opzichte van 2010 is de rente op ledenobligaties toegenomen van 29 miljoen euro naar 39 miljoen euro als gevolg van de stijging van de Euribor en de renteopslag en een toename van het aantal ledenobligaties.

Impuls voor duurzame melkveehouderij
In 2011 is gestart met een vernieuwd duurzaamheidsprogramma voor de onderneming en de coöperatie als onderdeel van route2020. Daarnaast hebben de leden-melkveehouders ingestemd met een programma voor de duurzame melkveehouderij. In dat kader is een stimuleringsregeling voor weidegang overeengekomen. FrieslandCampina stelt jaarlijks tot een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van weidegang van melkkoeien. FrieslandCampina zal het assortiment zuivelproducten met de garantie weidemelk van Nederlandse bodem verder uitbreiden. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten deze producten waarderen.

Vooruitzichten
Voor 2012 wordt door de toenemende consumptie op wereldniveau een lichte toename in de vraag naar zuivel verwacht. Door terughoudendheid van consumenten in hun bestedingen zal de consumptie van zuivel in Europa waarschijnlijk onder druk blijven. Het aanbod van melk zal op de wereldmarkt licht toenemen. In bepaalde delen van het jaar kan het aanbod de vraag mogelijk overtreffen met als gevolg druk op de prijzen. Op de internationale zuivelmarkt kunnen kleine schommelingen in vraag en aanbod grote gevolgen hebben voor de prijsontwikkeling van commodities als melkpoeder, basiskaas en boter. Dit beïnvloedt tevens de prijsniveaus van andere productcategorieën. Bij de stijging van de kosten voor boerderijmelk en andere grondstoffen kunnen de marges onder druk komen te staan als deze kostprijsverhogingen onvoldoende of niet tijdig in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend. Het moment van vaststelling van prijs en looptijd in contracten kan grote gevolgen hebben voor de gerealiseerde verkoopprijzen en margeontwikkeling.

Voor FrieslandCampina staat 2012 in het teken van de verdere realisatie van de strategie route2020. Groei wordt nagestreefd in: zuiveldranken, baby- & kindervoeding, merkkazen en in gespecialiseerde ingrediënten. Investeringen staan gepland in uitbreiding van de productiecapaciteit, vervanging van installaties, efficiencyverbetering en in innovatie. De innovatieprogramma’s zijn gekoppeld aan de strategische groeicategorieën. De verwachting is dat de uitgaven voor research & development licht zullen toenemen. De financiële basis van FrieslandCampina is solide en biedt een goede basis voor de realisatie van de plannen in het kader van de strategie route2020.

Op het gebied van human resources wordt ingespeeld op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de verschillende regio’s voor de gewenste personeelsbezetting, evenals training en opleiding van medewerkers.
Zowel de toename in efficiency, als de uitbouw van activiteiten en mogelijke acquisities kunnen leiden tot mutaties in het personeelsbestand. Verhoogde aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele zuivelproductieketen zal moeten bijdragen aan duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden.

Over de resultaatverwachting voor 2012 wordt geen uitspraak gedaan.

2011 in een oogopslag

 • 2011 een goed jaar
 • Recordjaar voor leden-melkveehouders met een melkprijs van 38,77 per 100 kilo melk
 • Goede resultaten voor business groups Ingredients en Consumer Products International
 • Sterke groei in baby- & kindervoeding in met name Azië, Afrika en het Midden Oosten
 • Economische omstandigheden in Europa leidden tot toenemende druk op volumes en teleurstellend resultaat
 • Veiligheid en veiligheidsbewustzijn belangrijke aandachtspunten in bedrijfsvoering


Realisatie strategie route2020 op schema

 • Groei in baby- & kindervoeding in zowel business to business als in business to consumer
 • Investeringen van 130 miljoen euro in capaciteitsuitbreiding baby- & kindervoeding in 2010-2012
 • Langetermijn investeringsplan voorziet in forse investeringen in groei melkverwerkingscapaciteit in verband met einde melkquotering in 2015
 • ‘Global category teams’ zuiveldranken, baby- & kindervoeding en merkkazen richten zich op versnelling van groei en innovatie
 • ‘One face to the customer’ ingevoerd voor business to business key accounts
 • Vernieuwd duurzaamheidsprogramma vastgesteld voor onderneming en coöperatie als belangrijke hoeksteen in route2020
 • FrieslandCampina stimuleert weidegang van koeien met een financiële impuls voor melkveehouders tot een bedrag van 45 miljoen euro per jaar
 • Intentie-overeenkomst acquisitie twee zuivelbedrijven versterkt FrieslandCampina’s positie in Zuidoost-Europa
 • Versterking positie in Azië door meerderheidsbelang in een van de grootste Filippijnse zuivelondernemingen Alaska Milk Corporation (AMC).

Geslaagde fusie basis voor toekomstige groei
Integratie succesvol afgerond

 • Synergie sneller gerealiseerd en boven verwachting
 • Efficiencyverbeteringen in productie
 • Sterkere positie op het gebied van inkoop leidt tot meer besparingen
 • Nieuw innovatiecentrum voor 450 R&D medewerkers in aanbouw op campus van Wageningen Universiteit
 • Door duidelijker profiel als werkgever beter in staat nieuw talent aan te trekken

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2011

Stijging netto-omzet 

 • Netto-omzet stijgt met 7 procent naar 9,6 miljard euro door hogere verkoopprijzen en volumegroei in ingrediënten en baby- & kindervoeding in Azië en Afrika
 • Bedrijfsresultaat daalt met 7 procent naar 403 miljoen euro door investeringen in route2020, lastige economische omstandigheden in Europa en negatieve valuta-effecten
 • Winst daalt met 24 procent naar 216 miljoen euro door lager bedrijfsresultaat en incidenteel hogere belastingenlasten; gecorrigeerd voor aanpassing reserveringsbeleid daalt winst met 13 procent
 • Valuta-ontwikkelingen hebben per saldo een negatief effect van 11 miljoen euro op de winst en 105 miljoen euro op de omzet

Melkprijs hoger

 • Garantieprijs stijgt met 14 procent naar 36,94 per 100 kilo melk (excl. btw, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit)
 • Prestatietoeslag (1,10 euro) en uitgifte ledenobligaties (0,73 euro) daalt in totaal met 7 procent naar 1,83 per 100 kilo
 • Melkprijs voor leden coöperatie stijgt met 13 procent naar 38,77 per 100 kilo (excl. btw, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit)

Verbetering kasstroom 

 • Kasstroom uit operationele activiteiten gestegen met 64 miljoen (14 procent) naar 508 miljoen euro door voornamelijk een betere beheersing werkkapitaal

Reservering versterkt balans

 • Toevoeging aan eigen vermogen 122 miljoen euro
 • Toevoeging aan reservering ledenobligaties op naam leden-melkveehouders 65 miljoen euro (0,73 euro per 100 kilo melk)

Financiering acquisities
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op 13 maart 2012 ingestemd met het aangaan van een lange termijn financieringsfaciliteit van 700 miljoen euro ter financiering van de eerder aangekondigde acquisities van Alaska Milk Corporation in de Filippijnen en Imlek en Mlekara Subotica in Servië.

Jaarverslag downloaden.