Leden-melkveehouders FrieslandCampina gaan gericht met duurzaamheid aan de slag

14 januari 2011

Veel leden-melkveehouders van FrieslandCampina zijn al actief op het gebied van duurzaamheid. Het bestuur van FrieslandCampina wil dat álle leden-melkveehouders doelgericht met duurzaamheid aan de slag gaan en dat de prestaties van alle leden inzichtelijk worden. Ook is het bestuur van mening dat a|le leden-melkveehouders een bijdrage moeten leveren aan weidegang van koeien. Hoe de leden op hun eigen bedrijf invulling kunnen geven aan een vorm van weidegang en aan andere aspecten van duurzaamheid, dat staat nog open. Daarover start maandag 17 januari een gespreksronde met de leden.

Tot en met vrijdag 25 februari zijn er meer dan 100 workshops waarin melkveehouders actief mee kunnen denken over de invulling van duurzaamheid of praktische ideeën kunnen op doen over energiebesparing of energieproductie op hun eigen bedrijf. Er zijn al meer dan 4.500 aanmeldingen van melkveehouders, die lid zijn van de coöperatie FrieslandCampina. De bijeenkomsten vinden plaats verspreid over het hele werkgebied van de coöperatie in Nederland, Duitsland en België. Duurzaamheid is het thema voor leden in alle landen, maar de exacte invulling per land kan verschillen.

Klimaatneutrale groei in de zuivelketen
Duurzaamheid in de hele productieketen voor zuivelproducten is een belangrijk fundament voor het realiseren van de strategie route2020 van FrieslandCampina. Naast de afspraken van de Nederlandse zuivelsector met de landelijke overheid om de hoeveelheid broeikasgassen tussen 1990 en 2020 te reduceren, streeft FrieslandCampina ernaar om de groei klimaatneutraal te laten plaatsvinden, zowel bij melkproductie als in melkverwerking. FrieslandCampina wil dat bereiken door samen met melkveehouders en ketenpartners te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven.

Verandering in aanpak weidegang
Andere belangrijke duurzaamheidsaspecten voor melkveehouders zijn de gezondheid en welzijn van koeien, zorg voor natuur, milieu en landschap en weidegang.
“Onze onderneming FrieslandCampina en melkveehouders zelf ervaren dat weidegang van groot belang is voor de beeldvorming en acceptatie van het product melk en van de melkveehouderij als sector. Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft daarom besloten dat het uitgangspunt is dat weidegang de standaard wordt voor onze leden. Ieder lid zal zijn bijdrage daaraan moeten leveren”, aldus Kees Wantenaar, voorzitter van het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. “Hoe leden op hun bedrijf die bijdrage kunnen leveren en hoe er ook verschillen kunnen zijn in bijdragen die leden leveren, daarover gaan we nu in gesprek met de leden, maar weidegang wordt minder vrijblijvend dan het was. Zo’n 80 procent van onze leden past weidegang toe, maar we zien dat dit percentage onder druk staat. Om het huidige percentage weidegang te kunnen handhaven, is een verandering nodig. Niet alleen bij onszelf, maar bijvoorbeeld ook bij overheden, want weidegang staat bijvoorbeeld haaks op sommige doelstellingen inzake milieu en klimaat.”

Score op duurzaamheidsaspecten inzichtelijk maken
Veel van de workshops met de leden-melkveehouders die nu starten, gaan over de vraag hoe inzichtelijk gemaakt kan worden hoe melkveebedrijven op de diverse duurzaamheidsaspecten al scoren en welke adviezen en ondersteuning ze nodig hebben om verbeteringen te kunnen realiseren, ook in technisch-economisch opzicht. “Insteek is dat het bewust bezig zijn met een duurzame wijze van produceren samen moet kunnen gaan met kostprijsbeheersing, wat ook nodig is gezien de internationale concurrentieverhoudingen. Neem gezondheid en welzijn van koeien, bijvoorbeeld als het gaat om uiers en klauwen. Dat is een belangrijk duurzaamheidsaspect en tegelijkertijd een onderdeel van de bedrijfsvoering waar melkveehouders veel mee bezig zijn. Om te komen tot effectieve instrumenten, die praktisch toepasbaar zijn in uiteenlopende bedrijfssituaties, hebben we de denkkracht en ervaring van onze leden-melkveehouders hard nodig, ook voor toepassing in Duitsland en België. De inbreng van onze leden is essentieel voor het duurzaamheidsconcept dat we 1 januari 2012 werkend willen hebben”, aldus Atze Schaap, directeur Coöperatieve Zaken bij FrieslandCampina. “Uiteindelijk willen we per bedrijf een duurzaamheidsscore, die zal bestaan uit diverse elementen. Onze insteek is dat wanneer iemand bijvoorbeeld én een uitstekende energieprestatie levert én een uitstekende prestatie heeft op het gebied van koegezondheid, dit ziet in zijn score. Onderdeel van de gespreksronde met de leden is ook hoe we duurzaamheidsscores financieel gezien zouden moeten gaan waarderen. Vanzelfsprekend blijft dit alles gebaseerd op een goede of zelfs excellente kwaliteit van de melk en het productieproces op de boerderij. Het duurzaamheidsconcept moet melkveehouders helpen om gericht met duurzaamheid aan de slag te gaan.”

Pratijktest voor prototype
Op basis van alle ideeën van de melkveehouders, met wie FrieslandCampina in januari en februari praat over het duurzaamheidsconcept, wordt in het voorjaar een prototype ontwikkeld, dat in de zomer in de praktijk getest gaat worden. Aan het einde van de zomer komt het bestuur met de uitgewerkte voorstellen voor de eerste fase van het duurzaamheidsconcept, dat per 1 januari 2012 van kracht wordt. Die eerste fase wordt in het najaar van 2011 met de leden van de coöperatie besproken. Daarna vindt de besluitvorming plaats.

Volop aan de slag met duurzaamheid
Intussen zijn leden al volop met duurzaamheid aan de slag. Ook heeft FrieslandCampina, samen met ketenpartners, voor melkveehouders al diverse faciliteiten beschikbaar. Zo is er het weidegangadvies van de Stichting Weidegang en is er het EnergieContactPunt van energieleverancier Essent, die melkveehouders adviseert die overwegen om duurzame energie te produceren.