Start duurzaamheidsprogramma FrieslandCampina in 2012: ondersteunen en stimuleren melkveehouders staat centraal

3 oktober 2011

Verdere verduurzaming in de melkveehouderij kan leiden tot nieuwe kansen voor FrieslandCampina in de internationale zuivelmarkt en versterkt de positie van melkveehouders in de maatschappij. Vanuit die visie gaat FrieslandCampina de leden-melkveehouders vanaf januari 2012 ondersteunen en stimuleren bij het verder verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Veelal zal dit samen gaan met technisch-economische verbeteringen voor melkveehouders. Zij krijgen, waar mogelijk, keuzevrijheid bij het realiseren van concrete doelen. Dit duurzaamheidsprogramma is afgelopen jaar samen met melkveehouders ontwikkeld. Het coöperatiebestuur bespreekt het programma in oktober en november met de leden-melkveehouders van FrieslandCampina.

“Onze leden-melkveehouders zijn op individuele basis al met duurzaamheid bezig. Duurzaamheidsaspecten tellen in toenemende mate mee bij de afzet van zuivelproducten. Ook maatschappelijk speelt duurzaamheid een grote rol. Daarom dienen we veel meer dan voorheen onze prestaties op het gebied van duurzaamheid zichtbaar te maken naar afnemers en de maatschappij, Ons duurzaamheidsprogramma, waarmee we coöperatiebreed aan de slag gaan, markeert een nieuwe fase in de relatie tussen melkveehouders en de coöperatie”, stelt Kees Wantenaar, voorzitter van het coöperatiebestuur. “Uitgangspunt is en blijft dat wij verantwoordelijk zijn voor het tot waarde brengen van de melk die onze leden leveren. Omdat verduurzaming daarvoor belangrijk is, willen we onze leden ondersteuning en stimulansen bieden voor hun bedrijfsvoering, veel meer dan in het verleden. Uit praktijkervaringen weten we dat verduurzaming veelal samen gaat met verbetering van technisch-economische resultaten.” Te denken valt aan lagere energiekosten, betere melkproductie en plezieriger werken door een betere diergezondheid en het verkrijgen van maatschappelijke waardering.

Keuzevrijheid voor de melkveehouder
De melkveehouders in Nederland, Duitsland en België die lid zijn van FrieslandCampina, zijn zelfstandig ondernemer. De bedrijven verschillen onderling, opereren in uiteenlopende omstandigheden en hebben op de verschillende duurzaamheidsthema’s een andere uitgangspositie. Wantenaar: “Wij willen onze leden, waar mogelijk, vrijheid bieden bij de keuze van wanneer ze met welk onderwerp aan de slag gaan. Niettemin zijn enkele onderdelen verplicht, vanwege wetgeving en afspraken met de overheid.”

Concrete ondersteuning voor melkveehouders
Studiegroepen en kennisuitwisseling, in fysieke bijeenkomsten op boerderijen en via internet, vormen het hart van het duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina. Vooruitlopend op de start daarvan heeft FrieslandCampina dit jaar al enkele initiatieven genomen. In samenwerking met dierenartsen zijn er nu reeds cursussen op het gebied van diergezondheid. Daarvoor hebben al meer dan 4.000 melkveehouders zich aangemeld. Enkele honderden melkveehouders hebben al meegedaan aan het vergelijken van het energieverbruik.

Foqus planet: stimulansen en beloning voor de melkveehouder
Stimulering van duurzaamheid is vanaf 2012 verankerd in wat nu nog het kwaliteitssysteem is. Onder de naam Foqus planet is dat vanaf 2012 het systeem voor kwaliteit (van de melk en het productieproces op de boerderij), voedselveiligheid en duurzaamheid. Afhankelijk van het prestatieniveau dat een melkveehouder binnen Foqus planet wil realiseren, dient hij op het gebied van duurzaamheid een aantal punten te scoren. Welke dat zijn, dat bepaalt de veehouder zelf uit een breed aanbod van mogelijkheden. Dat kunnen bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen zijn (voorkoeler, warmteterugwinning), het volgen van een cursus rondom diergezondheid of het toepassen van weidegang.

Stimuleren weidegang
Op het onderdeel weidegang stimuleert FrieslandCampina de gewenste ontwikkeling daarnaast met een financiële regeling. De weidemelkpremie wordt met ingang van 2012 verhoogd naar 50 eurocent per 100 kilo melk (nu 5 eurocent), voor bedrijven die hun melkkoeien gedurende minimaal 120 dagen per jaar, minstens zes uur per dag in de wei laten grazen. FrieslandCampina gaat het assortiment weidezuivelproducten uitbreiden en wil daarvoor een hogere prijs vragen.
Voor melkveehouders die niet voldoen aan de normen voor weidemelk, maar wel een kwart van de runderen minimaal 120 dagen per jaar in de wei laten grazen, komt er een regeling voor ‘deelweidegang’. Voor het maken van een onderbouwde afweging over het toepassen van weidegang komt een uitgebreid adviesprogramma beschikbaar.

Doorontwikkeling na 2012
De aanpak die FrieslandCampina voorstaat, is in eerste instantie voor het tijdvak 2012 tot en met 2014. Het pakket aan studie- en adviesprogramma’s zal met inbreng van de leden-melkveehouders voortdurend worden aangevuld en verbeterd.