Ledenraad FrieslandCampina stemt in met voorstellen bestuur

15 december 2010

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft 15 december 2010 ingestemd met voorstellen van het bestuur inzake aanpassingen van het reserveringsbeleid van Koninklijke FrieslandCampina N.V., de melkprijssystematiek, de seizoensregeling en de vaste kosten-regeling/kwantumtoeslag. De wijziging van het reserveringsbeleid houdt in dat met ingang van het boekjaar 2011 van de winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 50 procent wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming (tot en met het boekjaar 2010 was dit 60 procent), 30 procent wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders als prestatietoeslag voor de geleverde melk (nu 25 procent) en 20 procent wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders in de vorm van ledenobligaties-vast (nu 15 procent).

Van de stemmen van de ledenraadsleden was 90,4 procent voor het voorstel voor aanpassing van het reserveringsbeleid, 9,0 procent tegen en 0,6 procent blanco. Deze wijziging vindt plaats naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie van het reserveringsbeleid. De prestaties en de financiële positie van Koninklijke FrieslandCampina N.V. bieden ruimte voor deze wijziging.

Melkprijssystematiek
Met 86,2 procent van de stemmen voor en 13,8 procent tegen stemde de ledenraad ook in met een aanpassing van het Melkgeldreglement inzake de melkprijssystematiek, de seizoensregeling en de vaste kosten-regeling/kwantumtoeslag. Ook deze wijziging vindt plaats naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie.
Vanaf januari 2011 zal de garantieprijs overeenkomen met het gewogen gemiddelde van jaarmelkprijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Nederland, Denemarken en België, inclusief nabetaling en vorming van vermogen op naam. Deze laatste component is momenteel geen onderdeel van de berekening van de garantieprijs.
In lijn met deze aanpassing in de berekening van de garantieprijs zal de melkprijs van FrieslandCampina vanaf het boekjaar 2011 bestaan uit de garantieprijs, de prestatietoeslag (30 procent van de winst) en de waarde van de op naam bijgeschreven ledenobligaties-vast per 100 kilo melk (20 procent van de winst). De waarde van de op naam bijgeschreven ledenobligaties-vast is momenteel nog geen onderdeel van de melkprijs van FrieslandCampina.
De seizoensregeling wordt op een aantal punten aangepast. Deze regeling stimuleert melkveehouders om in de herfst en nazomer meer melk te leveren en juist minder in het voorjaar. Door de aanpassingen wordt de regeling eenvoudiger en transparanter.
De aanpassing van de kwantumregeling komt neer op een vermindering van de kwantumtoeslag voor grotere bedrijven, gekoppeld aan een verhoging van de vaste kostentoerekening voor alle melkveehouders van 360 naar 960 euro per jaar. Hierbij geldt een aftopping voor de zeer kleine bedrijven.

Renteopslag ledencertificaten en ledenobligaties
In het kader van de driejaarlijkse evaluatie van de regelingen heeft het bestuur besloten de renteopslag op ledencertificaten en ledenobligaties te verhogen van 2,50 naar 3,00 procent boven de zesmaands Euribor. Deze wijziging gaat in per 1 juni 2011. De verhoging vloeit voort uit een toetsing die heeft plaatsgevonden in de mate waarop de opslag marktconform is.

Bespreking met leden
Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft al deze voorstellen afgelopen herfst met de leden-melkveehouders van de coöperatie besproken. In meer dan tachtig bijeenkomsten in het werkgebied van de coöperatie in Nederland, Duitsland en België hebben de bestuursleden meer dan 8.000 leden en bedrijfsgenoten ontmoet. Meer dan 40 procent van de leden was aanwezig. Het reserveringsbeleid en de regeling voor vaste kosteninhouding en kwantumtoeslag waren de meest besproken thema’s, waarover de meningen van leden verdeeld waren.

Nieuwe vicevoorzitter
Tijdens de ledenraadsvergadering werd bekendgemaakt dat Piet Boer door de leden van respectievelijk het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is benoemd tot vicevoorzitter van beide colleges. In deze hoedanigheid volgt Piet Boer Sybren Attema op, die als lid van het bestuur en de raad van commissarissen aftredend en niet-herkiesbaar was. Piet Boer heeft een melkveebedrijf in Biddinghuizen (Nederland).