Sybren Attema Officier in de Orde van Oranje-Nassau

15 december 2010


Sybren Attema, melkveehouder, vicevoorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is woensdagmiddag 15 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de ledenraad van FrieslandCampina waar Sybren Attema afscheid nam als bestuurder van de zuivelcoöperatie na een bestuurlijke periode van achttien jaar.

De burgemeester van Wymbritseradiel, de heer Jacob Reitsma, speldde Sybren Attema de versierselen, behorend bij de Koninklijke onderscheiding, op, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse melkveehouderij. Reitsma: “De heer Attema is een ondernemer waar we, ook in ons gebied, trots op zijn. Maar de keuzes die hij maakt, zijn niet mogelijk zonder de steun van het vertrouwde thuisfront.”

Bestuurlijke carrière
Sybren Attema is zijn bestuurlijke carrière begonnen in 1993 bij de Coöperatieve Zuivelindustrie De Goede Verwachting B.A., waarvan hij als melkveehouder sinds 1983 lid was. Hij was als bestuurder bij verschillende fusies betrokken. In januari 2000 werd hij gekozen tot vicevoorzitter van het bestuur en in december 2003 werd hij gekozen tot voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. en daarmee ook tot voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Friesland Foods N.V.

In de zomer 2007 hebben Attema en Kees Wantenaar, voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen van de coöperatieve zuivelonderneming Campina, het initiatief genomen om de mogelijkheden van een fusie tussen Friesland Foods en Campina te onderzoeken. Bij het initiatief tot die fusie speelde bij Attema het toekomstige belang van de Nederlandse melkveehouderij een grote rol. Door samen in te spelen op de verdergaande liberalisering van de wereldhandel, de afnemende marktondersteuning door de Europese Unie, de globalisering van de markten, de nationale en Europese consolidatie van supermarkten, de schaalvergroting bij concurrerende grote internationale zuivelondernemingen en de toenemende aandacht voor duurzaamheid (landschap en milieu) in de melkveehouderij was naar zijn mening het belang van de Nederlandse melkveehouderij beter gediend met de nieuwe fusiecombinatie dan bij continuering van de oude situatie.

Attema heeft in 2009 aangegeven niet voor een nieuwe bestuursperiode in aanmerking te willen komen. Daarmee werd hij aftredend lid per 15 december 2010.

In september 2010 is bekendgemaakt dat Attema zijn activiteiten op zijn melkveebedrijf zal beëindigen als gevolg van het ontbreken van een opvolger binnen de familie. Vanaf 1 februari 2011 gaat hij leiding geven aan het Dairy Development Programme van FrieslandCampina. Hij zal zich, samen met zijn vrouw, vestigen in Ho Chi Minh City in Vietnam.