Garantieprijs januari stabiel op 35,65 euro

3 januari 2011


De prijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Denemarken, Nederland en België laten gemiddeld genomen een stabiel beeld zien. Op basis daarvan is de garantieprijs in januari 2011 even hoog als in december 2010: 35,65 euro per 100 kilo melk.


De geringe aanpassingen in de berekening van de garantieprijs, waartoe de ledenraad van FrieslandCampina op 15 december 2010 onder meer heeft besloten, zijn voor het eerst verwerkt in de garantieprijs van januari 2011. Dit betekent dat in de berekeningen nu ook de reserveringen op naam wordt meegenomen van de betreffende ondernemingen.
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw. Het is de prijs die FrieslandCampina de leden-melkveehouders gegarandeerd betaalt voor de melk die zij leveren in het betreffende tijdvak. Deze prijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina.

Verloop garantieprijs FrieslandCampina

2011

2010

per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo melk
per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo melk
januari

35,65

35,65

30,00

30,00

februari

28,50

29,25

maart

28,00

28,83

april

29,25

  28,94

mei

31,50

29,45

juni

34,25

30,25

juli

33,75

30,75

augustus

33,75

31,13

september

33,75

31,42

oktober

34,65

31,74

november

35,65

32,10

december

35,65

32,39

Prijzen in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt. Vetprijs januari 2011: 4,02 euro per kilo, eiwitprijs 6,06 euro per kilo.

In deze garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen. Qua seizoensheffingen en –toeslagen zijn januari, februari, juli en december zogenoemde neutrale maanden; er is dan geen seizoensheffing en geen seizoenstoeslag. Van maart tot en met juni is voor de leden van FrieslandCampina de zomerheffing (2,30 euro per 100 kilo melk) van kracht. In de periode augustus tot en met november is er sprake van een seizoenstoeslag van 2,45 euro. Na verrekening van toeslagen en heffingen bedraagt het melkgeld in december voor een melkveebedrijf met 500.000 kilo melk 35,38 euro per 100 kilo melk, exclusief btw.
Dat het melkgeld in januari 2011 iets lager is dan in december 2010, terwijl de garantieprijs gelijk is, komt door de toepassing van de (aangepaste) regelingen.

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs en prestatietoeslag
De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag en de reservering op naam (uitgifte van ledenobligaties-vast.)
De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Het gaat om de gemiddelde jaarprijzen, inclusief nabetaling en reservering op naam. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk.  Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden.
In tegenstelling tot de garantieprijs, zijn de prestatietoeslag en de reservering op naam wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Over het boekjaar 2011 betalen we van het resultaat van de onderneming in principe 30 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag en wordt 20 procent gereserveerd op naam in de vorm van ledenobligaties-vast. Beide worden jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van de onderneming uitgekeerd naar rato van de waarde van de geleverde melk.