Garantieprijs januari 36,50 euro

2 januari 2012


De FrieslandCampina garantieprijs van januari 2012 bedraagt 36,50 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs van januari ligt hiermee 1,00 euro onder het niveau van de garantieprijs in december 2011 (37,50 euro). De daling is het gevolg van de verwachting dat de gemiddelde uitbetalingsprijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Nederland, Denemarken en België in januari op een iets lager niveau zullen liggen dan de melkprijzen voor december 2011. Dit als gevolg van de traditionele voorzichtigheid bij de verschillende zuivelcoöperaties in het vaststellen van de eerste melkprijzen in het nieuwe jaar.
De vetprijs in januari 2012  bedraagt 4,01 euro per kilo en de eiwitprijs 6,32 euro per kilo (december 2011 respectievelijk: 4,36 euro en 6,16 euro).

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw. Het is de prijs die FrieslandCampina de leden-melkveehouders gegarandeerd betaalt voor de melk die zij leveren in de betreffende maand. De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina.

Verloop garantieprijs FrieslandCampina

2012

2011

per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo melk
per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo melk
januari

36,50

36,50

35,65

35,65

februari

35,65

35,65

maart

36,00

35,77

april

36,00

  35,83

mei

38,00

36,26

juni

38,00

36,55

juli

38,00

36,76

augustus

37,25

36,82

september

36,25

36,76

oktober

37,00

36,78

november

 

37,25

36,82

december

37,50

36,88

Garantieprijs  in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt. Vetprijs januari 2012: 4,01 euro per kilo, eiwitprijs 6,32 euro per kilo.

In de garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen. Qua seizoensheffingen en –toeslagen zijn januari, februari, juli en december zogenoemde neutrale maanden; er is dan geen seizoensheffing en geen seizoenstoeslag. Van maart tot en met juni is voor de leden van FrieslandCampina de zomerheffing (2,30 euro per 100 kilo melk) van kracht. In de periode augustus tot en met november is er sprake van een seizoenstoeslag van 2,45 euro. Na verrekening van toeslagen en heffingen bedraagt het melkgeld in januari voor een melkveebedrijf met 500.000 kilo melk 36,15 euro per 100 kilo melk, exclusief btw. (december 2011: 37,22)

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs,  prestatietoeslag en reservering op naam

De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag en de reservering op naam (uitgifte van ledenobligaties-vast.)
De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Het gaat om de gemiddelde jaarprijzen, inclusief nabetaling en reservering op naam. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk. Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden.
In tegenstelling tot de garantieprijs, zijn de prestatietoeslag en de reservering op naam wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Over het boekjaar 2011 betalen we van het resultaat van de onderneming in principe 30 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag en wordt 20 procent gereserveerd op naam in de vorm van ledenobligaties-vast. Beide worden jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van de onderneming uitgekeerd naar rato van de waarde van de geleverde melk.