Duurzaamheidsaanpak melkveehouderij gaat van start

14 december 2011

Het duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij, dat het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. dit najaar heeft besproken met de leden-melkveehouders, gaat op 1 januari 2012 van start. De formele instemming met de reglementen waarin dit is vastgelegd, is een feit. Centraal in de duurzaamheidsaanpak staat het ondersteunen en stimuleren van melkveehouders bij het verder verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Veelal zal dit samen gaan met technisch-economische verbeteringen. Verder wordt de weidegangtoeslag met ingang van 2012 verhoogd naar 0,50 euro per 100 kilo melk (nu 0,05 euro).

Het duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij is een van de pijlers onder het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina, dat een essentieel onderdeel is van de strategie route2020. FrieslandCampina heeft de ambitie om de investeringen in het programma voor de duurzame melkveehouderij in de markt terug te verdienen. Een voorbeeld daarvan is uitbreiding van het assortiment weidezuivelproducten, waarvoor FrieslandCampina een hogere prijs vraagt.

Duurzaamheid en kwaliteit
Het hart van het duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij wordt gevormd door kennisuitwisseling in workshops, leerbedrijven en via internet. Foqus planet, zoals het duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouders heet, is afgelopen jaar samen met melkveehouders ontwikkeld. De elementen ervan zijn geïntegreerd in het al bestaande kwaliteitssysteem voor de melkveehouders, zodat zij nu te maken hebben met één integrale aanpak voor kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid.
Afhankelijk van het prestatieniveau dat een melkveehouder binnen Foqus planet wil realiseren, dient hij op het gebied van duurzaamheid een aantal extra punten te scoren. Welke dat zijn, dat bepaalt de veehouder zelf uit een breed aanbod van mogelijkheden. Dat kunnen bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen zijn (voorkoeler, warmteterugwinning), het volgen van een workshop rondom diergezondheid of het toepassen van weidegang.

In overleg met leden-melkveehouders
Het bestuur van de coöperatie heeft deze opzet de afgelopen maanden uitvoerig met de leden-melkveehouders besproken. In meer dan tachtig bijeenkomsten in het werkgebied van de coöperatie in Nederland, Duitsland en België hebben de bestuursleden ruim 7.800 leden en bedrijfsgenoten ontmoet.
Op basis van praktische impulsen van melkveehouders zijn de voorstellen op een beperkt aantal punten aangepast en vastgelegd in het praktijkreglement. Het reglement is vastgesteld door het bestuur, na advies van de voorzitters van de 21 districten van de coöperatie. Als uitvloeisel daarvan wordt momenteel volop gewerkt aan de ontwikkeling van workshops, webadviezen en andere advisering waar melkveehouders naar verwachting vanaf eind januari gebruik kunnen maken.

Weidegang stimuleren
Op het onderdeel weidegang stimuleert FrieslandCampina de gewenste ontwikkeling daarnaast met een financiële regeling. De weidegangtoeslag wordt met ingang van 2012 verhoogd naar 50 eurocent per 100 kilo melk (nu 5 eurocent). Om de toeslag te ontvangen, moet een melkveehouder voor bedrijven die hun de melkkoeien gedurende minimaal 120 dagen per jaar, minstens zes uur per dag in de wei laten grazen.
Voor melkveehouders die niet voldoen aan de normen voor weidemelk, maar wel een kwart van de runderen minimaal 120 dagen per jaar in de wei laten grazen, komt er een regeling voor ‘deelweidegang’. Voor het maken van een onderbouwde afweging over het toepassen van weidegang komt een uitgebreid adviesprogramma beschikbaar.
Het reglement weidegang alsmede en het melkgeldreglement, waarin de vergoeding voor deelweidegang is vastgelegd, zijn aangepast. Conform de statuten heeft het bestuur vorige week beide reglementen vastgesteld. De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., die bestaat uit 210 ledenraadsleden uit de 21 districten, heeft vandaag de aanpassingen van het melkgeldreglement goedgekeurd.

Overzicht van regelingen
Voor leden-melkveehouders komt rond de jaarwisseling een brochure beschikbaar met daarin de regelingen voor 2012.