FrieslandCampina stelt aanpassing reserveringsbeleid voor

30 september 2010

De internationale zuivelonderneming FrieslandCampina wil vanaf het boekjaar 2011 een verandering aanbrengen in de bestemming van het financiële resultaat van de onderneming. Dit gebeurt naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie van het reserveringsbeleid. De prestaties en de financiële positie van de onderneming FrieslandCampina bieden ruimte voor deze wijziging. Het bestuur gaat dit voorstel in het najaar met de leden-melkveehouders van de coöperatie bespreken. De ledenraad van de coöperatie zal in december besluiten over de voorstellen.

Het voorstel is dat vanaf boekjaar 2011 van het jaarlijkse resultaat van de onderneming 50 procent wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming (nu 60 procent), 30 procent uitgekeerd wordt aan de leden-melkveehouders in de vorm van de prestatietoeslag voor de geleverde melk (nu 25 procent) en 20 procent wordt uitgekeerd in de vorm van ledenobligaties-vast (nu 15 procent).

Uitgangspunt voor FrieslandCampina is dat het reserveringsbeleid, dat telkens voor drie jaar wordt vastgesteld, recht doet aan het streven van FrieslandCampina om een toonaangevende melkprijs uit te betalen voor alle melk die de leden-melkveehouders leveren en de daaraan gekoppelde noodzaak dat de onderneming kan presteren en continuïteit biedt en kan blijven investeren. Essentieel daarvoor zijn solide financiële ratio’s voor de onderneming, zeker ook omdat productmarkten en financiële markten steeds beweeglijker worden. Een solide en gezonde onderneming houdt toegang tot het noodzakelijke vreemd vermogen en kan daardoor stappen zetten die nodig zijn om ook in de toekomst te presteren en continuïteit te bieden.

Rente-opslag ledencertificaten en obligaties
In het kader van de driejaarlijkse evaluatie wordt eveneens voorgesteld om de rente-opslag op ledencertificaten en ledenobligaties te verhogen van 2,50 naar 3,00 procent boven de zesmaands Euribor. Deze wijziging gaat in per 1 juni 2011 en betreft leden-melkveehouders (ledencertificaten en ledenobligaties-vast en vrij), alsmede oud-leden (ledenobligaties-vrij). Deze rente-opslag volgt de ontwikkelingen in de markt.

Melkprijssystematiek
In het kader van de evaluatie van de regelingen is het voorstel om te komen tot geringe aanpassingen van de melkprijssystematiek. Op basis daarvan zal de garantieprijs voortaan overeenkomen met het gewogen gemiddelde van jaarmelkprijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Nederland, Denemarken en België, inclusief nabetaling en vorming van vermogen op naam. Deze laatste component is momenteel geen onderdeel van de berekening van de garantieprijs.
In lijn met deze aanpassing in de berekening van de garantieprijs zal de melkprijs van FrieslandCampina vanaf het boekjaar 2011 bestaan uit bovengenoemde garantieprijs, de prestatietoeslag (contant) en de uitgifte van ledenobligaties-vast. Deze laatste component is momenteel geen onderdeel van de melkprijs van FrieslandCampina.

Bespreking met leden
Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina bespreekt deze voorstellen komende herfst met de leden-melkveehouders van de coöperatie. Op 15 december 2010 beslist de ledenraad van FrieslandCampina over deze wijzigingen. De ledenraad bestaat uit 210 melkveehouders, die door de leden-melkveehouders zijn gekozen als hun vertegenwoordigers.
Voor de leden-melkveehouders is er een brochure samengesteld, met de genoemde voorstellen.

 

Toelichting
De aandelen van FrieslandCampina zijn in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De 15.300 aangesloten leden-melkveebedrijven van de coöperatie zijn daarmee de eigenaren en de belangrijkste eigen vermogen verschaffers van de onderneming. Een deel van het risicodragend vermogen van de onderneming staat op naam van de leden-melkveehouders. De onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft als doel om een toonaangevende melkprijs te realiseren voor alle melk die de leden-melkveehouders leveren.